SƠ YẾu lý LỊch (Mẫu lý lịch tự thuật) Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thântải về 17.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích17.96 Kb.
#18093
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu lý lịch tự thuật)

Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân

1


Ảnh

4x6
. Họ và tên:………………………………… Nam, Nữ:..............

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………..

3. Nơi sinh:……………………………………………………....

4. Quê quán:……………………………………………………..
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………….............

6. Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

7. Dân tộc:…………………………………..Tôn giáo:……………………………..

8. Nghề nghiệp trước khi tham gia tuyển dụng:……………………………………..

9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………………………….

10. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…………………………………………….

11. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có):..................................................................

12. Tình trạng sức khỏe bản thân hiện nay:.................................................................

13. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (từ 06 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phần II: Quan hệ gia đình

14. Họ và tên cha:…………………………………………… Năm sinh:...................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................

- Nghề nghiệp:..............................................................................................................

- Trước 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):.............................................................................

- Sau 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):................................................................................

15. Họ và tên mẹ: ..................................................................Năm sinh:......................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................

- Nghề nghiệp:..............................................................................................................

- Trước 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):.............................................................................

- Sau 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):.................................................................................

16. Họ và tên anh chị em ruột (năm sinh, làm gì, ở đâu?):..........................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Tình trạng gia đình (độc thân, có gia đình):...........................................................

- Họ và tên vợ hoặc chồng:................................................................................

- Công tác tại:.....................................................................................................Phần III: Quá trình đào tạo

18. Trình độ chuyên môn hiện nay:

- Đã tốt nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ):..............................

- Chuyên ngành đào tạo:...............................................................................................

- Hệ đào tạo:.......................................... Thời gian đào tạo:.........................................

- Năm tốt nghiệp:....................................Tốt nghiệp loại:............................................

- Cơ sở đào tạo:............................................................................................................

- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo (Ngoại ngữ/chứng chỉ, Tin học/chứng chỉ):

......................................................................................................................................

19. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Bằng khen, huân, huy chương nếu có):

- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng):..............................................................

- Kỷ luật:.......................................................................................................................- Tham gia các hoạt động:............................................................................................

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (HOẶC CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC)

Mẫu lý lịch này áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức

tải về 17.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương