Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùatải về 60.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích60.97 Kb.
#290
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 182/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005

V/v Phê duyệt đ cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu

tái đnh cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư Dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La năm 2004;

Căn cứ văn bản số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dãn trình tự và nội dung quy hoạch chi tiết di dân tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh tại Tờ trình số 11/TT-BQLDA ngày 28/01/2005 về việc phê duyệt đề cương, dự án qui hoạch chi tiết di dân khu tái định cư Huổi lóng xã Huổi só, huyện Tủa Chùa và văn bản thẩm định số 20/TĐ-KHĐT-NN ngày 16/02/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa như sau:

1. Đề cương dự án quy hoạch chi tiết (Như phụ lục 1 kèm theo)

2. Quy hoạch chi tiết đất sản xuất nông nghiệp và đất ở (Như phụ lục số 2 kèm theo)

3. Đề cương khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/500 và cắm mốc ranh giới, mốc chia lô (Như phụ lục số 3 kèm theo)

4. Sản phẩm giao nộp của dự án quy hoạch (Như phụ lục số 4 kèm theo) ;

5. Tổng dự toán duyệt: 732.822.989 đồng (Bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm hai mươi hai ngàn chín trăm tám mươi chín đồng)

Gồm các chi phí:

Chi phí sau thuế: 617.958.848 đồng+ Lập đề cương dự án quy hoạch: 7.414736 đồng

+ Lập mối liên hệ PTKT- XH vùng DA( tỷ lệ l/25.000): 14.527.756 đồng

+ QH tổng thể nông nghiệp NTTĐC (tỷ lệ 1/10.000): 77.340.264 đồng

+ QH chi tiết sử dụng đất nông nghiệp (tỷ lệ 1/2.000): 151.733.418 đồng

+ Quy hoạch chia lô (tỷ lệ 1/500): 70.450.380 đồng

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/500): 6.021.400 đồng

+ Khảo sát, ĐĐ thành lập BĐ (tỷ lệ 1/2.000 và 1/500): 202.902.479 đồng

+ Khảo sát cắm mốc giới + cắm mốc: 39.630.152 đồng

+ Chi phí ngoài đơn giá: 48.400.000 đồng

- Chi phí khác: 48.243.869 đồng

- Dự phòng 10%: 66.620.272 đồng

( Chi tiết như phụ lục số 5 kèm theo)

6. Nguồn vốn xây dựng dự án: Bằng nguồn di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

Đề cương và dự toán duyệt là cơ sở để các đơn vị quản lý chi phí, triển khai thực hiện dự ánĐiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đu tư : Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh.

2. Tiến đ xây dựng dự án: Hoàn thành và trình duyệt dự án trong quý I/2005.

3. Kế hoạch đấu thầu:

- Phần công việc xây dựng dự án quy hoạch không phải đấu thầu gồm: Chi phí khác chi phí thẩm định, xét duyệt, quản lý, . . .thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước) và chi phí dự phòng.

- Phần công việc còn lại của dự án được chia thành 1 gói thầu, giá gói thầu: 617.958.848 đồng; chỉ định cho Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng 306 thực hiện.

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng. Từ tháng 11/2004-3/2005.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng dự án và quản lý vốn thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA di dân TĐC thuỷ điện Sơn La; Giám đốc chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa; Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng 306 và Thủ trướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH

Đã ký: Quàng Văn Binh
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH

tải về 60.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương