Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa họctải về 43.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích43.87 Kb.
#25624
Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh

một số bài toán hóa học

Tr­¬ng ThÞ Thóy V©n - Phã Ch¸nh Thanh tra, Së GD&§T
Ho¸ häc lµ mét m«n khoa häc thùc nghiÖm ®Ò cËp ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò cña khoa häc, sÏ gãp phÇn rÌn luyÖn t­ duy cho häc sinh. Bµi tËp ho¸ häc kh«ng nh÷ng cã t¸c dông rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông, ®µo s©u vµ më réng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch sinh ®éng, phong phó mµ cßn th«ng qua ®ã ®Ó «n tËp, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ hãa häc. Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa học để qua đó rÌn tÝnh tÝch cùc, tù lùc, trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o cho häc sinh, gióp häc sinh høng thó trong häc tËp. MÆt kh¸c còng lµ th­íc ®o thùc chÊt việc n¾m v÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng hãa häc cña häc sinh. Giới thiệu bốn dạng bài tập hóa học đơn giản nhất có thể sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm tính.
Dạng 1: Tính toán hàm lượng các đồng vị

VD1: Nguyên tử khối trung bình của Brom (kí hiệu hóa học là: Br) là 79,91. Brom có 2 đồng vị bền là 79Br và 81Br . Tính thành phần % số nguyên tử của 81Br?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:ChÊt 1:

79Br (M=79)
1,09 → 0,545 → 54,5%
79,91

ChÊt 2:

81Br (M=81)
0,91 → 0,455 → 45,5%


VD2: Khối lượng nguyên tử trung bình của Bo (B) là 10,812. Hỏi mỗi khi có 94 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11B?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:ChÊt 1:

10B (M=10)
0,188 → 94
10,812

ChÊt 2:

11B (M=11)
0,812 → 406


VD3: Trong tự nhiên đồng (kí hiệu hóa học là: Cu) có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính thành phần % khối lượng của 63Cu trong CuSO4?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:ChÊt 1:

63Cu : 63
1,46 → 73%
63,54

ChÊt 2:

65Cu : 65
0,54 → 27%

=> CuSO4 có % 63Cu =


Dạng 2: Tính tỷ lệ thành phần của hh khí qua tỉ khối

VD1: Một hỗn hợp khí gồm O2, O3 ở đktc có tỉ khối hơi với H2 là 18. Tính TP % về thể tích của O3 trong hỗn hợp?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có: =36ChÊt 1:

O2 32
12 → 3 → 75%
36

ChÊt 2:

O3 48
4 → 1 → 25%VD2: Cho hỗn hợp gồm H2 , N2 và NH3 có tỉ khối hơi so với H2 là 8 đi qua dung dịch H2SO4,đăc dư thì thể tích khí còn lại 1 nửa. Tính % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ?

Hướng dẫn giải:

Gọi khối lượng phân tử trung bình của N2 và H2 trong hh là

→Ta có:
Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:


ChÊt 1:

H2 2
13→1→25%15

ChÊt 2:

N2 28
13→1→25%VD3: Cho 8,96 lit hh CO2 và NO2(đktc) hấp thụ vào 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ tạo thành các muối trong hỗn hợp sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 36,6g muối khan. Tính thành phần % V mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu? 2NaOH + 2NO2 → NaNO3 + NaNO2 + H2O

Hướng dẫn giải:

2NaOH + 2NO2 → NaNO3 + NaNO2 + H2O2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Từ phản ứng ta thấy:

Cứ 1mol NO2 tạo ra 1mol hỗn hợp 1 muối có:Cứ 1 mol CO2 tạo ra 1 mol muối Na2CO3 có: M =106

hỗn hợp muối =

Áp dụng phương pháp đường chéo:ChÊt 1:

Na2CO3 106
14,5 → 1 → 50%
91,5

ChÊt 2:

=77
14,5 → 1 → 50%

Dạng 3: Thành phần hỗn hợp muối trong phản ứng giữa đơn bazơ với đa axitVD1: Thêm 250ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H3PO4 1,5M. Xác định muối tạo thành và khối lượng tương ứng?

Hướng dẫn giải:

Xét tỉ lệ ta có

=> tạo ra hỗn hợp 2 muối NaH2PO4 và NaHPO4

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:ChÊt 1:

NaH2 PO4 (n=1)
1/3 → 1 → 0,1 mol
5/3
ChÊt 2:

Na2 HPO4 (n=2)

2/3 → 2 → 0,2 mol
Dạng 4: Tính toán trong pha chế dung dịch
VD1: Tính V dung dịch HCl 10M và V (H2O) cần dùng để pha thành 400ml dung dịch HCl 2M.

Hướng dẫn giải: Áp dụng phương pháp đường chéoChÊt 1:

HCl 10
2 → 1 → 80ml2
ChÊt 2:

H2O 0
8 → 4 → 320ml


VD2: Cần lấy bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 (d=1,84) & H2O (d=1) để pha thành 9 lít dung dịch H2SO4 (d=1,28)?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp đường chéo:
ChÊt 1:

H2O 1
0,56 → 2 → 6lít1,28
ChÊt 2:

H2SO4 1,84
0,28 → 1 → 3lít


VD3: Hoà tan 200g SO3 vào m gam H2SO4 49% ta được dung dịch H2 SO4 78,4 % , tìm giá trị của m.

Hướng dẫn giải:

SO3 + H2O → H2 SO4

  • Coi SO3 như dd H2SO4

Áp dụng phương pháp đường chéo có:

ChÊt 1:

SO3 122,5
29,4 → 2 → 20078,4
ChÊt 2:

H2SO4 49
44,1 → 3 → 300

-----------------------

Trư¬ng ThÞ Thóy V©n - Phã Ch¸nh Thanh tra, Së GD&§T
Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 43.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương