Soá nhaäp Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí Soá löôïngtải về 328.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích328.14 Kb.
#13311

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Noäi dung

DÖÔÏC PHAÅM ,CHAÅN ÑOAÙN, &TRÒ LIEÄU

01

00133

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 3 – V.Fattorusso, O.Ritter – Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc trung öông – 1990

01

Khoâng roõ

IC1-4

610

Laâm saøng hoïc

02

00134

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 4 – V.Fattorusso, O.Ritter- Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc Trung öông -1990

01

Khoâng roõ

IC1-5

610

Laâm saøng hoïc


03

00135

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 5 – V.Fattorusso, O.Ritter- Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc Trung öông -1990

02

Khoâng roõ

IC1-6

610

Laâm saøng hoïc


04

00136

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 6 – V.Fattorusso, O.Ritter- Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc Trung öông -1991

01

Khoâng roõ

IC1-7

610

Laâm saøng hoïc


05

00137

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 7 – V.Fattorusso, O.Ritter- Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc Trung öông -1991

02

Khoâng roõ

IC1-8

610

Laâm saøng hoïc


06

00107

Höôùng daãn thaày thuoác thöïc haønh – NXB Y hoïc – 1974

01

Khoâng roõ

IC1-1

619

Höôùng daãn thaày thuoác thöïc haønh

07

00108

Höôùng daãn thöïc haønh ñieàu trò – taäp II- NXB Y hoïc – 1993

01

Khoâng roõ

IC1-2

619

Höôùng daãn thöïc haønh ñieàu trò

08

0003

Thoâng tin Y teá döï phoøng soá 2/2011

01

Ts.Ninh (30/5/2011)

XV1

616

Y khoa

09

00110

Coâng ngheä DNA trong ñieàu trò gen caùc beänh hieåm ngheøo – NXB Y hoïc 1998

01

Khoâng roõ

IC1-3

610

Coâng ngheä DNA

10

00111

Thöôøng quy kyõ thuaät trong Yhoïc lao ñoäng, VSMT, SKTH- NXB Y hoïc – 2002

01

Khoâng roõ (196.000ñ)

IIA3-2

619

Thöôøng quy kyõ thuaät YHLD, VSMT, SKTH

11

00138

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 2 – NXB Y hoïc -1978

01

Khoâng roõ

IC1-10

610

Laâm saøng hoïc

12

00154

Ngoä ñoäc vaø xöû trí ngoä ñoäc- Ts.Leâ Vaên Löôïng, Nguyeãn Nhö Thònh, Nguyeãn Haûi Yeán- NXB Y hoïc 2001

02

Khoâng roõ

IC1-14

616

Ngoä ñoäc vaø xöû trí

13

00177

Dinh döôõng ñieàu trò – PGS.PTS.Phan Thò Kim, GS.PTS Nguyeãn Vaên Xang – NXB Y hoïc -1993

01

Khoâng roõ

IIB1-1

641

Dinh döôõng ñieàu trò

14

00173

Caáp cöùu noäi khoa – Bs.Vuõ Vaên Ñính , Gs.Phaïm Khueâ- NXB Yhoïc 1988

01

Khoâng roõ

ID1-7

616

Caáp cöùu noäi khoa

15

00212

Chöõa beänh baèng tinh thaàn – Stefan Zweig F.Mesmer. NXB Theá giôùi -1999

01

Khoâng roõ

IC1-16

616

Chöõa beänh baèng tinh thaàn

16

00216

Caáp cöùu noäi khoa Alain Larcan- NXB Tp.HCM- 1992

01

Khoâng roõ

IC2-3

610

Caáp cöùu

17

00217

Caáp cöùu beänh ngheà nghieäp döôùi nöôùc – Bs.Ngoâ Ñöùc Löôït –NXBY hoïc 1989

01

Khoâng roõ

IIC3-1

610

Caáp cöùu

18

00189

The American Journal of Clinical Nutrition 2/2006

01

Khoâng roõ

XIIIA1-1

641

Chöõa beänh dinh döôõng

19

00226

Caáp cöùu nieäu khoa – Ngoâ Gia Huy – NXB Y hoïc – 1988

01

Khoâng roõ

IC1-19

616

Caáp cöùu Nieäu khoa

20

00233

Caåm nang caáp cöùu thoùat hieåm – P.Kim Long – Nhaø xuaát baûn treû 2000

01

Khoâng roõ

IC2-6

614

Caåm nang caáp cöùu thoùat hieåm

21

00234

Caåm nang chöõa beänh taïi nhaø trieäu chöùng vaø ñieàu trò – Bs.Leâ Vaên Phuù, Bs. Leâ Tuù Anh- NXB Y hoïc 2002

01

Khoâng roõ

IC2-7

616

Caåm nang chöõa beänh

21

00247

Caáp cöùu nhöõng tình huoáng öu tieân ngöôøi coù tuoåi – Gs.Nguyeãn Thieän Thaønh – NXB Y hoïc 1993

01

Khoâng roõ

IC2-6

616

Caáp cöùu ngöôøi coù tuoåi

22

00250

Phöông phaùp töï nhieân trò beänh ung thö – Hoaøng Dieãn Cöôøng – Hoà Chính Tuøng- Vöông thieân Vuõ- Taï Anh Böûu, Vaïn Baù Taân- NXB Y hoïc 1999

01

Khoâng roõ

IC1-25

616

Ñieàu trò Beänh ung thö

23

00298

Nutritional Genomics impact on Health and Disease – Regina Brigelius-Floheù, Hans-Georg Joost2006

01

Khoâng roõ

IIA1-4

541

Dinh döôõng aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø beänh

24

00258

Caåm nang laâm saøng hoïc taäp 2 töø trieäu chöùng ñeán ñôn thuoác – V.Lattorusso, O.Ritter – Vieän thoâng tin thö vieän Y hoïc TW - 1989

01

Khoâng roõ

IC1-25

616

Laâm saøng hoïc

25

00310

Clinical Biochemistry – an illustrated colour text- Allan Gaw, Michael J.Murphy, Robert A.Cwan, Denis St.J.O Reilly, Michael J.Stewart, James Shepherd- Churchill Livingstone – 2004

01

Khoâng roõ

IIID1-7

572 - 615

Hoùa sinh ñieàu trò

26

00315

Iarc monographs on the evaluation os the carcinogenic risk of chemicals to humans- Polynuclear Aromatic Compounds, Part1, Chemical, Environmental and Experimental Data- Enternational agency for research on cancer- IARC- 1983 . 32

01

Khoâng roõ

IB1-2

616

Nghieân cöùu löôïng giaù nguy cô gaây ung thö cuûa caùc chaát hoùa hoïc treân con ngöôøi

27

00340

Aseptic Treatment of Wounds- Carl W.Walter, A.B., M.D- Macmillan- 1954

02

Khoâng roõ

IB2-2

617

Xöû lyù voâ truøng veát thöông

28

00351

Le nouvel enfant du deùsordre psychosomatique – Leùon Kreisler- Privat 1987

01

Khoâng roõ

IB2-3

615

Chöõa beänh treû em baèng taâm lyù

29

00367

Current Medical Diagnosis & Treatment- Steven A.Schroeder, MD- Appleton &Lange – 1988

01

Khoâng roõ (15/4/91)

IB2-4

615

Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò hieän haønh 1988
30

00369

Basic Clinical Parasitology- Harold W.Brown – Ppleton centrt crofts- 1969

01

Khoâng roõ (12/7/79)

IB2-5

615

Chöõa beänh kyù sinh truøng cô baûn

31

00284

Caùc kyõ naêng ñaøo taïo laâm saøng – Pick Sullivan, Ron Magarick, Gary Bergthold, Ann Blouse, Noel Mc Intosh- NXB Y hoïc 1995

02

Khoâng roõ

VA3-4

370

Kyõ naêng ñaøo taïo laâm saøng

32

00370

Cytological Diagnosis in medical practice- Bamforth- Little, Brown-1966

02

Toå chöùc VH AÙ chaâu (13/2/73)

IB2-6

615

Chaån ñoaùn teá baøo hoïc trong ngheà Y

33

00400

Pharmacology in nursing – Bergersen & Krug- Mosby- 1966

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng

IB2-7

615

Döôïc lyù ñieàu trò

34

00319

Manual of basic techniques for a health laboratory – WHO 1980

02

Khoâng roõ

IIID2-6

572

Thöïc haønh kyõ thuaät cô baûn veà thí nghieäm söùc khoûe

35

00409

The Microscopical Diagnosis of Human Malaria- John W.Field, A.A.Sandosham, ap Lot Fong- 1963

01

USA

IB1-13

616

Chaån ñoaùn beänh soát reùt baèng kính hieån vi

36

00410

Biological Basis of Chemotherapy of infections and infestations- Harry seneca- F.A.Davis- 1971

01

Toå chöùc vaên hoùa AÙ chaâu taëng (9/1/75)

IB2-9

615

Hoùa trò lieäu trong nhieãm truøng vi sinh cô baûn

37

00410

Biological Basis of Chemotherapy of infections and infestations- Harry seneca- F.A.Davis- 1971

01

Toå chöùc vaên hoùa AÙ chaâu taëng (9/1/75)

IB2-9

615

Hoùa trò lieäu trong nhieãm truøng vi sinh cô baûn
38

00403

Principles of Internal Medicines- Harrison’s, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Wilson, Martin, Fauci- McGraw Hill- 1987

01

Khoâng roõ

IB2-10

616

2117 trang . Noäi khoa cô baûn

39

00414

Encyclopedia of Medical Syndromes- Durham- Harper & Row- Weather –Hill

02

Toå chöùc AÙ chaâu taëng (15/5/68)

IB2-12

616

Hoäi chöùng Y khoa toång quaùt

40

00417

Clinical parasitology- Ernest Carroll Faust, Paul Farr Russell, Rodny Clifton Jung- Lea & Febiger- 1970

01

WHO taëng (22/11/74)

IB1-16

616

Khaùm chöõa beänh kyù sinh truøng

41

00424

Foundations of Clinical Psychology – Richard H.Dana- Nostrand-1966

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (9/1/75)

IA2-10

615

Chöõa beänh baèng taâm lyù

42

00436

Pharmacologic principles of Medical pratice- Krantz ang Carr- Williams & Wilkins- 1951

01

Boä Y teá

IA2-12

615

Döôïc lyù trong Y khoa ñieàu trò

43

00460

Principes de meùdecine interne- T.R.Harrison- Flammarion -

01

Khoâng roõ (9/92)

IC2-2

616

Noäi khoa toång quaùt (2118 trang)

44

00461

Traiteù de meùdicine Tome 1– Pierre Godiau , Serge Herson, Jean Charles Piette- Flammarion-

01

Khoâng roõ (9/92)

IC2-3

616

Y khoa ñieàu trò (1784 trang)

45

00462

Traiteù de meùdicine Tome 2– Pierre Godiau , Serge Herson, Jean Charles Piette- Flammarion-

01

Khoâng roõ (9/92)

IC2-4

616

Y khoa ñieàu trò (3711 trang)

46

00469

Medical laboratory for tropical countries – Monica Cheesbrogh- Microbiologi- 1984

01

Khoâng roõ (9/92)

IIIE2-5

579

Thí nghieäm y khoa thoâng thöôøng caùc quoác gia nhieät ñôùi – vi truøng

47

00467

Les urgences – M.Goulon, A.Barois, J.P.Bourdarias, J.Cuture. S.Dumas- Maloine- 1990

01

Khoâng roõ (9/92)

IC2-9

610

Caáp cöùu

48

00478

Seùmiologie meùdicale – G.Matheù, G.Richet-1981

01

Khoâng roõ (9/94)

IA1-17

616

Trieäu chöùng Y khoa

49

00515

Pharmaceutical technology – Eugene L.Parrott- Burgess – 1970

01

Khoâng roõ

IA3-5

615

Kyõ thuaät döôïc phaåm

50

00570

Thuoác & bieät döôïc nöôùc ngoaøi tra cöùu söû duïng quyeån 1- Ds.Taøo Duy Caàn- NXB KH&KT Haø Noäi – 1999

01

Khoâng roõ (30/7/2003)

IA3-8

615

Thuoác & bieät döôïc

51

00571

Thuoác & bieät döôïc trong –ngoaøi nöôùc quyeån 2- Ds.Taøo Duy Caàn- NXB KH&KT Haø Noäi – 1998

01

Khoâng roõ (30/7/2003)

IA3-9

615

Thuoác & bieät döôïc

52

00494

Remington’s Pharmaceutical Sciences- Matin, Chase, Cox, Deno, Gennaro, Harvey, Leuallen, Osol, Swingard, Van Meter- Mack Publishing Co.- 1965

01

Khoâng roõ

IA3-1

615

Kyõ thuaät döôïc

53

00495

Texbook Organic Medical and Pharmaceutical Chemistry- Wilson, Gisvold , Doerge- Lippincott- 1966

01

Toå chöùc vaên hoùa AÙ chaâu taëng (9/1/75)

IA3-2

615

Y khoa cô baûn vaø hoùa döôïc

54

00498

Traiteù des Urgences en Chirurgie I – P.Brocq, F.Polleux et R.Chabrut- Masson &C- 1956

01

Khoâng roõ

IB3-1

617

Xöû lyù caáp cöùu

55

00499

Traiteù des Urgences en Chirurgie II – P.Brocq, F.Polleux et R.Chabrut- Masson &C- 1956

01

Khoâng roõ

IB3-2

617

Xöû lyù caáp cöùu

56

00524

Geùnie pharmaceutique Galanica 3- C.Jeannin, A.Mangeot, A.Vrain- 1982

01

Khoâng roõ (10/4/85)

IA3-6

615

Döôïc phaåm

57

00589

Toxic oil syndrome (Mass food poisoning in Spain) WHO-1984

01

Khoâng roõ

IIC2-6

641

Ngoä ñoäc daàu

58

00621

Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman, Gilman- Macmillan- 1958 NewYork

01

Khoâng roõ

IA3-10

615

Döôïc phaåm

59

00526

Caùch söû duïng döôïc phaåm ñaëc cheá trong vaø ngoaøi nöôùc – Ds.Ngoâ Theá Huøng, Nguyeãn Quang Tieäm, Voõ Vaên Phöôùc – NXB Caø Mau 1985

01

Khoâng roõ (9/9/1986)

IA3-7

615

Döôïc phaåm


60

00624

Textbook of Neurology – H.Houston Merritt- Lea&Febiger- 1955

01

Khoâng roõ

IB3-9

614

Thaàn kinh

61

00448

Bien Geùreùr les Meùdicaments- Institut Universitaire d etudes du deùveloppement- 1988

01

Khoâng roõ (9/92)

IA1-10

615

Thuoác

62

00551

Essential Sciences for Clinicinas- V.R.Tindall, M.E.Dodson, A.H .Gowenlock- Blackwell- 1981

01

Khoâng roõ (12/7/93)

XA2-1

654

Söï caàn thieát khoa hoïc trong khaùm chöõa beänh

63

00657

Toxicologie d’urgence – J.Ch.Hachet- Masson -1989

01

Bs.Chaùnh taëng

IIA2-8

614

Caáp cöùu ngoä ñoäc

64

00700

Höôùng daãn quy trình kyõ thuaät beänh vieän taäp 1- ban haønh theo quyeát ñònh soá 1351/1999/QÑ-BYT, ngaøy 4/5/1999- NXB Y hoïc 1999

01

Khoâng roõ (12/2002)

IIC3-1

615

Kyõ thuaät beänh vieän

65

00701

Höôùng daãn quy trình kyõ thuaät beänh vieän taäp 2 - ban haønh theo quyeát ñònh soá 1351/1999/QÑ-BYT, ngaøy 4/5/1999- NXB Y hoïc 1999

01

Khoâng roõ (12/2002)

IIC3-2

615

Kyõ thuaät beänh vieän

66

00729

Aåm thöïc phöông Ñoâng trò beänh – Hoàng Minh Vieãn – NXB Y hoïc – 1998

01

Khoâng roõ (12/2000)

IIA1-11

641

Dinh döôõng trò beänh

67

00768

Höôùng daãn söû duïng khaùng sinh – Boä Y teá Ban tö vaán söû duïng khaùng sinh – NXB Y hoïc – 2000

01

Khoâng roõ (6/2001)

XC3-2

615

Höôùng daãn söû duïng khaùng sinh

68

00771

Atlas de radiographie osseuse II squelette pathologique- G.Haret, .Dariaux, Jean Queùnu- 1931

01

Khoâng roõ

IIC3-10

616

Kyõ thuaät X.quang xöông

69

00772

Radiologie clinique du Tube digestif II- Pierre Duval, J.Ch.Roux, H.Beclere- 1930

01

Khoâng roõ

IIC3-11

616

X.quang khaùm chöõa beänh oáng daï daøy

70

00773

Anatomie radiographique du squelette normal- J.Berlot, F.Lepennetier- 1927

01

Khoâng roõ

IIC3-12

611

X .quang giaûi phaåu

71

00774

Radiologie clinique du Tube digestif I- Pierre Duval, J.Ch.Roux, H.Beclere- 1930

01

Khoâng roõ

IIC3-13

616

X.quang khaùm chöõa beänh oáng daï daøy

72

00775

La Radiographie en ophtalologie atlas clinique – Edward Hartmann -1936

01

Khoâng roõ

IIC3-14

616

X.quang nhaõn khoa

73

00776

Khaùm chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo – Boä Y teá- NXB Y hoïc – 1996

01

Khoâng roõ

XC3-5

615

Khaùm chöõa beänh

74

00779

The Rubber industry- IAEC monographs on the evaluation risk chemical to humans- international agency for research on cancer- 1982

01

Khoâng roõ (27/5/89)

IIB3-11

614

Coâng nghieäp cao su vaø ñaùnh giaù nguy cô ung thö

75

00783

Internationalmedical guide for ships- WHO- 1967

01

Khoâng roõ

IIB3-12

614

Y khoa treân taøu

76

00790

Modern trends in Aging Research – Y.Courtois, B.Faucheux, B.forette, D.L.Knook- Libbey- 1986

01

Khoâng roõ

ID3-13

610.2

Nghieân cöùu söï laõo hoùa

77

00791

IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humanspolynucler aromatic compounds part 2, carbon blacks, mineral oils and some nitroarenes- WHO- 1984

01

Khoâng roõ (27/5/89)

IID3-4

614

Ñaùnh giaù nguy cô ung thö chaát hoùa hoïc

78

00792

IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans- some antineoplastic and immunosuppressive agents – WHO- 1984

01

Khoâng roõ (29/5/88)

IID3-5

614

Ñaùnh giaù nguy cô ung thö

79

00705

Höôùng daãn ñieàu trò baèng khaùng sinh moät soá beänh nhieãm khuaån thöôøng gaëp- Boä Y teá- ban tö vaán söû duïng khaùng sinh – NXB Y hoïc 1999

01

Saùch phaân phoái khoâng baùn

ID1-14

615

Höôùng daãn duøng khaùng sinh

80

00749

Manuel de technique radiographique- WHO- 1986

01

Khoâng roõ (9/92)

IIB3-8

615

Kyõ thuaät chuïp X Quang

81

00750

Manuel d’interpreùtation radiographique pour geùneùralistes- WHO- 1985

01

Khoâng roõ (9/92)

IIB3-9

615

Kyõ thuaät X quang toång quaùt

82

00793

IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans-some Aromatic Amines, Anthraquinones and Nitroso compounds, and Inoranic Fluorides used in drinking – water and Dental preparations- WHO- 1982

01

Khoâng roõ (27/5/1989)

IID3-6

614

Ñaùnh giaù nguy cô ung thö

83

00794

IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans-Polynuclear Aromatic compounds part 3 industrial exposures in Aluminium production , Coal gasification coke production and iron and Steel founding – WHO-1984

01

Khoâng roõ (27/5/89)

IID3-7

614

Ñaùnh giaù nguy cô ung thö

84

00796

Diagnostic methods in Clinical Virology – N.R.Grist, Constance A.C.Ross, E.J.Stott- Blackwell- 1966

01

Khoâng roõ (23/1/74)

IIIB2-13

579

Chaån ñoùan khaùm chöõa beänh vi truøng
85

00828

The Merck index – an encyclopedia of chemicals, drugs and biologicals- Susan Budavari, Maryadele J.O’Neil, Ann Smith, Patricia E.Heckelmann, Joanne F. Kinnary- Merck&Co.1996

01

Khoâng roõ (7/2003 taøi lieäu photo 10330 trang )

IVA1-1

540

Hoùa sinh hoïc vaø döôïc

86

00841

Clinical Biochemistry- Allan Gaw, Michael J.Murphy, Roert A.Cowan, Denid St.F.O’Reilly, Michael J.Stewarr, James Shepherd- Churchill Livingstone- 2004

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo 171 trang)

IIID1-13

572

Hoùa sinh khaùm chöõa beänh

87

00677

Les Urgences meùdicales et Chirurgicales- Jean-Pierre Freùjaville- Flammarion- 1982

01

Khoâng roõ

XB2-3

616

Caáp cöùu

88

00718

Problems en Paediatrics- John Hood- MTP Press- 1987

01

Khoâng roõ (12/7/93)

IC2-17

616

Nhöõng vaán ñeà nhi khoa

89

00873

Dieu tri cap cuu noi khoa – Nguyen Duc Ham- NXB Y hoc 1996-209 trang

01

Khong ro (5/96)

XD1-13

615

Dieu tri cap cuu noi khoa

90

00911

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa (cẩm nang nghiệp vụ của bác sĩ lâm sàng)- Ts. Nguyễn Quốc Anh, PGS.TS Ngô Quý Châu- Bộ Y tế- BV Bạch Mai- NXB Y học 2011- 798 trang

02

Viện mua (có hóa đơn photo đính kèm số 0000239 ngày 26/6/2011 )

IA3-11

615

Chẩn đóan và điều trị bệnh nội khoa

91

00983

Drugs and Alcohol – Kenneth L.Jones, Louis W.Shainberg, Curtis O.Byer- 1969- 132 trang

01

Tổ chức VH Á châu tặng (09/1/75)

IB3-18

615

Thuốc và rượu

92

01047

Chữa bệnh bằng thức ăn thông thường (1.200 bài thuốc)- Lương Y Phan Tấn Tô – NXB Thuận Hóa- 1997- 246 trang

01

Không rõ (7/98)

XD3-5

615

Chữa bệnh bằng thức ăn thông thường

93

01050

Trị dứt bệnh đau lưng mạn tính– Phạm Minh – NXB Thanh Niên – 2001-213 trang

01

Không rõ (12/2001)

XD3-8

615

Trị dứt bệnh đau lưng mạn tính

94

01051

Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng- PGS.Vũ Quang Bích- NXB Y học HN 1997- 348 trang

01

Không rõ (7/1998s)

XD3-9

615

Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng

95

01060

International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical supstances 1988- WHO-617 trang

01

Không rõ (9/1992)

XE3-1

615

Tên gọi quốc tế dược phẩm

96

01086

Sốt rét học – Ký sinh trùng chẩn đoán- lâm sàng- điều trị- dịch tễ- PGS.PTS Nguyễn Văn Kim, PTS.Phạm Ngọc Thái- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sông Bé- 1996-138 trang

01

PTS.Lê Thế Thự

XC3-8

615

Sốt rét học- ký sinh trùng- chẩn đóan lâm sàng- điều trị- dịch tễ

97

01089

Khái niệm về loạn nhịp tim cơ chế- chẩn đoán- điều trị- Gs. Nguyễn Địch- NXB Y học 1990- 485 trang

01

Không rõ (6/92)

XC3-10

615

Loạn nhịp tim cơ chế- chẩn đoán- điều tri

98

01094

A guide to Clinical Management and Public Health Response for Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) – WHO- 2011- 63 trang

02

Viện photo (05/8/2011)

XIVB1-4

616

Hướng dẫn quản lý khám chữa bệnh và sức khỏe cộng đồng đối phó bệnh tay, chân, miệng (HFMD)

99

01099

Tác dụng không mong muốn của thuốc- Bộ Y tế - chương trình hợp tác Y tế VN-Thụy Điển- NXB Y học 1997- 319 trang

02

Không rõ

XD3-12

615

Tác dụng không mong muốn của thuôc

100

01136

Dùng thuốc với người cao tuổi- Gs.Hoàng Tích Huyền, Gs.Phạm Khuê (trường ĐH Y khoa Hà Nội) – NXB Y học 1999- 121 trang

01

Không rõ (6/2002)

XD3-24

615

Dùng thuốc với người cao tuổi

101

01166

HIV/AIDS và cách xử lý các hội chướng thường gặp – Trung tâm Unesco phổ biến kiến thức văn hóa, giáo dục cộng đồng – NXB VHDT- 2000-64 trang

01

Không rõ (2/2002)

XD3-27

615

HIV/AIDS và cách xử lý các hội chứng thường gặp

102

01173

Xử trí nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em ở bệnh viện huyện- Chương trình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI) – Unicef- WHO- 73 trang

05

Không rõ

IID3-18

615

Xử lý nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em ở bệnh viện huyện

103

01218

Chứng nghiện rượu và ma túy nguyên nhân và cách chữa trị - Nikki Babbit- NXB Y học – 2002

01

Không rõ (6/2002)

XD3-31

615

Chứng nghiện rượu và ma túy nguyên nhân và cách chữa trị

104

01246

Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults- WHO- 1998- 228 trang

02

Viện photo (23/8/2011)

IIB2-18

641

Hướng dẫn khám và điều trị trên việc xác định lượng giá và xử lý thừa cân và béo phần người trưởng thành

105

01249

WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance – Executive Summary- WHO- 2001-

02

Viện photo (23/8/2011)

XIVC3-5

615

Chiến lược toàn cầu của tổ chức Y tế thế giơi để ngăn chận đề kháng thuốc chống vi trùng

106

01251

Antimicrobial Use in Aquaculture and Antimicrobial Resistance- WHO- 2006-97 trang

02

Viện photo (23/8/2011)

XIVC3-7

615

Sử dụng thuốc kháng sinh trong thủy sản và sức đề kháng thuốc kháng sinh

107

01767

The washington manual of Medical Therapeutics- Department of Medicine Washengton University School of Medicine St.Louis, Missouri, Corey Foster, MD, Neville F.Mistry,MD, Parvin F.Peddi, MD, Shivak Sharma, MD- Williams&Wilkins- 2010-1048

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

XIVB2-5

614

Y khoa điều trị

108

01833

Cẩm nang tra cứu nhanh về thuốc- Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Văn Yên- NXB Y học 2011-1319 trang

03

Viện mua (2012 480.000/quyển)

IA3-12

615

Cẩm nang tra cứu nhanh về thuốc

109

01835

Who recommendations on the diagnosis of HIV infection in infants and children- WHO-2010-55 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVA2-11

615

Các kế họach của WHO trên việc chẩn đoán nhiễm HIV trẻ ấu thơ và trẻ em

110

01848

Antiretroviral therapy for HIV infection in infants and children towards universal access- Recommendations or a public health approach 2010 revision- WHO-2010-194 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-7

615

Điều trị nhiễm HIV ở trẻ ấu thơ và trẻ nhỏ

111

01880

Management of cerebro spinal meningitis- WHO-55 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-8

615

Quản lý bệnh tủy sống viêm màng não

112

01898

Clinical guidelines for withdrawal management and treatment of drug dependence in closed seeting- WHO- 2009- 91 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012

XIVB2-9

615

Hướng dẫn quản lý và sử dụng thuốc

113

01904

Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care- WHO- 2009-68 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-10

615

Điều trị bằng dược phẩm bệnh rối lọan tâm thần trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

114

01912

Guidelines for the Psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence- WHO-2009-110 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-11

615

Hướng dẫn điều trị tâm lý bằng dược phẩm

115

01913

Assessing tuberculosis prevalence through population-based surveys- WHO-2007-235 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-12

615

Đánh giá sự phổ biến bệnh lao phổi trong dân cư

116

01917

mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health setting- Mental health Gap Action programme- WHO- 2010-82 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-14

615

Hướng dẫn can thiệp sức khỏe tâm thần

117

2208

Who Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations- WHO, 2013, 188 trang (WHO Technical Report Series 981)

01

PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVD3-1

615

Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations

118

2210

Antibiotic resistance: synthesis of recommendations by expert policy groups- Alliance for the Prudent Use of Antibiotics- WHO, 2001, 155 trang

02

PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVD3-2

615

Kháng kháng sinh

119

2211

The evolving threat of antimicrobial resistance

Options for action – WHO, 2012,119 trang02

PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVD3-3

615

The evolving threat of antimicrobial resistance


120

2236

Evidence- Based Family Medicine- Rosser Shafir, B.C.decker Inc, 1998, 180 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVB2-15

610

Evidence- Based Family Medicine

121

2243

Preventive chemotherapy in human helminthiasis- WHO, 2006,62 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVB2-16

615

Phòng ngừa hóa trị liệu bệnh giun sán ở người


tải về 328.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương