SỞ TƯ pháp công an bảo hiểm xã HỘi thành phốtải về 38.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích38.29 Kb.
#27639


SỞ TƯ PHÁP - CÔNG AN -

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 967 /HDLN-STP-CATP-BHXHTP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2015HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính:

Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế

cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Căn cứ Kế hoạch số 3305/KH-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố;

Nhằm thực hiện thống nhất, có hiệu quả việc liên thông các thủ tục hành chính khi đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thống nhất hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên như sau:I- Phạm vi liên thông các thủ tục hành chính:

1. Có hai (02) quy trình liên thông các thủ tục hành chính, gồm:

- Liên thông 02 thủ tục: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Liên thông 03 thủ tục: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế.

2. Điều kiện áp dụng quy trình liên thông:

- Người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi tự nguyện áp dụng quy trình liên thông các thủ tục hành chính.

- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

- Các cơ quan đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế phải cùng thuộc địa bàn 1 quận hoặc 1 huyện.II- Phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính:

1. Tiếp nhận hồ sơ liên thông:

- Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú và bảo hiểm xã hội quận, huyện. Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính, lập và chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm hướng dẫn người đi đăng ký các nội dung sau:

+ Cung cấp Tờ khai đăng ký khai sinh (Phụ lục 01); Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Phụ lục 02); Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế (Phụ lục 03) nếu công dân có yêu cầu.

+ Cung cấp thông tin về nơi khám chữa bệnh lần đầu theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Trường hợp hồ sơ của công dân đầy đủ, đúng quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, công chức tư pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ, tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em, viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân.

+ Tạm thu lệ phí đăng ký thường trú theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm thực hiện thủ tục hành chính về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú.

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Nếu trường hợp công dân có yêu cầu nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, thì trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu trên; công dân phải trả chi phí chuyển phát kết quả tại nhà.2. Lập và chuyển hồ sơ

2.1- Lập và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cấp huyện

- Sau khi đăng ký khai sinh, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký thường trú gồm các loại giấy tờ:

+ Bản sao giấy khai sinh (do công chức tư pháp - hộ tịch tự sao)

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

+ Sổ hộ khẩu

+ Nếu trẻ em không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng người khác thì phải có thêm giấy tờ sau: Ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và sổ hộ khẩu của chủ hộ.

- Việc chuyển hồ sơ cho Công an cấp huyện được thực hiện như sau:

+ Sau khi lập hồ sơ đăng ký thường trú, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí tạm thu cho công an cấp xã.

+ Nhận được hồ sơ đăng ký thường trú do công chức tư pháp - hộ tịch chuyển, Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Công an cấp xã chuyển hồ sơ cho công an cấp huyện (kèm theo lệ phí tạm thu) để thực hiện đăng ký thường trú cho công dân trong thời gian chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký thường trú chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì công an cấp xã có trách nhiệm thông báo lại với công chức tư pháp - hộ tịch biết trong ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

2.2- Lập và chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Sau khi đăng ký khai sinh, công chức tư pháp - hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định.

- Việc chuyển hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện qua giao dịch điện tử hoặc bằng hồ sơ giấy theo quy trình cụ thể như sau:

* Chuyển hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua giao dịch điện tử:

+ Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã cài đặt và kích hoạt phần mềm giao dịch điện tử theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

+ Sau khi đăng nhập vào phần mềm giao dịch điện tử, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các bước:Bước 1: Sử dụng phần mềm kê khai nhập thông tin từ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế vào phần mềm, lập danh sách người tham gia Bảo hiểm y tế.

Bước 2: Gửi dữ liệu điện tử đến cơ quan Bảo hiểm xã hội bao gồm: Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế, file dữ liệu được kết xuất từ phần mềm kê khai.

Bước 3: Nhận thông tin phản hồi từ cơ quan Bảo hiểm xã hội về giao dịch của hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống gửi về danh sách người tham gia bảo hiểm y tế có mã vạch, biên bản giao nhận thẻ bảo hiểm y tế có mã vạch, thông báo kết quả giải quyết.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, hoàn chỉnh các dữ liệu theo yêu cầu của phiếu trả hồ sơ và gửi lại hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội lần giao dịch tiếp theo.

* Chuyển hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng hồ sơ giấy:

+ Công chức tư pháp - hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế đã được lập cho bộ phận "một cửa" của Bảo hiểm xã hội cấp huyện và nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Tuỳ từng điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét việc giao cán bộ trực tiếp chuyển hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính để chuyển hồ sơ.3. Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân cấp xã

- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thường trú và lệ phí tạm thu do Công an cấp xã chuyển đến, Công an cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an cấp huyện thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho Công an cấp xã; Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu và ký nhận vào Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. Công an cấp xã chuyển sổ hộ khẩu và biên lai thu lệ phí cho công chức tư pháp - hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho công dân.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua dịch vụ chuyển phát bưu điện. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có trách nhiệm nhận thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp, kiểm tra các thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế, ký và đóng dấu vào biên bản bàn giao nhận thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời chuyển biên bản bàn giao nhận thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo dịch vụ chuyển phát bưu điện. Kinh phí dịch vụ chuyển phát qua bưu điện do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương theo trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCAQ-BYT; thực hiện việc tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại văn bản này.

2. Các cơ quan Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian theo quy định của pháp luật, chuyển kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo hướng dẫn tại văn bản này.

3. Sở Tư pháp thành phố, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của mình; phối hợp hướng dẫn cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã để thực hiện tốt việc đăng ký liên thông các thủ tục hành chính.

4. Hàng năm, các cơ quan thực hiện đăng ký liên thông các thủ tục hành chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố để kịp thời hướng dẫn.
KT. GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM

XÃ HỘI THÀNH PHỐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

CÔNG AN THÀNH PHỐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

SỞ TƯ PHÁP

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Đào Xuân Hải

(đã ký)


Đại tá Nguyễn Quốc Hùng

(đã ký)


Ngô Minh Tuấn

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- UBND các quận, huyện;

- Công an quận, huyện;

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện;

- UBND các xã, phường, thị trấn;- Lưu: VT Sở TP, Công an TP, BHXH TP.


Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> STP
STP -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
STP -> Ngàn cân treo sợi tóc
STP -> Ubnd thành phố HẢi phòng sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
STP -> I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
STP -> C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
STP -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
STP -> I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
STP -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
STP -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 38.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương