S¸ch míi sè 05/2012tải về 0.79 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.79 Mb.
#61
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 05/2012


S¸ch míi sè 05/2012


ChÝnh trÞ
Gender and Social Security Reform: Whats Fair for Women?. Vol. 1 : International Social Security Series / Neil Gilbert ed. . - New Bunswick : Transaction Publishers, 2006 . - xi, 239 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1575/ VGIADINH / Mfn: 96134

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; B¶o ®¶m x· héi; Thu nhËp;

L­¬ng h­u; C¶i c¸ch tiÒn l­¬ng h­u; ChÝnh s¸ch x· héi;


The War between the State and the Family: How Government Divides and Impoverishes / Patricia Morgan . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2008. - 152 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1577/ VGIADINH / Mfn: 96136

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc;

ChÝnh s¸ch phóc lîi c«ng; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChÝnh s¸ch gia ®×nh; ChÝnh s¸ch thuÕ
Women and the Public Interest: Policy and Protest in American Life / Jessie Bernard . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2008 . - vix, 293 p.

Ký hiÖu kho : Lv 1573/ VGIADINH / Mfn: 96133

Tõ kho¸ : Phô n÷; Vai trß phô n÷; ChÝnh s¸ch x· héi;

Lîi Ých c«ng; Vai trß giíi; ChÝnh s¸ch c«ng; Mü


Bµn vÒ c«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn cña §¶ng: S¸ch tham kh¶o / L­u ChÊn Hoa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : V 10417/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96198

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng;

X©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn; Ph­¬ng thøc cÇm quyÒn;

X©y dùng s¸ch l­îc cÇm quyÒn; Trung Quèc
Biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2411, Vv 1727/ VSUHOC / Mfn: 96304

Tõ kho¸ : Biªn giíi; ChÝnh quyÒn l·nh thæ;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ViÖt Nam


C¸c m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ Ng« §¨ng Thµnh ch.b.; TrÇn Quang TuyÕn, Mai ThÞ Thanh Xu©n b.s. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 10451/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96231

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¶i c¸ch x· héi Trung Quèc vµ nh÷ng s¸ng t¹o ®æi míi trong x©y dùng §¶ng c¬ së: S¸ch tham kh¶o / §æng Liªn T­êng ch.b.; NguyÔn Thanh Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : V 10437/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96218

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Trung Quèc


Ch©u Phi: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ chñ yÕu hiÖn nay/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : V 10436/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96217

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§¶ng chÝnh trÞ; D©n chñ ho¸; Nhµ n­íc;

Ch©u Phi
ChÝnh s¸ch c¹nh tranh cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 10446/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96227

Tõ kho¸ : Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch c¹nh tranh; Liªn minh ch©u ¢u
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i §¾k L¾k. S¸ch tham kh¶o / Mai Thanh S¬n . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2103/ VGIADINH / Mfn: 96163

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i Sãc Tr¨ng. S¸ch tham kh¶o / Mai Thanh S¬n, Vâ Mai Ph­¬ng . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2104/ VGIADINH / Mfn: 96164

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm trong c¸c doanh nghiÖp do suy gi¶m kinh tÕ/ Lª Nga, Vò Duy, Lª Duyªn . - H. : Thèng kª, 2009 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2382, VB 2383/ VXAHOIHOC / Mfn: 96551

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi; Ng­êi lao ®éng;

Ng­êi thÊt nghiÖp; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Hoa . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1728/ VSUHOC / Mfn: 96328

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : V 10472/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96250

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong quan hÖ víi Trung Quèc tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 2001: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn ThÞ Mai Hoa . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2380/ VSUHOC / Mfn: 96295

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

Trung Quèc; ViÖt Nam


C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m TÊt Th¾ng, NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng s.t., t.ch.; NguyÔn Thµnh Lîi b.d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : V 10486/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96260

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lý luËn;

C«ng t¸c t­ t­ëng; §æi míi lý luËn;

ChiÕn l­îc c¶i c¸ch; Trung Quèc
C«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn thêi kú míi: Thùc tr¹ng, quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : V 10487/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96261

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c lý luËn; C«n t¸c t­ t­ëng;

§æi míi c«ng t¸c t­ t­ëng; ViÖt NamCéng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ nh÷ng toan tÝnh cña c¸c n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 10445/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96226

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; M« h×nh céng ®ång kinh tÕ;

EAEC; ViÖt Nam; §«ng ¸; ThÕ giíi
C¬ chÕ chÝnh s¸ch thóc ®Èy doanh nghiÖp ®Çu t­ cho b¶o vÖ m«i tr­êng/ Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : V 10474/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96251

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; C¬ chÕ chÝnh s¸ch; Doanh nghiÖp;

§Çu t­ b¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10513, V 10514/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96279

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

Qu¶n lý m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Nam
§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5103/ VSUHOC / Mfn: 96338

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng;

LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§¶ng, B¸c Hå víi vÊn ®Ò Tam n«ng/ NguyÔn V¨n TuÊn s.t. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 278tr.

Ký hiÖu kho : VB 2417, VB 2418/ VXAHOIHOC / Mfn: 96567

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp n«ng d©n trong giai ®o¹n hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7618/ VSUHOC / Mfn: 96342

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Giai cÊp n«ng d©n; X©y dùng giai cÊp n«ng nh©n;

ViÖt Nam
§¶ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi thêi kú ®æi míi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1095, VV 1096/ VXAHOIHOC / Mfn: 96572

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh ph¸t triÓn x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi k× ®æi míi;

ViÖt Nam
§¶ng l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn ThÞ Thanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 260 tr.Ký hiÖu kho : Vb 7616/ VSUHOC / Mfn: 96340

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; ChÝnh s¸ch x· héi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2438, VB 2442/ VXAHOIHOC / Mfn: 96596

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n.; ViÖt Nam


Gi¶i ph¸p thùc hiÖn hiÖu qu¶ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë Hµ Néi giai ®o¹n 2010-2020/ NguyÔn Thµnh C«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 10457/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96237

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Gi¶i ph¸p thùc hiÖn; 2010-2020; ViÖt Nam
Gi÷ v÷ng nÒn t¶ng t­ t­ëng t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong t×nh h×nh míi/ NguyÔn TiÕn Quèc ch.b.; Lª Minh Vô, Tr­¬ng Thµnh Trung, NguyÔn B¸ D­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : V 10527, V 10561/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96289

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; Vai trß l·nh ®¹o;

§­êng lèi l·nh ®¹o; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña n­íc Ph¸p nh»m cñng cè c¬ së t¹i Nam Kú 1862 - 1874/ Tr­¬ng B¸ CÇn; Vò L­u Xu©n d.; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1730, §Vv 2422/ VSUHOC / Mfn: 96353

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1862-1874; MiÒn Nam;

ViÖt Nam; Ph¸p

H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸/ Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10431/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96213

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; ViÖt Nam; §«ng ¸


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 10471/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96246

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; C¶i c¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

ViÖt Nam
Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i/ §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : V 10441/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96222

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Suy tho¸i kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2009 - ng¨n chÆn suy gi¶m kinh tÕ vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«/ NguyÔn KÕ TuÊn, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : V 10413/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96196

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Suy gi¶m kinh tÕ;

æn ®Þnh kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2009; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé qu©n sù tØnh NghÖ An: 1945 - 2005 . - H. : Q§ND, 2010 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7621/ VSUHOC / Mfn: 96348

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; LÞch sö ®Þa ph­¬ng;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé qu©n sù tØnh Hµ TÜnh: 1945 - 2010 . - H. : Q§ND, 2011 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7623/ VSUHOC / Mfn: 96349

Tõ kho¸ : LÞch sö §¶ng bé; LÞch sö qu©n sù;

1945-2010; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé tØnh §¾c L¾c: 1975 - 2005 / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh §¾c L¾c . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5108/ VSUHOC / Mfn: 96334

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; TØnh §¾c L¾c; ViÖt NamLÞch sö §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ng·i: 1975 - 2005 / Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5107/ VSUHOC / Mfn: 96335

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2438/ VSUHOC / Mfn: 96381

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930 - 2007;

ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007. Bµi viÕt cña l·nh ®¹o §¶ng, nhµ n­íc / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2439/ VSUHOC / Mfn: 96382

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930 - 2007;

Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: Biªn niªn sù kiÖn. T. 1 : 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 947 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2441/ VSUHOC / Mfn: 96384

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö;

1930 - 2007; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: V¨n kiÖn tËp. T. 1 : 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2440/ VSUHOC / Mfn: 96383

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

§¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o; NghÞ quyÕt; 1930 - 2007;

ViÖt Nam; Lµo
LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : V 10422, V 10473/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96204

§Vv 2414/ VSUHOC / Mfn: 96319Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lý luËn;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Lý thuyÕt chung vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ/ NguyÔn V¨n Ngäc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : V 10476/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96253

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Ng©n hµng;

§Þnh chÕ tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; Lý thuyÕt; Mü


M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : V 10468, V 10469/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96244

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mét sè néi dung c¬ b¶n chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ tËp thÓ/ NguyÔn Minh Tó ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2441/ VXAHOIHOC / Mfn: 96599

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tËp thÓ; Hîp t¸c x·; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch §¶ng;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam
NguyÔn V¨n Linh tuyÓn tËp. T. 1 : 1962 - 1986 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5120/ VSUHOC / Mfn: 96374

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tæng bÝ th­; TuyÓn tËp;

1962-1986; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


NguyÔn V¨n Linh tuyÓn tËp. T. 2 : 1986-1998 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 1310 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5121/ VSUHOC / Mfn: 96375

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tæng bÝ th­; TuyÓn tËp;

1986-1998; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1732, §Vv 2433/ VSUHOC / Mfn: 96364

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
NhËt B¶n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam, Lµo, C¨mpuchia trong giai ®o¹n hiÖn nay/ Hoµng ThÞ Minh Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 10438/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96219

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; NhËt B¶n;

ViÖt Nam; Lµo; C¨mpuchia
Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : V 10497, V 10498/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96270

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; X· héi d©n sù; ViÖt Nam
N«ng d©n dùa vµo ®©u? / §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1097, VV 1098/ VXAHOIHOC / Mfn: 96573

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp;

N«ng d©n; N«ng th«n; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011 - 2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5114/ VSUHOC / Mfn: 96330

Vv 2491/ VMOITRUONG / Mfn: 96479Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2487/ VMOITRUONG / Mfn: 96475

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi: M« h×nh, thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm / §inh Xu©n Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : V 10529/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96291

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; §¶ng l·nh ®¹o;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn x· héi; Thêi kú ®æi míi;

ViÖt Nam
Phßng chèng HIV/AIDS: Tµi liÖu h­íng dÉn gi¶ng viªn c¸c tr­êng chÝnh trÞ tØnh, thµnh phè / NguyÔn ChÝ Dòng . - H. : ChÝnh trÞ- Hµnh ChÝnh, 2009 . - 163 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1958, Vv 1957/ VGIADINH / Mfn: 96189

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS;

B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn con ng­êi; ChiÕn l­îc quèc gia;

ViÖt Nam
Quan hÖ ViÖt Nam - Ukraine: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1735 / VSUHOC / Mfn: 96361

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Ngo¹i giao; ViÖt Nam; Ukraina


Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96484

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ rõng; Tµi nguyªn n­íc;

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn biÓn;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; C¬ chÕ qu¶n lÝ; ViÖt Nam


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7639/ VSUHOC / Mfn: 96367

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2415/ VSUHOC / Mfn: 96321

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh hÝnh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh;

N¨ng l­îng; ThÕ giíi
Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn, Ph¹m V¨n §øc, §inh Minh TrÝ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 .- 233 tr.

Ký hiÖu kho : V 10466, V 10467/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96243

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Thùc tiÔn tèt vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ Dù ¸n gi¶m nghÌo th«ng qua trî gióp tæng thÓ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá - PRISED. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 71 tr., 26 cm

Ký hiÖu kho : VL 915, VL 916/ VXAHOIHOC / Mfn: 96586

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; ViÖt Nam
T×nh h×nh thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam: C¸c bµi viÕt vµ ph¸t biÓu chän läc cña Tæng BÝ th­, Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng Ngo¹i giao n¨m 2006 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : V 10416/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96197

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tæng kÕt thùc tiÔn víi viÖc ph¸t triÓn lý luËn vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Phßng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : V 10526/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96288

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Lý luËn chñ nghÜa x· héi;

Ph¸t triÓn lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Tæng quan kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam (2006-2010) / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1339 tr.

Ký hiÖu kho : VL 922/ VXAHOIHOC / Mfn: 96591

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

2006-2010; ViÖt Nam
Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m, M.L. Titarenko ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1100/ VXAHOIHOC / Mfn: 96575

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1105/ VXAHOIHOC / Mfn: 96600

Tõ kho¸ : §æi míi kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam


Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi: S¸ch tham kh¶o = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2396, VB 2397/ VXAHOIHOC / Mfn: 96558

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; VÊn ®Ò tam n«ng; Trung Quèc

Vai trß ng­êi Hoa §«ng Nam ¸ trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc (1978-2005) / §ç Ngäc Toµn . - H. : KHXH, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2400/ VXAHOIHOC / Mfn: 96560

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa kiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Vai trß ng­êi Hoa; ChÝnh s¸ch x· héi; 1978-2005;

Trung Quèc; §«ng Nam ¸
V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2432, VB 2433/ VXAHOIHOC / Mfn: 96584

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Khãa VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 1 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : V 10414/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96200

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi: Khãa VI, VII, VIII, IX, X. Ph. 2 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : V 10415/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96201

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; NghÞ quyÕt;

§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc; Khãa 9; Khãa 10; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : V10599 - V 10602/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96267

§Vb 5110, Vb 7612/ VSUHOC / Mfn: 96331Tõ kho¸ : V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi §¶ng;

§¶ng Céng s¶n; §¹i héi 11; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng vÒ an sinh x· héi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2420/ VSUHOC / Mfn: 96306

Tõ kho¸ : V¨n kiÖn §¶ng; An sinh x· héi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng vÒ chèng Mü, cøu n­íc. T. 1 : 1954 - 1965 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 1146 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2432/ VSUHOC / Mfn: 96377

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; NghÞ quyÕt;

ChØ thÞ; 1954 - 1965; ViÖt Nam
V¨n kiÖn Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa X: Héi nghÞ lÇn thø ba, t­, n¨m, s¸u, b¶y vµ chÝn. L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : V 10421/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96203

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Héi nghÞ;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa X; ViÖt Nam


ViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96494

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thÕ giíi §«ng ¸: Mét c¸ch tiÕp cËn liªn ngµnh vµ khu vùc / NguyÔn V¨n Kim . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 634 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1738/ VSUHOC / Mfn: 96371

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; Giao l­u kinh tÕ;

Quan hÖ khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸
ViÖt Nam vµ Hå ChÝ Minh qua c¶m nhËn cña nhµ b¸o Wilfred Burchett. - H.: ThÕ giíi, 2011 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7635/ VSUHOC / Mfn: 96372

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
V÷ng b­íc trªn con ®­êng x· héi chñ nghÜa/ NguyÔn §øc B×nh . - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : V 10488/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96262

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë Malaysia vµ Th¸i Lan: Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / Vâ ThÞ Thu NguyÖt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2421, VB 2422/ VXAHOIHOC / Mfn: 96578

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Bµi häc kinh nghiÖm; Th¸i Lan; Malaysia

CHñ NGHÜA m¸C L£NINtải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương