Sinh thái và cảnh quan Du lịchtải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.96 Kb.
#6924

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số: 1368 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 1994


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc giao đất để trồng cây bảo vệ môi trường

sinh thái và cảnh quan Du lịch.

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ( sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;

- Xét tờ trình số 168 ngày 20 tháng 12 năm 1993 của Công ty KDTH - DTSX và XNK Hà Tĩnh, và đề nghị của Trưởng Ban quản lý đất đai,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao cho : Công ty KDTH - DTSX và XNK HàTĩnh sử dụng 2000m2 đất ( Hai ngàn mét vuông đất)

Loại đất : Đồi núi trọc tại xã Xuân An - huyện nghi Xuân

Vị trí thữa đất: Toàn bộ núi cơm.

Ranh giới : Vì khu đất giao có hìng gần tròn nên phải.

Bắc giáp: Theo mặt bằng quy hoạch và hiện trạng khu đất

Đông giáp: Được duyệt ngày 03/6/1994 của UBND tỉnh

Tây giáp:

Để: Trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan Du lịch. ( Không được XD công trình kinến trúc vĩnh cửu trên khu đất này).Điều 2. - Khi sử dụng đất Công ty KDTH - DTSX và XNK HàTĩnh , phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, đồng thời được hưởng các quyền lợi do luật đất đai quy định và các văn bản của Nhà nước quy định.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban QL đất đai tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND xã Xuân An, Giám đốc Công ty KDTH - DTSX và XNK HàTĩnh , Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

- Như điều 3

- Ban QLĐ Đ

- Lưu


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Trạch

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 8.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương