Stt soá nhaäp Teân saùch, taøi lieäu, taïp chítải về 193.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích193.05 Kb.
#33571

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Noäi dung

SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG

01

0093

Nhaø tieâu sinh thaùi Sida- cô quan hôïp taùc phaùt trieån Quoác teá Thuïy Ñieån 1998 – NXB Y hoïc 1999

01 (1/21)

Khoâng roõ

VIA1-2

614

Söùc khoûe & moâi tröôøng

02

00231

Höôùng daãn chaêm soùc söùc khoûe hoïc sinh – Boä Y teá – Vuï Y teá döï phoøng – NXB Y hoïc 1998

01

Khoâng roõ

IIE1-3

614

Söùc khoûe hoïc sinh

03

00277

Y teá coäng ñoàng – lónh vöïc ñaøo taïo Sida- Indevelop- NXB Y hoïc 1996

01

Khoâng roõ

ID3-2

610

Y teá coäng ñoàng

04

00273

Giaùo duïc söùc khoûe – trong chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu- WHO 1988

01

Khoâng roõ

VD1-7

610

GDSKCSSKBÑ

05

00350

Principles of Public Health Administration- John Hanlan- Mosby Tppan- 1964

01

Khoâng roõ

IE3-2

610.2

Quaûn lyù söùc khoûe coäng ñoàng

06

00429

Public Health and Community Medecine- Lloyd E.Burton, Hugh H.Smith- Williams&Wilkins

01

WHO taëng (22/11/74)

IE3-3

610.2

Söùc khoûe coäng ñoàng vaø Y khoa ñòa phöông

07

00509

United States Public Health Service 1798- 1950 – USA-Williams- 1951

01

Boä Y teá VN Coäng hoøa

IE3-8

610

SKCÑ


08

00509

Principles of Public Health administration- John J.Hanlon- Mosby- 1969

01

Dr.Vanvaulenor Tulou Univesity taëng

IE3-9

610

SKCÑ

09

00510

Principles of public health administration- Fohn J.Hanlon – Mosby – 1964

01

Khoâng roõ (25/10/1971)

IE3-10

610.2

SKCÑ

10

00511

Admistration of community health services- Eugene A.Confrey- -1961

01

Khoâng roõ (14/5/73)

IE3-11

610.2

SKCÑ

11

00441

An Introduction to Public Health - Harrt S.Mustard, M.D.LL.D- Macmillan – NewYork – 1954

01

Khoâng roõ (14/5/1973)

IE3-4

610.2

Giôi thieäu veà söùc khoûe coäng ñoàng

12

00479

Public Health Nurse and her patient- Gilbert- Harvard- 1961

02

WHO taëng

IE3-6

610.2

Skcñ

13

00568

Foundations of Health Science – Barbara M.Osborn, Richard K.Means, Jack Smolensky, James M.Sawrey- Allyn and Bacon – 1968

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (9/1/75)

XD1-3

610.5

Neàn taûng khoa hoïc söùc khoûe

14

00781

La santeù communautaire- Paris 1990

01

Khoâng roõ

ID3-10

610.2

SKCÑ

15

00782

La planification des personnels de santeù- WHO- 1979

01

Khoâng roõ (9/92)

ID3-11

610.2

SKCÑ

16

00569

Principles of Dental Public health- Dunnng – Harvard- 1970

01

WHO taëng (22/12/74)

XC1-1

614

Nhöõng vaán ñeà cô baûn raêng trong söùc khoûe coäng ñoàng

17

00722

Portfolio of Accounting Systems for Small and medium I– Sized Businesses- D.James, Editor- 1968

01

Khoâng roõ 16/5/74

ID3-7

610.2

SKCÑ

18

00723

Portfolio of Accounting Systems for Small and medium II– Sized Businesses- D.James, Editor- 1968

01

Khoâng roõ 16/5/74

ID3-8

610.2

SKCÑ

19

00541

Prevention medicine and public health – Willson G.Smillie – 1954

01

Khoâng roõ

IE1-12

610.2

Söùc khoûe coäng ñoàng

20

00582

Community health organization – Ira V.hiscock – Yale University- NewYork 1950

01

Khoâng roõ(28/11/74)

XB1-1

610.2

Toå chöùc y teá coäng ñoàng

21

00476

Clay’s public health inspector’s handbook- F.G.Davies- Lewis- London -1972

01

Khoâng roõ

IE3-7

610

Ñieàu tra SKCÑ

22

00549

Community Health – C.L.Anderson- Mosby- 1973

01

Khoâng roõ

IE3-13

610.2

Söùc khoûe coäng ñoàng

23

00666

Chemical methods for the control arthrood vectors and pests of public health importance- WHO- 1984

01

Khoâng roõ

IC3-13

610.1

Phöông phaùp hoùa hoïc cho kieåm soùat truyeàn beänh coäng ñoàng

24

00741

Phaùt trieån tình laøng nghóa xoùm ñeå caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc- caåm nang cuûa ñieàu phoái vieân – Trung taâm CSSKBÑ& YHLÑ Caàn Thô-1998

01

Khoâng roõ

ID3-9

610.2

SKCÑ

25

00836

Health systems resource centre- Veronica Walford , Ken Grant- 1998

01

Ts.Ninh taëng 22/9/2011(taøi lieäu photo 120 trang )

ID3-17

610.2

SKCÑ

26

00837

Oxford Textbook of Public Health- Roger Detels, James McEwen , Roert Beaglehole and Heizo Tanaka- Oxford University Press-2004

02

Khoâng roõ (taøi lieäu photo 1000 trang)

ID3-15

610.2

SKCÑ

27

00798

Santeù et preùcariteù du droit aø la reùaliteù- Jean –Michel Belorget- ENSP- 1991

01

Khoâng roõ

IE3-14

610.2

SKCÑ

28

00799

Eùvaluation en santeù et choix strateùgique – eùcole nationale de la santeù publique

02

Khoâng roõ

IE3-15

610.2

SKCÑ

29

00821

A Practical Guide for Health Researchers- WHO- Mahmoud F.Fathalla- 2004

01

Ts.Ninh taëng 15/9/2009 (taøi lieäu photo)

ID3-14

610.2

SKCÑ

30

00801

Establishing health priorities in the developing World- Julia A.Walsh – 1988

01

Khoâng roõ

IE3-16

610.2

SKCÑ

31

00826

Effective media communication during Public Health Emergencies- WHO -2005

01

Ts.Ninh taøi lieäu photo taëng(29/10/2009)

IE3-16

610.2

SKCÑ

32

00831

Effective project planning and evaluation in biomedical research – training manual –WHO- 2007

01

Ts.Ninh taëng(22/9/2009 196 trang )

ID3-16

610.2

SKCÑ

33

00906

Practical Evaluation of Public health Programs – Workbook- CDC Centers for Disease Control and prevention- The University of Texas- 2007-soá trang khoâng roõ

01

Ts.Ninh (05/1/2010) taøi lieäu photo

XIVD1-1

610.2

Chöông trình thöïc haønh ñaùnh giaù söùc khoûe coäng ñoàng

34

00917

Informatique médicale – introduction à la méthodologie en médecine et saté publique- Fracois Grémy- Médecine – Sciences- Flammarion- 1987 – 469 trang

01

Không rõ (9/92)

IE3-20

610.2

Thông tin Y khoa (dẫn nhập Y khoa và sức khỏe cộng đồng)

35

00936

Public Health at the Crossroads achievements and Prospects – Robert Beaglehole and Ruth Bonita – Cambridge – 2004 – 303 trang

02

Không rõ (tài liệu photo)

ID3-19

610.2

Sức khỏe cộng đồng bước ngoặc thành tụu và triển vọng

36

00977

Public Health and Health Promotion – Developing practice- Jennie Naidoo, Jane Wills- Baillière Tindall- 2005- 283 trang

01

Không rõ (tài liệu photo)

IID1-16

610.2

Sức khỏa cộng đồng và cải thiện sức khỏe

37

00976

Textbook of Community Medicine in South –East Asia – W.O.Phoon , P.C.Y Chen- John Wiley &Sons – 1987

01

Bs.Thiện (13/11/92) tàil liệu photo

IID1-15

610.2

Y khoa cộng đồng Đông Nam Á

38

01000

Effective media communication during Public Health Emergencies- A WHO field guide- WHO- 2005- 83 trang

01

Ts.Ninh (29/10/2009) tài liệu photo

IID1-19

610.2

Hiệu quả truyền thông đại chúng trong SKCĐ khẩn cấp

39

01838

Sudden, Unexplained Infant Death Investigation- Curriculum guide- CDC- 2007-87 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB3-2

610.2

Nghiên cứu chết đột nghột không xác định của trẻ thơ
33

00857

A guide to Health Impact Assessment : A policy Tool for NewZealand – PHAC : Public Health Advisory Committee- 2005

01

Khoâng roõ

IE3-17

610.2

Höôùng daãn ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa söùc khoûe

34

00859

How to conduct a raid situation analysis : a guide for health districts in South Africa- David McCoy, Lesly Bamford- Kwik Kopy- 1998 (khong ro so trang)

01

Ts.Ninh

(22/9/2009)

Taøi lieäu photo


IE3-18

610.2

SKCD

35

00865

Health and Sexuality Education in Schools- the Process of Social Change- Steven P.Ridini- Bergin & Garvey- 1998

01

Khoâng roõ

IIE1-5

613

Giaùo duïc söùc khoûe tình duïc trong tröôøng hoïc

36

00868

International public health – Diseases, Programs, Systems and Policies- Michael H.Merson, Robert E.Black, Anne J.Mills – Jones and Bartlett Publishers- -2006-730

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

IE3-19

610.2

Söùc khoûe coäng ñoàng

37

00885

Oxford Textbook of Public Health- Roger Detdls, James McEwen, Robert Beaglehole and Heizo Tanaka- töø trang 1000 ñeán 1955- 955 trang

02

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

ID3-18

610.2

SKCÑ


38

00895

Outbreak communication- Best practices for communicating with the public during an outbreak – WHO- 2004

01

Ts.Ninh (29/10/2009)

Taøi lieäu photoIID1-6

610.2

SKCÑ

39

00812

Public health & preventive Medicine- Robert B.Wallace, Neal Kohatsu- Bownson- 2004

03

Ts.Ninh taëng (10/2009 taøi lieäu photo)

IID1-7

614

SKCÑ phoøng ngöøa beänh

40

00947

Introduction to Public Health – Mary – Jane Schneider- Jones and Bartlett Publishers- 2006- 573 trang

01

Không rõ

IID1-8

610.2

SKCĐ

41

00949

The New Public Health – Fran Baum- 2004- Oxford University Press- 607 trang

01

Không rõ (tài liệu photo)

IID1-9

610.2

SKCĐ

42

00950

Key Topic in Public Health- Essential Briefings on Prevention and Health Promotion – Linda Ewles, David J Hunter- Elsevier churchill livingstone- 2005 – 292 trang

01

Không rõ (tài liệu photo)

IID1-10

613

SKCĐ – Hướng dẫn chính yếu trong phòng ngừa và cải thiện sức khỏe

43

00960

The Guide to Community – Oxford University Press- 2005- 475 trang

02

Viện VSYTCC photo

IID1-11

614

Hướng dẫn cộng đồng ngăn ngừa bệnh tật

44

00961

Principles of Epidemiology in Public Health Practice- An introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics- CDC

02

Viện VSYTCC photy

ID3-20

610.2

Những nguyên tắc dịch tễ cơ bản trong thực hành sức khỏe cộng đồng- Ứng dụng dịc tễ và sinh thống kê

45

00976

Textbook of Community Medicine in South –East Asia – W.O.Phoon , P.C.Y Chen- John Wiley &Sons – 1987

01

Bs.Thiện (13/11/92) tàil liệu photo

IID1-19

610.2

Y khoa cộng đồng Đông Nam Á

46

01005

Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems- Recommendations from the Guidelines Working Group- Centers for Disease Control and Prevention , 2001 Download trên internet 28/8/2009

01

Ts.Ninh (22/9/2011) tài liệu photo

IID1-20

610.2

Cập nhật hướng dẫn lượng giá SKCĐ và giám sát hệ thống

47

01097

Practical Evaluation of Public Health Programs – Workbook- CDC Centers for disease control and prevention- WHO

02

Viện photo (05/8/2011)

XIVD2-3

610.2

Thực hành lượng giá các chương trình sức khỏe cộng đồng

48

01200

Health Policy Development – A Handbook for Pacific Islands Practitioners- WHO- 2006- 67 trang

01

Ts.Ninh (16/11/2009) tài liệu photo

ID3-21

610.2

Chính sách phát triển sức khỏe

49

01202

Towards a Conceptual Framework for Analysis and Action on the Social Determinants of Health- Discussion paper for the Commission on Social determenants of health DRAFT 5 May 2005- WHO- 2005

01

Ts.Ninh (12/2009) tài liệu photo

ID3-22

610.2

Thống nhất các khái niệm để phân tích và hành động trên việcxác định các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe

50

01206

Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes – Michael F.Drummond, Bernie O’Brien, Greg L, Stoddart, George W.Torrance- Oxford Medical Publications- 2003- 305 trang

01

Không rõ

ID3-23

610.2

Các phương pháp định giá kinh tế của các chương trình chăm sóc sức khỏe

51

01207

Studying a study & Testing a test – How to read the medical evidence- Richard K.Riegelman- Lippincott Williams& Wilkins- 2005- 403

01

Không rõ

ID3-24

610.2

Nghiên cứu một nghiên cứu & thử nghiệm một thử nghiệm- Cách đọc một bằng chứng Y khoa

52

01743

Case-study republic of Korea- Chung Yu Lee, Euisook Kim-38 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

XIVD2-4

610.2

SKCĐ

53

01744

Case-study Thailand – Somsak Chunharas, Kanittha Boonthamcharoen- 56 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

XIVD2-5

610.2

SKCĐ

54

01746

Case-study Indonesia- Agus Suwandono, Qomariah, Suhardi, Ingerani- 53 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

XIVD2-6

610.2

SKCĐ

55

01748

Case-study China- Fu Hua, Xue Di- 44 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 11/2011)

XIVD2-7

610.2

SKCĐ

56

01780

A long – term care futures tool-kit- WHO- 85 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 12/2011)

XIVD2-9

610.2

SKCĐ

57

01843

Working in health – financing and managing the public sector health workforce-Marko Vujicic, Kelechi Ohiri, Susan Sparkers-the world bank Washington DC- 2009-271 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVD2-10

610.1

Sức khỏe tốt- Tài chính và quản lý sức khỏe cộng đồng

58

01844

Analysing disrupted health sector – a modular manual- WHO- 2009-484 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVB2-6

610.1

Phân tích sự phá vỡ dịch vụ Y tế

59

01847

Financing and economic aspects of health workforce scale-up and improvement: Framework paper- WHO-68 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

XIVD2-11

610.1

Tài chính và kinh tế tương quan đến sức khỏe
60

01874

Beyond the brochure: Alternative approaches to effective health communication- CDC- 1994-69 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IID3-24

610.1

Sự lựa chọn hiệu quả truyền thông Y tế

61

01877

Vaccine introduction guidelines – adding a vaccine to a national immunization programme: decision and implementation- WHO-2005-48 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IID1-25

610.1

Hướng dẫn tiêm chủng

62

01918

Shade planning for America’s Schools- CDC- 52 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IIE1-9

610.6

Kế họach thay đổi trừơng học mỹ

63

01920

Performance incentives for health in high-income countries key issues and lessons learned- WHO- 2010-44 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IID1-26

610.1

Khuyến khích thực hiện Y tế ở các quốc gia thu nhập cao chìa khóa và các bài học học được

64

01921

Annual review of HRH situation in Asia- Pacific region 2006-2007- Health Human Resources Devlopment Center- 59 trang

01

Ts.Ninh

IID1-27

610.1

Annual review of HRH situation in Asia- Pacific region 2006-2007

65

2237

Needs Assessment in Public Health – A practical guide for students and professionals- Donna J.Petersen and Greg R.Alexander, 2002, 139 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVD2-13

610.2

Needs Assessment in Public Health

66

2266

Public Health Assessment Guidance Manual (Update)- ATSDR Agency for toxic substances and disease registry, 2005

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVD2-14

610.2

Public Health Assessment Guidance Manual (Update)

67

2301

Healthy Villages – A guide for communities and community health workers- WHO, 2002, 108 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVE2-3

610.2

Healthy Villages


tải về 193.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương