S¸ch míi sè 01/2011tải về 0.89 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 01/2011


S¸ch míi sè 01/2011


ChÝnh trÞ
Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong thêi kú míi/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VV1758/ VDNA / Mfn: 89131

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam


B¶o trî x· héi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2008 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2006 .- 146 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900872, LSS0900873/ TVKHXHHCM / Mfn: 89252

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

B¸o c¸o; 2008; ViÖt Nam


Biªn niªn ngo¹i giao ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi (1986-2006) / Bé Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2008 . - 797

Ký hiÖu kho : VV1805/ VDNA / Mfn: 89176

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Biªn niªn ngo¹i giao; 1986-2006; ViÖt Nam


Bèi c¶nh trong n­íc, quèc tÕ vµ viÖc nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc 2011-2020/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2034/ VKTVN / Mfn: 89348

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 1991-2000; 2001-2010;

KÕt qu¶ ph¸t triÓn; Nghiªn cøu chiÕn l­îc; 2011-2020;

X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn; Xu h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam
C¶i c¸ch x· héi Trung Quèc vµ nh÷ng s¸ng t¹o ®æi míi trong x©y dùng §¶ng c¬ së: S¸ch tham kh¶o / §æng Liªn T­êng ch.b.; NguyÔn Thanh Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48621/ VTTKHXH / Mfn: 89429

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Trung Quèc


CÇu tiÒn vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam/ TrÇn Thä §¹t, Hµ Quúnh Hoa ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48650, Vb 48651/ VTTKHXH / Mfn: 89445

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

CÇu tiÒn; ViÖt NamChÕ ®é tæng thèng Mü: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48713, Vb 48714/ VTTKHXH / Mfn: 89483

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; Ph­¬ng thøc thiÕt lËp;

HiÕn ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü
ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp/ Lª Xu©n B¸, Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : VV1756/ VDNA / Mfn: 89129

VB 2094, VB 2095/ VKTVN / Mfn: 89293Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Vèn ®Çu t­;

Huy ®éng nguån vèn; §æi míi c«ng nghÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48644, Vb 48645/ VTTKHXH / Mfn: 89443

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

WTO; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thuû ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48665/ VTTKHXH / Mfn: 89457

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®Çu t­; ChÝnh s¸ch thuÕ;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
Chñ nghÜa M¸c-Lªnin trong bèi c¶nh thÕ giíi ngµy nay/ Tr×nh M­u, NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : VV1822/ VDNA / Mfn: 89193

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Toµn cÇu ho¸;

T×nh hÝnh chÝnh trÞ; Chñ nghÜa x· héi; ThÕ giíi


Chñ nghÜa quèc tÕ Mü. - H. : Thanh niªn, 2007 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VV1798/ VDNA / Mfn: 89171

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Chñ nghÜa quèc tÕ;

D©n chñ; Ngo¹i giao ®a ph­¬ng; Mü


C«ng cuéc ®æi míi - ®éng lùc ph¸t triÓn lý luËn vµ v¨n ho¸/ Ph¹m Quang NghÞ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VV1754/ VDNA / Mfn: 89127

Tõ kho¸ : §æi míi; C«ng cuéc ®æi míi; Lý luËn v¨n ho¸;

§éng lùc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn, thêi kú míi: Thùc tr¹ng, quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48687, Vb 48688/ VTTKHXH / Mfn: 89470

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lÝ luËn; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; §æi míi c«ng t¸c t­ t­ëng; ViÖt Nam


C«ng ­íc biÓn 1982 vµ chiÕn l­îc biÓn ViÖt Nam/ NguyÔn Hång Thao ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2089/ VKTVN / Mfn: 89307

Tõ kho¸ : LuËt BiÓn; C«ng ­íc biÓn 1982; ChÝnh s¸ch biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam


Céng hßa d©n chñ nh©n d©n TriÒu Tiªn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VB4511/ VDNA / Mfn: 89089

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; Chinh s¸ch ®èi ngo¹i;

VÊn ®Ò h¹t nh©n; C¶i c¸ch kinh tÕ; TriÒu Tiªn
§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10404/ VTTKHXH / Mfn: 89386

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; LÞch sö chiÕn tranh;

NghÖ thuËt qu©n sù; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh l·nh ®¹o sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc/ Häc viÖn ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh Quèc gia, T¹p chÝ LÞch sö §¶ng - ViÖn LÞch sö . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : VV1770/ VDNA / Mfn: 89143

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; §­êng lèi ®æi míi;

Sù nghiÖp ®æi míi; ViÖt Nam


§¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c t­ t­ëng trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh Tiªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48654/ VTTKHXH / Mfn: 89448

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; Thêi k× ®æi míi;

Ph­¬ng h­íng l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam = Land in transition: Reform and porverty in rural Vietnam / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900880, LSS0900879/ TVKHXHHCM / Mfn: 89245

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§Êu tranh chèng tham nhòng t¹i c¸c nÒn kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng/ Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, Thanh tra ChÝnh phñ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2030/ VKTVN / Mfn: 89347

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Tham nhòng; Chèng tham nhòng;

§Êu tranh chèng tham nhòng


§«ng T©y Nam B¾c diÔn biÕn chÝnh trong quan hÖ quèc tÕ tõ 1945: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp Häc viÖn Ngo¹i giao (1959-2009). - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VV1815/ VDNA / Mfn: 89187

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ giíi


Gi¸o tr×nh x· héi häc d©n sè/ §Æng Nguyªn Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10433, Vv 10434/ VTTKHXH / Mfn: 89405

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Qu¸ tr×nh d©n sè;

Sinh ®Î; Tö vong; Di d©n; ChÝnh s¸ch d©n sè;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
GiÊc méng Trung Hoa: T­ duy n­íc lín vµ t­ thÕ chiÕn l­îc cña Trung Quèc trong kû nguyªn hËu Hoa Kú / NguyÔn V¨n LËp ch.b. . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48681, Vb 48682/ VTTKHXH / Mfn: 89467

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch s¸ch ®èi ngo¹i; Trung Quèc


Hµn Quèc víi khu vùc §«ng ¸ sau chiÕn tranh l¹nh vµ quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Mai Hoµi Anh, Phan Duy Quang, NguyÔn ThÞ Minh Th¶o b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48663/ VTTKHXH / Mfn: 89455

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Nh©n tè t¸c ®éng;

TriÓn väng hîp t¸c; Hµn Quèc; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Hµnh ®éng chèng tham nhòng ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng/ Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, Thanh tra ChÝnh phñ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2029/ VKTVN / Mfn: 89346

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Tham nhòng; Chèng tham nhòng;

ChiÕn l­îc chèng tham nhòng; ViÖt Nam;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
Hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn - xu thÕ lín trªn thÕ giíi hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48703, Vb 48704/ VTTKHXH / Mfn: 89478

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xu thÕ chÝnh trÞ; Hoµ b×nh;

Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn ®Êt n­íc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hßa gi¶i Håi gi¸o, d©n chñ vµ ph­¬ng T©y = Reconciliation Islam, Democracy and the West / Benazir Bhutto; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VV1790/ VDNA / Mfn: 89163

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; Chñ nghÜa khñng bè;

D©n chñ; Xung ®ét t«n gi¸o;

Céng ®ång Håi gi¸o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi
Hîp t¸c quèc tÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu cña Ch©u Phi/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2036/ VKTVN / Mfn: 89344

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn toµn cÇu; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Ch©u Phi


Kinh tÕ biÓn ViÖt Nam - tiÒm n¨ng, c¬ héi vµ th¸ch thøc/ T¹p chÝ Tæ chøc Nhµ n­íc, Trung t©m Th«ng tin Focotech . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VV1766/ VDNA / Mfn: 89139

VA 1471/ VKTVN / Mfn: 89297Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn; ChiÕn l­îc biÓn;

TiÒm n¨ng kinh tÕ biÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam
Kinh tÕ ®èi ngo¹i: Nh÷ng nguyªn lý vµ vËn dông t¹i ViÖt Nam/ Hµ Ngäc Oanh . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2086/ VKTVN / Mfn: 89279

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ®èi ngo¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Häc thuyÕt kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng; Liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ; §Çu t­ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Kinh tÕ Th¸i Lan: Mét sè chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ba thËp niªn cuèi thÕ kú XX / Tr­¬ng Duy Hßa . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : VB4527/ VDNA / Mfn: 89104

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸;

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ; XuÊt khÈu; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ThÕ kû XX; Th¸i Lan


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ Vò §×nh B¸ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900677/ TVKHXHHCM / Mfn: 89270

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; §Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn. S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VV1777/ VDNA / Mfn: 89150

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Lª Quang §¹o tuyÓn tËp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 849 tr.

Ký hiÖu kho : VV1810/ VDNA / Mfn: 89183

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé huyÖn §«ng TriÒu: 1975-2010. T. 2 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé huyÖn §«ng TriÒu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48668, Vb 48669/ VTTKHXH / Mfn: 89460

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2010; HuyÖn §«ng TriÒu; TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé vµ nh©n d©n huyÖn Nam Trùc: 1930-2010 / §µo ThÞ Kim Oanh, Vò §øc ThiÖn, TrÇn Xu©n §¹i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10402, Vv 10403/ VTTKHXH / Mfn: 89385

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2010; HuyÖn Nam Trùc; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Th¸i Hång: 1930-2005 / Ph¹m §øc Bao ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48595, Vb 48596/ VTTKHXH / Mfn: 89416

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé; 1930-2005;

X· Th¸i Hång; HuyÖn Th¸i Thuþ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ Bé Ngo¹i giao 1945-2010: L­u hµnh néi bé / Bé Ngo¹i giao b.s. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 655 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10406/ VTTKHXH / Mfn: 89388

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; LÞch sö ph¸t triÓn; §¬n vÞ ngo¹i giao;

Bé Ngo¹i giao; 1945-2010; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i (1945-2000) / NguyÔn TuÊn Khanh, TrÇn Phi TuÊn, TrÇn Nam TiÕn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : VV1796/ VDNA / Mfn: 89169

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn tranh l¹nh; TrËt tù thÕ giíi; 1945-2000; ThÕ giíiLý luËn quan hÖ quèc tÕ: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp Häc viÖn Ngo¹i giao (1959-2009). - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : VV1817/ VDNA / Mfn: 89189

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Lý luËn
Lý thuyÕt chung vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ/ NguyÔn V¨n Ngäc b.s. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1476/ VKTVN / Mfn: 89292

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Ng©n hµng;

TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; Lý thuyÕt


Macarthur, Hirohito cuéc ®ä søc tay ®«i gi÷a Mü vµ NhËt/ Robert Harvey; ThÕ Anh b.d. . - H. : V¨n ho¸ thêi ®¹i, 2010 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48675, Vb 48676/ VTTKHXH / Mfn: 89464

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; T­íng;

Hirohito; Donglas MacArthur; NhËt B¶n; Mü
M·i m·i ®i theo con ®­êng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· lùa chän/ NguyÔn V¨n Linh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48648, Vb 48649/ VTTKHXH / Mfn: 89446

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Con ®­êng c¸ch m¹ng;

C«ng cuéc ®æi míi; Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu; ViÖt Nam


Mc Mafia Toµn cÇu ho¸ téi ¸c/ Misha Glenny . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VV1800/ VDNA / Mfn: 89173

Tõ kho¸ : Ma tuý; Téi ¸c; Maphia; Bu«n lËu ma tóy;

Bu«n lËu vò khÝ; Röa tiÒn; An ninh chÝnh trÞ; ThÕ giíi


Mªnh m«ng t×nh d©n: Nh÷ng bµi viÕt vÒ nguyªn Tæng BÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu tõ 1997 ®Õn 2008 / Thanh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10425/ VTTKHXH / Mfn: 89400

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n; Tæng BÝ th­;

Bµi viÕt; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam


Mét sè néi dung c¬ b¶n chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ kinh tÕ tËp thÓ/ NguyÔn Minh Tó ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2044/ VKTVN / Mfn: 89355

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tËp thÓ; Hîp t¸c x·; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n;

ChÝnh s¸ch §¶ng; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn/ Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b.; NguyÔn Thuý Anh, Phïng V¨n §«ng, Ph¹m HiÖp ... b.s., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48685, Vb 48686/ VTTKHXH / Mfn: 89469

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; C«ng t¸c lÝ luËn;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Nghiªn cøu so s¸nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Trung Quèc vµ Ên §é = Comparative Research on Economic Growth of China and India / Ph¹m Th¸i Quèc ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2031/ VKTVN / Mfn: 89339

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

So s¸nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

Trung Quèc; Ên §é
Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48622/ VTTKHXH / Mfn: 89430

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Nguyªn t¾c ngo¹i giao; Ph­¬ng ph¸p ngo¹i giao;

LÜnh vùc ngo¹i giao; C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam 20/12/1960 - 20/12/2010 / §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10415, Vv 10416/ VTTKHXH / Mfn: 89395

Tõ kho¸ : MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam; LÞch sö chiÕn tranh ;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Ng« Gia Tù - ng­êi céng s¶n lçi l¹c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : VV1809/ VDNA / Mfn: 89182

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Ng­êi Céng s¶n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Ng« Gia Tù; ViÖt Nam


NguyÔn V¨n Linh - Tæng BÝ th­ thêi ®Çu ®æi míi . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : VV1813/ VDNA / Mfn: 89186

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; §¶ng Céng s¶n;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : VV1807/ VDNA / Mfn: 89180

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc;

QuyÒn lùc nhµ n­íc; Tæ chøc nhµ n­íc;

X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù; ViÖt Nam
NhËt B¶n vµ thÕ giíi ph­¬ng §«ng: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ §«ng Ph­¬ng häc ViÖt Nam lÇn thø t­ = Janpan and The Oriental World / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : VV1755/ VDNA / Mfn: 89128

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp khu vùc; Hîp t¸c v¨n ho¸;

Xung ®ét t«n gi¸o; Toµn cÇu ho¸; §«ng ph­¬ng häc;

NhËt B¶n; ViÖt Nam; Ch©u ¸
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10399, Vv 10400/ VTTKHXH / Mfn: 89383

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp chÝnh trÞ; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; HiÖn ®¹i; Hirohito; NhËt B¶n
Nh÷ng bµi diÔn v¨n næi tiÕng thÕ giíi/ William Safire . - Tb. lÇn 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1264/ VNCVANHOA / Mfn: 89051

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; X· héi; V¨n ho¸; DiÔn v¨n; ThÕ giíi

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng - Tõ quan niÖm ®Õn hµnh ®éng/ Hµ Huy Thµnh, NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB4516/ VDNA / Mfn: 89094

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¶o tån m«i tr­êng sinh th¸i; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ chñ quyÒn biÓn, ®¶o ViÖt Nam/ §µo Duy Qu¸t, Ph¹m V¨n Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2070/ VKTVN / Mfn: 89321

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn; Tµi nguyªn m«i tr­êng;

B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o; ViÖt Nam


Qua nh÷ng chÆng ®­êng dùng n­íc, gi÷ n­íc, ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n­íc: Håi øc / Vò Oanh . - H. : Q§ND, 2009 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48601, Vb 48602/ VTTKHXH / Mfn: 89419

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Ph¸t triÓn x· héi;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam


Quan hÖ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Æng Quang §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48664/ VTTKHXH / Mfn: 89456

Tõ kho¸ : Giai cÊp x· héi; Quan hÖ giai cÊp; Lîi Ých kinh tÕ;

Giai cÊp n«ng d©n; Giai cÊp c«ng nh©n;

TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam
Quan hÖ Mü - ASEAN 1967-1997: LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VB4524, VB4525/ VDNA / Mfn: 89102

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

TriÓn väng hîp t¸c; 1967-1997; Mü; ASEAN


Qu¶n lý ho¹t ®éng t­ t­ëng - v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / §µo Duy Qu¸t ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48655/ VTTKHXH / Mfn: 89449

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c v¨n ho¸; Qu¶n lÝ ho¹t ®éng t­ t­ëng;

Qu¶n lÝ ho¹t ®éng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Sù ph¸t triÓn quan ®iÓm lý luËn b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa/ NguyÔn VÜnh Th¾ng ch.b.; T« Xu©n Sinh, L¹i Ngäc H¶i, Ph¹m Xu©n H¶o ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48711, Vb 48712/ VTTKHXH / Mfn: 89482

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; B¶o vÖ tæ quèc;

X©y dùng tæ quèc; Quan ®iÓm lÝ luËn; ViÖt Nam


30 tr­êng hîp nghiªn cøu vÒ hîp ®ång n«ng s¶n: N©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo . - H. : Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, 2007 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VA 0916, VA 0975/ VKTVN / Mfn: 89273

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng s¶n; N«ng s¶n; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

Tiªu thô n«ng s¶n; Hîp ®ång n«ng s¶n; ViÖt Nam
T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10368, Vv 10369/ VTTKHXH / Mfn: 89366

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam
Thµnh tùu trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam 25 n¨m ®æi míi: 1986-2010 / Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.Ký hiÖu kho : Vb 48623/ VTTKHXH / Mfn: 89431

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Bµi häc kinh nghiÖm; 1986-2010; ViÖt Nam
ThÕ giíi n¨m 2008: Tµi liÖu nghiªn cøu vµ tham kh¶o l­u hµnh néi bé / Tæng côc V . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : VV1784/ VDNA / Mfn: 89157

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; An ninh; ChiÕn l­îc an ninh;

An ninh quèc phßng; Tµi liÖu nghiªn cøu; 2008; ThÕ giíi


T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao 2006 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10365, Vv 10366/ VTTKHXH / Mfn: 89364

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VB4515/ VDNA / Mfn: 89093

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; D©n téc; Gi¸ trÞ d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc; Lý luËn; Thùc tiÔn


Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö/ Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900877/ TVKHXHHCM / Mfn: 89246

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§èi ®Çu lÞch sö; Liªn X«; Mü; Trung Quèc; ThÕ giíi


Trung Quèc n¨m 2006-2007/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2110/ VKTVN / Mfn: 89284

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2006-2007; Trung Quèc


Trung Quèc n¨m 2007-2008/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2107/ VKTVN / Mfn: 89285

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2007-2008; Trung Quèc


Trung Quèc n¨m 2009-2010/ §ç TiÕn S©m, NguyÔn Xu©n C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48633, Vb 48634/ VTTKHXH / Mfn: 89437

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; X· héi; Kinh tÕ x· héi; ; 2009-2010

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Quan hÖ quèc tÕ; ViÖt Nam; Trung Quèc


TuyÓn tËp nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn/ ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VV1761/ VDNA / Mfn: 89134

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Nghiªn cøu ph¸t triÓn;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : VV1811/ VDNA / Mfn: 89184

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam
Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB4523/ VDNA / Mfn: 89101

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; N«ng d©n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; VÊn ®Ò tam n«ng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Trung Quèc
V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10359, Vv 10360/ VTTKHXH / Mfn: 89361

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Thêi c¬ ph¸t triÓn; Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp (§¹i héi VI, VII, VIII, IX, X) / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 0089/ VKTVN / Mfn: 89294

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi VI; §¹i héi VII; §¹i héi VIII;

§¹i héi IX; §¹i héi X; V¨n kiÖn; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Kho¸ VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 2 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48615, Vb 48616/ VTTKHXH / Mfn: 89426

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc; Kho¸ IX; Kho¸ X; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48695, Vb 48696/ VTTKHXH / Mfn: 89474

Tõ kho¸ : D©n téc; VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt NamVÊn ®Ò n«ng nghiÖp n«ng d©n n«ng th«n - Kinh nghiÖm ViÖt Nam, kinh nghiÖm Trung Quèc: S¸ch tham kh¶o / Phïng H÷u Phó, NguyÔn ViÕt Th«ng, Bïi V¨n H­ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10414/ VTTKHXH / Mfn: 89394

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; Kinh nghiÖm ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Trung Quèc

ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1472/ VKTVN / Mfn: 89299

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2038/ VKTVN / Mfn: 89343

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ; Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ;

§ång tiÒn chung; Hîp t¸c khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸; Ch©u ¸


V­ît th¸ch thøc, më thêi c¬ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VV1808/ VDNA / Mfn: 89181

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Gi¶i ph¸p kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48656/ VTTKHXH / Mfn: 89450

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; C¬ së lÝ luËn; LÝ luËn;

§¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam
Xö lý t×nh huèng c«ng t¸c t­ t­ëng vµ d©n vËn cña §¶ng: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç Ngäc Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48737, Vb 48738/ VTTKHXH / Mfn: 89495

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c d©n vËn; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


ý t­ëng vÒ mét nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm/ NguyÔn §¨ng Dung . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 727 tr.

Ký hiÖu kho : VV1746/ VDNA / Mfn: 89119

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; D©n chñ;

QuyÒn lùc nhµ n­íc; HiÕn ph¸p; ThÕ giíi


Chñ nghÜa m¸c lªnin
B¸c Hå víi Hµ Néi/ Bïi Kim Hång, §ç Hoµng Linh, NguyÔn V¨n D­¬ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48646, Vb 48647/ VTTKHXH / Mfn: 89444

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

S¸ch ¶nh; Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong bèi c¶nh thÕ giíi ngµy nay/ Tr×nh M­u, NguyÔn Hoµng Gi¸p, NguyÔn ThÞ QuÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10409/ VTTKHXH / Mfn: 89390

VV1822/ VDNA / Mfn: 89193Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; C¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ;

Chñ nghÜa x· héi; Toµn cÇu ho¸; X©y dùng nhµ n­íc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi
Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, häc thuyÕt vÒ sù ph¸t triÓn vµ s¸ng t¹o kh«ng ngõng/ TrÇn Nh©m .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48673, Vb 48674/ VTTKHXH / Mfn: 89463

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c; Chñ nghÜa Lªnin;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Häc thuyÕt ph¸t triÓn


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ngµy nµy n¨m x­a. T. 2 / T¹p chÝ X­a vµ Nay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10367/ VTTKHXH / Mfn: 89365

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Bµi nãi;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c¸c n­íc Ch©u ¸: 1954-1969 / Khu di tÝch Hå ChÝ Minh t¹i Phñ Chñ tÞch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48709, Vb 48710/ VTTKHXH / Mfn: 89481

Tõ kho¸ : Quan hÖ ngo¹i giao; C«ng t¸c ®èi ngo¹i;

Chñ tÞch n­íc; 1954-1969; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh t©m vµ tµi cña mét nhµ yªu n­íc: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §µi Trang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48717, Vb 48718/ VTTKHXH / Mfn: 89485

Tõ kho¸ : Di s¶n t­ t­ëng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng nh©n v¨n;

Nhµ yªu n­íc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Chñ tÞch n­íc;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p vµ phong c¸ch Hå ChÝ Minh/ §Æng Xu©n Kú ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48735, Vb 48736/ VTTKHXH / Mfn: 89494

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng; Ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh;

Phong c¸ch Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
ThÕ giíi cßn ®æi thay nh­ng t­ t­ëng Hå ChÝ Minh sèng m·i. - H. : KHXH, 2008 . - 923 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900981/ TVKHXHHCM / Mfn: 89220

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Héi th¶o quèc tÕ; ViÖt Nam


T×m hiÓu di s¶n lý luËn cña c¸c nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin/ TrÇn ThÞ Kim Cóc . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48693, Vb 48694/ VTTKHXH / Mfn: 89473

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Nhµ t­ t­ëng; Di s¶n lÝ luËn;

LuËn ®iÓm kinh tÕ; LuËn ®iÓm qu¶n lÝ nhµ n­íc;

C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc; C«ng t¸c lÝ luËn t­ t­ëng;

LuËn ®iÓm x©y dùng §¶ng; C. M¸c; Ph. ¡ngghen; V.I. LªninTr¸i ®Êt nÆng ©n t×nh nh¾c m·i tªn Ng­êi Hå ChÝ Minh/ Vò ThÞ NhÞ, Ph¹m ThÞ Lai, V¨n ThÞ Thanh Mai...s.t.,t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48719, Vb 48720/ VTTKHXH / Mfn: 89486

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

Anh hïng d©n téc; Danh nh©n v¨n ho¸; TÊm g­¬ng ®¹o ®øc;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : VV1811/ VDNA / Mfn: 89184

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam
VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµo x©y dùng phong c¸ch lµm viÖc cña c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ë n­íc ta hiÖn nay/ NguyÔn ThÕ Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48715, Vb 48716/ VTTKHXH / Mfn: 89484

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Phong c¸ch lµm viÖc;

C¸n bé l·nh ®¹o; C¸n bé qu¶n lÝ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


VËn mÖnh lÞch sö cña chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn Träng ChuÈn, IU.K. Pletnicèp ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV1818/ VDNA / Mfn: 89190

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Thùc tiÔn; Th¸ch thøc;

VËn mÖnh lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíiD©n téc häc

Èm thùc Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10355, Vv 10356/ VTTKHXH / Mfn: 89359

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

§å ¨n; §å uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ên §é v­¬ng quèc cña t©m linh/ Radhika Srinivasan; ThÕ Anh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48727, Vb 48728/ VTTKHXH / Mfn: 89490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Ên §é


Chî Hµ Néi x­a vµ nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10357, Vv 10358/ VTTKHXH / Mfn: 89360

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


54 d©n téc ViÖt Nam = Ethnic groups in VietNam . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1270/ VNCVANHOA / Mfn: 89053

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; Kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng sinh ho¹t; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


D©n téc L« L« ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn , 2007 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1281, VL 1282/ VNCVANHOA / Mfn: 89059

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; Nguån gèc d©n téc; D©n sè;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Tæ chøc x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè; D©n téc L« L«; ViÖt Nam
Dùng vî g¶ chång theo phong tôc d©n gian/ Qu¶ng TuÖ . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1390/ VNCVANHOA / Mfn: 89080

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc c­íi hái;

H«n nh©n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Gi÷ "Lý cò" hay theo "Lý míi". B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi Hm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña §¹o Tin Lµnh/ NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VB4513/ VDNA / Mfn: 89091

Tõ kho¸ : §¹o Tin lµnh; ¶nh h­ëng ®¹o Tin Lµnh; Ng­êi Hm«ng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900971/ TVKHXHHCM / Mfn: 89209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hån ViÖt. T. 5 : 2006 / Trung t©m Nghiªn cøu Quèc häc . - H. : V¨n häc, 2006 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1251/ VNCVANHOA / Mfn: 89043

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n nghÖ;

NghÖ thuËt; V¨n häc; ViÖt Nam


Katu kÎ sèng ®Çu ngän n­íc/ NguyÔn H÷u Th«ng ch.b.; NguyÔn Ph­íc B¶o §µn, Lª Anh TuÊn, TrÇn §øc S¸ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2005 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VB1752/ VDNA / Mfn: 89126

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Katu;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

Sinh ho¹t céng ®ång; MiÒn Trung; ViÖt Nam
101 lÔ héi Hµ Néi/ Qu¶ng V¨n . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48659, Vb 48660/ VTTKHXH / Mfn: 89452

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lªn chïa lÔ PhËt/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1388, VL 1389/ VNCVANHOA / Mfn: 89079

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Chïa; Thê cóng;

V¨n khÊn; Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


LÔ héi chuyÓn mïa cña ng­êi Ch¨m/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2006 .- 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900891/ TVKHXHHCM / Mfn: 89243

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

LÔ héi chuyÓn mïa; Ng­êi Ch¨m; ViÖt Nam


Mét h­íng tiÕp cËn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hå Liªn . - H. : V¨n häc, 2008 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900968, LSS0900969/ TVKHXHHCM / Mfn: 89204

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n téc;

TiÕp cËn v¨n ho¸; ViÖt NamNÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48611, Vb 48612/ VTTKHXH / Mfn: 89424

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn Chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o;

Gi¸o d©n; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Nghi lÔ cña ng­êi Trung Hoa/ Nh©n V¨n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900663/ TVKHXHHCM / Mfn: 89261

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Trung Quèc
Nghi lÔ thê cóng cña ng­êi ViÖt/ Thanh H¶i b.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2008 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1235, VL 1236/ VNCVANHOA / Mfn: 89032

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Thê cóng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Ng­êi ViÖt; Nghi lÔ; Thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nghi lÔ thê cóng cña ng­êi ViÖt/ BÝch H»ng b.s.; §¹i §øc ThÝch Nguyªn M·n h.®. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1405, VL 1406/ VNCVANHOA / Mfn: 89078

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Thê cóng tæ tiÕn;

Nghi lÔ thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña c¸c d©n téc T©y Nguyªn/ Linh Nga . - H. : V¨n häc, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32674/ VVANHOC / Mfn: 88956

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt thÓ;

D©n téc thiÓu sè; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
NghÖ thuËt truyÒn thèng §«ng Nam ¸/ NguyÔn Phan Thä . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48662/ VTTKHXH / Mfn: 89454

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


Ng­êi Bana ë T©y Nguyªn. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : VV1812/ VDNA / Mfn: 89185

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

LÔ héi; Ng­êi Bana; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Ng­êi HM«ng ë ViÖt Nam = The HMong in VietNam . - H. : Th«ng tÊn, 2005 . - 174 tr..

Ký hiÖu kho : VL 1271/ VNCVANHOA / Mfn: 89054

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi HM«ng; Nguån gèc;

Ph©n bè d©n c­; B¶n lµng; Trang phôc;

Nhµ cöa; Èm thùc; §êi sèng; LÔ héi; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi M­êng ë ViÖt Nam/ Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Xu©n Hång, Kh¸nh Chi, Kim Khuyªn d.; Caitlin E. Worxham, Christine Grimard h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : VV1824/ VDNA / Mfn: 89195

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Ng­êi M­êng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4509/ VDNA / Mfn: 89087

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Nh©n chñng häc: Khoa häc vÒ con ng­êi / E. Adamson Hoebel; Lª S¬n, Lª Träng NghÜa, Ph¹m Kh­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1257/ VNCVANHOA / Mfn: 89047

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Khoa häc con ng­êi; Con ng­êi


Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ h«n lÔ truyÒn thèng/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900904/ TVKHXHHCM / Mfn: 89205

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

H«n nh©n; H«n lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nh÷ng m¶ng mµu v¨n ho¸ T©y Nguyªn/ Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007. - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VV1740/ VDNA / Mfn: 89114

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc thiÓu sè; Qu¶n lý céng ®ång;

Trang phôc; LuËt tôc; Sö thi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh÷ng tËp tôc kú l¹ cña mét sè d©n téc Ýt ng­êi/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : Phô n÷, 2007 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900883/ TVKHXHHCM / Mfn: 89232

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; TËp tôc; ViÖt Nam


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Hanri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VV1802/ VDNA / Mfn: 89175

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn; Nguån gèc d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Th­îng; Cao nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T©y Nguyªn - Mét vïng v¨n ho¸ Cång Chiªng. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : VV1752/ VDNA / Mfn: 89125

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Cång chiªng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Th«ng b¸o ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian n¨m 2007/ ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2008 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1197, VL 1198, VL1199/ VNCVANHOA / Mfn: 89029

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÖ thuËt d©n gian; Th«ng b¸o; 2007; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : VB4519/ VDNA / Mfn: 89097

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Nghi lÔ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b.; TrÇn Anh §µo d.; NguyÔn Hång D­¬ng, Lª §øc H¹nh,... b.t. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VB4528/ VDNA / Mfn: 89105

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VB4515/ VDNA / Mfn: 89093

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; D©n téc; Gi¸ trÞ d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc; Lý luËn; Thùc tiÔn


T«n gi¸o tÝn ng­ìng cña ng­êi Ve ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Minh ch.b. . - H. : KHXH, 2009- 471 tr.

Ký hiÖu kho : VB4520/ VDNA / Mfn: 89098

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng t©m linh;

Nghi lÔ truyÒn thèng; D©n téc Ve; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Trang phôc ViÖt Nam: D©n téc ViÖt = Vietnamese costumes through the ages / §oµn ThÞ T×nh- Xb. lÇn 2 cã bæ sung . - H. : Mü thuËt, 2006 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1304/ VNCVANHOA / Mfn: 89072

Tõ kho¸ : Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

LÞch sö trang phôc; LÔ phôc; ViÖt Nam


Tranh thê c¸c d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam = Ceremonial Paintings of northerrn ethnic minorities in Vietnam / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng x· héi, 2006 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1305/ VNCVANHOA / Mfn: 89073

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt t¹o h×nh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tranh thê; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VB4514/ VDNA / Mfn: 89092

Tõ kho¸ : D©n téc häc thiÓu sè; Ng­êi M­êng;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Sö dông tµi nguyªn;

Qu¶n lý tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
Tôc lÖ cæ truyÒn lµng x· ViÖt Nam: S­u tÇm vµ tuyÓn dÞch / §inh Kh¾c Thu©n ch.b.; Lª ViÖt Nga, NguyÔn ThÞ D­¬ng,... d. . - H. : KHXH, 2006 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900869/ TVKHXHHCM / Mfn: 89251

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Ph¸p luËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc lÖ cæ truyÒn; Lµng x·; ViÖt Nam


V¨n ho¸ biÓn miÒn Trung vµ v¨n ho¸ biÓn T©y Nam Bé/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam .- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1232/ VNCVANHOA / Mfn: 89030

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ biÓn; V¨n ho¸ du lÞch;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; Kû yÕu héi th¶o;

MiÒn Trung; T©y Nam Bé; ViÖt Nam

V¨n ho¸ biÓn miÒn Trung vµ v¨n ho¸ biÓn T©y Nam Bé/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam .- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VV1759/ VDNA / Mfn: 89132

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ biÓn;

V¨n ho¸ du lÞch; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; MiÒn Trung; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10417, Vv 10418/ VTTKHXH / Mfn: 89396

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; Sù kiÖn t«n gi¸o;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10419, Vv 10420/ VTTKHXH / Mfn: 89397

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10421, Vv 10422/ VTTKHXH / Mfn: 89398

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; TriÕt lÝ d©n gian;

Quy luËt t­ duy; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n khÊn cña ng­êi ViÖt/ Lan Anh s.t.,b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1386, VL 1387/ VNCVANHOA / Mfn: 89077

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n khÊn;

Thê cóng tæ tiªn; Bµi khÊn; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48695, Vb 48696/ VTTKHXH / Mfn: 89474

Tõ kho¸ : D©n téc; VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


kh¶o cæ häc

Kh¶o cæ häc tiÒn sö Kon Tum/ TrÇn Quý ThÞnh ch.b.; Bïi V¨n Liªm, Lª H¶i §¨ng, Ph¹m Thanh Toµn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : VV1765/ VDNA / Mfn: 89138

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

Di vËt kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò kh¶o cæ häc ë miÒn Nam ViÖt Nam/ Trung t©m Nghiªn cøu kh¶o cæ häc . - H. : KHXH , 2008 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1233, VL 1234/ VNCVANHOA / Mfn: 89031

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; Di chØ kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Nghiªn cøu ®« thÞ cæ Héi An: Tõ quan ®iÓm Kh¶o cæ häc lÞch sö / Kikuchi Seiichi; §«ng VÜnh b.t.; NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10429, Vv 10430/ VTTKHXH / Mfn: 89403

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Di chØ kh¶o cæ; §« thÞ cæ; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Th¹p ®ång §«ng S¬n/ Hµ V¨n Phïng . - H. : KHXH, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VV1778/ VDNA / Mfn: 89151

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; V¨n ho¸ §«ng S¬n; Di vËt kh¶o cæ;

Th¹p ®ång §«ng S¬n; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi 2007/2008: Cuéc chiÕn chèng biÕn ®æi khÝ hËu - §oµn kÕt nh©n lo¹i trong mét thÕ giíi ph©n c¸ch / UNDP . - H. : Nxb. Hång §øc, 2007 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VV1825/ VDNA / Mfn: 89196

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¸o c¸o; 2007-2008; ThÕ giíi


BiÓn §«ng vµ h¶i ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu to¹ ®µm khoa häc . - H. : Tri thøc, 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48731, Vb 48732/ VTTKHXH / Mfn: 89492

Tõ kho¸ : H¶i ®¶o; B¶n ®å h¶i ®¶o; Chñ quyÒn biÓn; LuËt biÓn;

Hoµng Sa; Tr­êng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam
tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương