Sè: 4776 /Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009 QuyÕt ®Þnhtải về 12.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.25 Kb.
#27606

Uû Ban Nh©n D©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 4776 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009


QuyÕt ®Þnh

V/v Cho phÐp c¾t ®ª t¶ s«ng LÌn t¹i K9+962 thi c«ng cèng d­íi ®ª thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi tr¹m b¬m Cèng Phñ, huyÖn Hµ Trung.
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt x©y dùng sè: 16/2003/QH11 ®­îc Quèc Héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø Ph¸p lÖnh ®ª ®iÒu ®­­îc Chñ tÞch n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy 07/9/2000;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 2984/Q§-UBND ngµy 29/9/2008 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh: N©ng cÊp ®Çu mèi vµ kªnh tr¹m b¬m Cèng Phñ, huyÖn Hµ Trung vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan;

C¨n cø V¨n b¶n sè: 7351/BNN-§§ ngµy 29/12/2009 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc tho¶ thuËn c¾t ®ª t¶ s«ng LÌn t¹i K9+962 thi c«ng cèng d­íi ®ª thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi tr¹m b¬m Cèng Phñ, huyÖn Hµ Trung;

XÐt ®Ò nghÞ t¹i C«ng v¨n sè: 2081/SNN&PTNT-§§ ngµy 16/12/2009 cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc c¾t ®ª, x©y dùng cèng qua ®ª t¶ s«ng LÌn, x· Hµ L©m, huyÖn Hµ Trung,
quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Cho phÐp c¾t ®ª t¶ s«ng LÌn t¹i K9+962 thi c«ng cèng d­íi ®ª thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi tr¹m b¬m Cèng Phñ, huyÖn Hµ Trung víi néi dung chÝnh nh­ sau,

1. VÞ trÝ: T¹i K9+962 ®ª t¶ s«ng LÌn.

2. Néi dung chÝnh c¾t ®ª:

- Ph¹m vi mÆt ®ª ®­îc phÐp c¾t ( theo chiÒu däc ®ª) lµ 73,80 m.

- Cao tr×nh ®¸y hè mãng: -2,74m t¹i vÞ trÝ th©n cèng; - 3,64m t¹i vÞ trÝ tiªu n¨ng phÝa s«ng vµ - 3,24 t¹i vÞ trÝ tiªu n¨ng phÝa ®ång ( HÖ cao ®é Quèc gia).

- ChiÒu réng ®¸y hè mãng t¹i th©n cèng ( theo chiÒu däc ®ª) lµ 12,0 m.

- C¸c néi dung cßn l¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i V¨n b¶n sè: 7351/BNN-§§ ngµy 29/12/2009 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ®Ò nghÞ t¹i V¨n b¶n sè: 2081/SNN&PTNT-§§ ngµy 16/12/2009 cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

3. Thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh: Tr­íc 30/4/2010.§iÒu 2. Yªu cÇu chñ ®Çu t­ (Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n), phèi hîp víi UBND huyÖn Hµ Trung tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn viÖc c¾t vµ ®¾p hoµn tr¶ tuyÕn ®ª t¶ s«ng LÌn ( sau khi kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh ) ®óng thiÕt kÕ, ®óng yªu cÇu vÒ kü thuËt, b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi cho tuyÕn ®ª tr­­íc lò tiÓu m·n n¨m 2010.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp & PTNT; Chñ tÞch UBND huyÖn Hµ Trung; nhµ thÇu thi c«ng vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; phã chñ tÞch

- L­u: VT Dg NN (2).

qd cat de ta song Len Ha TrungTrÞnh V¨n ChiÕn (®· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu

tải về 12.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương