Số: 1738/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích23.1 Kb.
#10851

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1738/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 1885/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012, của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1936/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 16 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hà Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 11 b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1738/QĐ-TTgngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

I. TẬP THỂ

1. Hội Khuyến học huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

2. Trường Trung học cơ sở Thi Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

3. Trường Trung học cơ sở Nhân Hậu, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

4. Trường Trung học cơ sở Chân Lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

5. Trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

6. Trường Trung học phổ thông B Kim Bảng, Sở Giáo dục và Đào tạo, , tỉnh Hà Nam;

7. Trường Trung học cơ sở Thanh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

8. Trường Tiểu học Thi Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

9. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

10. Trường Tiểu học Thanh Hương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, tỉnh Hà Nam;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

3. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

4. Ông Vũ Khắc Chiến, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

5. Ông Phan Văn Hiến, Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

6. Ông Đinh Văn Hùng, Hiệu trưởng, Trưởng Trung học phổ thông Phủ Lý, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

7. Ông Trần Ngọc Quyết, Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông A Thanh Liêm, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

8.Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

9. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Liêm Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

10. Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Tiến, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

12. Ông Trần Văn Phẩm, Tổ trưởng, Tổ Vật lý - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Sở giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

13. Bà Lê Thị Chung, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

14. Bà Trần Thị Hạnh, Tổ trưởng, Tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;

15. Ông Tạ Văn Thao, Tổ trưởng, Tổ Anh - Địa - Giáo dục quốc phòng, Trường Trung học phổ thông C Kim Bảng, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Nam;16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 23.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương