Stt soá nhaäp Teân saùch, taøi lieäu, taïp chítải về 125.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích125.56 Kb.
#37528

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Nội dung

XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ & THOÁNG KEÂ Y HOÏC

01

00314

International statistical classification of diseases and related health problems- vol 1

01

Khoâng roõ

ID2-10

610

International statistical classification of diseases and related health problems

02

00317

Biostatistics: Afoundaton for analysis in the health sciences- Wayne W.Daniel- Wiley- 2000

01

Ts.Ninh taëng Vieän

IE2-2

610

Sinh thống kê

03

00320

Internatonal statistical classification and related health problems- Vol3 WHO1994

01

Khoâng roõ

ID2-11

610

Internatonal statistical classification and related health problems

04

00357

Statistics in Psychological Research – Ray – Macmillan-1962

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu (9/1/1975)

ID2-13

519

Statistics in Psychological Research

05

00358

Meùthodes statistiques en expeùrimentation biologie- J.Lellouch, P.lazar- Flamarion – 1974

01

Khoâng roõ

ID2-14

519

Meùthodes statistiques en expeùrimentation biologie

06

00356

Statistics = uncertainty and behavior – I.Savage- Houghton Mifflin – 1986

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu

ID2-12

519

Thống kê

07

00359

Probability and statistics – Alder and Roessler – Freeman- 1968

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu(13/10/74)

ID2-15

519

Probability and statistics

08

00360

The design and Analysis of Experiments – Mendenhall- Wadsworth Publishing Company-1968

01

Khoâng roõ

ID2-16

519

The design and Analysis of Experiments

09

00486

Quantitative reseach in Human biology and Medicine – Sigismund Peller, M.D- WHO – John rght & Sos 1967

01

WHO taëng (22/11/74)

IE2-4

519

Quantitative reseach in Human biology and Medicine

10

00565

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2 – Genevieøve Masseù – 1990

02

Khoâng roõ

ID2-20

519

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2

11

00561

Introduction to statistical analysis – Wilfrid J.Dixon, Frank J.Massey – McGraw-Hill- 1969

01

Khoâng roõ

ID2-19

519

Introduction to statistical analysis

12

00614

L’essai theùrapeutique chez l’homme- D.Schwartz, R.Flamant, J.Lellouch-Flammarion – 1987

01

Khoâng roõ

ID2-21

519

L’essai theùrapeutique chez l’homme

13

00660

Guide pratique d’utilisatuion des Sanitaires- observatoire reùgional de santeù de Bretagne – 1990

01

Bs.Chaùnh taëng

ID2-23

519

Guide pratique d’utilisatuion des Sanitaires- observatoire reùgional de santeù de Bretagne

14

00712

Statistical methos in clinical and preventive medicine- Austin Bradford Hill, Brobert Platt- Oxford University Press- 1962

01

Toå chöùc VH AÙ Chaâu

IE2-5

519

Statistical methos in clinical and preventive medicine

15

00716

Les statistiques un outil du management(enseignement programmeù) – Claude Rameau- 1971

03

Rennes

IE2-6

519

Les statistiques un outil du management

16

00758

Thoáng keâ öùng duïng trong quaûnlyù- Vincent Giard- NXB Thanh nieân- 1999

01

Khoâng roõ (1/2000)

XA3-12

655

Thoáng keâ öùng duïng trong quaûnlyù

17

00765

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2 – Genevieøve Masseù – 1990

02

Khoâng roõ

IE2-10

519

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2

18

00780

Concepts of Statistical Inference- William C.Guenther0 McGraw-Hill-1965

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (09/1/1975)

IE1-11

519

Concepts of Statistical Inference

19

00626

Some Theory of Sampling- William Edwards Deming – Wiley- 1950

01

Boä Y teá VN coäng hoøa taëng

ID2-22

519

Some Theory of Sampling

20

00802

Parametric and nonparametric statistical procedures- david j..Sheskin- chapman- 2004

02

Ts.Ninh (taøi lieäu photoâ)

IE2-12

519

Parametric and nonparametric statistical procedures

21

00751

Gestion financieør analyse statique analyse dynamique eùvaluation des entreprises-Patrice Vizzavona- 1983

01

Khoâng roõ

IE2-7

519

Gestion financieør analyse statique analyse dynamique eùvaluation des entreprises

22

2238

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health- Alexander Kramer, Mirjam Kretzschmar, Klaus Krickeberg, 2010,443 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-6

519

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health

23

2239

Springer Series in Statistics- Design of Observational Studies- Paul R .Rosenbaum, 2010 Springer, 384 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-7

519

Springer Series in Statistics- Design of Observational Studies

24

2268

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research- Bryan Kestenbaum, MD MS University of Washington, Seattle, 180 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-13

610.1

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research

25

2269

Statistical Methods in Medical Research (fourth edition) P.Armitage, G. Berry, J.N.S.Matthews, 2002, 816 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-10

519

Statistical Methods in Medical Research

26

2270

Biostatistics – A Foundation for Analysis in the Health Sciences (9th edition)- Wayne W.Daniel, 2009, 783 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-11

519

Biostatistics – A Foundation for Analysis in the Health Sciences (9th edition)

27

2272

World Health Statistics 2012- WHO, 2012,176 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-12

519

World Health Statistics
22

00844

Categorical Data Analysis- Alan Agresti- - Wiley- 2002

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo 710 trang)

IE2-13

519


Categorical Data Analysis

23

00863

Statistics – Robert S.Witte, John S.Witte- Wiley- 2004- 620

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

IE2-14

519

Thoáng keâ

24

0557

Analyse descriptive multivarieùe – Claudine Robert – Flammarion – 1989

01

Khoâng roõ (9/92)

ID2-18

519

Phaân tíchmoâ taû


25

00112

Statistics with Applicatons to the Biological and health Sciences Richard D.Remington , M. Anthony Schork -1970

01

Khoâng roõ

ID2-1

519

Thoáng keâ öùng duïng sinh hoïc anh khoa hoïc söùc khoûe

26

00155

Xaùc xuaát thoáng keâ – PGS Ñaëng Haán – NXB Thoáng keâ 1996

02

Khoâng roõ

ID2-2

519

Xaùc xuaát thoáng keâ

27

00163

Xaùc suaát xöû lyù soá lieäu thoáng keâ – Nguyeãn Baùc Vaên –NXB GD 1998

02

Khoâng roõ

ID2-3

519

Thoáng keâ

28

00164

Môû ñaàu thoáng keâ xaùc suaát – Nguyeãn Baùc Vaên – NXB Giaùo duïc 1998

01

Khoâng roõ

ID2-4

519

Thoáng keâ

29

00165

Thoáng keâ xaõ hoäi hoïc (xaùc xuaát thoáng keâ B) – Ñaøo Höõu Hoà – NXB ÑH Quoác gia Haø Noäi 2000

01

Khoâng roõ

ID2-5

519

Thoáng keâ XHH

30

00166

Lyù thuyeát xaùc suaát – Nguyeãn Duy Tieán , Vuõ Vieät Yeân- NXB GD 2000

01

Khoâng roõ

ID2-6

519

Xaùc suaát

31

00167

Giaùo trình xaùc suaát thoáng keâ – Toáng Ñình Quyø – NXB Giaùo duïc 1999

01

Khoâng roõ

ID2-7

519

Xaùc suaát thoáng keâ

32

00176

Caùc phöông phaùp thoáng keâ cuûa qui hoïach caùc thöïc nghieäm cöïc trò – V.V. Nalimov, N.A.Tsernova- NXB KH&KT 1984

02

Khoâng roõ

IE1-1

519

Thoáng keâ

33

01061

Epi-Info Version 5- - Andrew G.Dean, Jeffrey A.Dean, Anthony H.burton and Richard C.Dicker- Centers for Disease Control, Atlanta, georgia 1990- 385 trang -Traduction francaise par Robert Freund, Bernard Junod et Hervé Saout- Original anglais-

01

Bs.Chánh

IE2-15

519

Phân tích thống kê

34

01256

Intuitive Biostatistics- A Nonmathematical Guide to Statistical Thinking- Harvey Motulsky- Oxford University Press- 2010- 447 trang

02

Tài liệu Viện photo (06/6/2011)

XIVC1-1

519

Sinh thống kê trực giác

35

01257

The Stata Survival manual- David Pevalin, Karen Robson- The McGrawHill- 2009- 373 trang

02

Tài liệu Viện photo (06/6/2011)

XIVC1-2

519

The Stata Survival manual

36

2178

Thống kê cơ bản trong Y sinh học (đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 168 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC1-4

519

Thống kê cơ bản trong Y sinh học

37

2209

Survey Methods and Practices- Statistics Canada, 2010, 396 trang

01

PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-5

519

Survey Methods and Practices

38

2248

Biostatistical Design and Analysis Using R- A Practical Guide- Murray Logan, Wiley –Blackwell, 2010,546 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-8

519

Biostatistical Design and Analysis Using R

39

2254

Applied Logistic Regression – David W.Hosmer, Stanley Lemeshow, 2000, 375 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-9

519

Applied Logistic Regression

40

2285

Introduction to methos for research in official statistics- United nation statistical institute for Asia and the Pacific, 179 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-13

519

Introduction to methos for research in official statistics


tải về 125.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương