Stt soá nhaäptải về 147.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích147.37 Kb.
#13310

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Noäi dung

DÒCH TEÃ HOÏC

01

0087

Dòch teã hoïc Beänh kyù sinh truøng – Vieän VSYTCC Vieän Ñaïi hoïc BordeauxII – Gs Christian Ripert – Tröôøng ÑH Y khoa Bordeaux Phaùp – Taøi lieäu huaán luyeän - 1995

18 (18/19)

Khoâng roõ

IA3-1

610.1

Dòch teã hoïc – Beänh kyù sinh truøng

02

00106

Dòch teã hoïc can thieäp – Francois Dabis, Jacques Drucker, Alain Moren- NXB Y hoïc – 1992

02

Khoâng roõ

IC3-12

610.1

Dòch teã hoïc can thieäp

03

00143

Dòch teã hoïc cô baûn – Boä moân VSDT tröôøng ÑHYD Tp.HCM- NXB Y hoïc 1995

01

Ts.Ninh

6/1996


IC3-1

610.1

Dòch teã hoïc

04

00194

Dòch soát reùt & phoøng choáng dòch soát reùt ôû Vieät Nam –Boä Y teá – NXB Y hoïc 2000

01

Khoâng roõ

IC3-2

614

Dòch teã

05

00272

Dòch teã hoïc laâm saøng – Tröôøng ñaïi hoïc Y khoa Haø Noäi – PGS.PTS.Döông Ñình Thieän- NXB Y hoïc 1997

01

Khoâng roõ

IA3-4

610.1

Dòch teã hoïc

06

00416

Eùpideùmiologie et notions sur les maladies contagieuses- M.Volovskaia- Mir-1979

01

Khoâng roõ

IB3-1

610.1

Dòch teã hoïc

07

00292

Phöông phaùp dòch teã hoïc – Bs.Nguyeãn Vaên Truyeàn- NXB Y hoïc – 1989

01

Khoâng roõ

IC3-4

610.1

Dòch teã hoïc

08

00517

The Epidemiology of Tropical Diseases- Oscar Felsenfeld, Thomas- 1966

01

Khoâng roõ

IC3-6

610.1

Dòch teã beänh nhieät ñôùi

09

00514

The community as an Epidemiologic laboratory- Kessler and Levin – Johns Hopkins Press- 1970

01

WHO taëng (22/11/74)

IC3-5

610.1

Dòch teã

10

00522

The Epidemiology of Oral Health – Walter J.Pelton, John B.Dunbar, Russsell S.McMillan, Palmi Moller, Albert E.Wolff- Harvard universit press – 1969

01

WHO taëng (22/11/74)

IC3-7

610.1

Dòch teã

11

00528

Exposure assessment of microbiological hazards in foods- WHO- 2008

02

Ts Ninh (20/6/2011) taøi lieäu photo

XIVA3-2

641

Ñaùnh giaù nguy cô phôi nhieãm vi truøng trong thöïc phaåm

12

00534

Risk characterization of Microbiological hazard in food- WHO – 2009

02

Ts.Ninh (20/6/2011) taøi lieäu photo

XIVA3-8

641

Moâ taû nguy cô vi truøng trong thöïc phaåm

13

00547

Meùthodes en eùpideùmiologie- C.Rumeau Rouquette, G.Breat, R.adieu- Flammarion-1985

01

Khoâng roõ

IC3-8

610.1

Caùc phöông phaùp nghieân cöùu dòch beänh

14

00559

Manual of epidemiology for district health management- J.P.Vaughan, R.H.Morrow- WHO- 1991

01

Khoâng roõ (9/92)

IC3-10

610.1

Dòch teã trong quaûn lyù söùc khoûe

15

00663

Soå tay dòch teã hoïc (daønh cho caùn boä quaûn lyù Y teá huyeän ) – Vuï KHÑT- Boä Y teá – NXB Y hoïc 1992

01

Chöông trình hôïp taùc hoã trôï Y teá VN Thuïy Ñieån taëng

IC3-11

610.1

Dòch teã hoïc

16

00820

Epidemiology study design and data analysis- Mark Woodward- Chapman- 2005

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

IC3-16

610.1

Dòch teã hoïc thieát keá nghieân cöùu vaø phaân tích döõ lieäu

17

00706

Dòch teã hoïc trong Y hoïc lao ñoäng – Boä Y teá Vuï VS&MT- WHO- 1993

01

Khoâng roõ

IC3-15

610.1

Dòch teã hoïc trong Y hoïc lao ñoäng

18

00822

Exposure assessment microbiological hazards in food- WHO- 2008

02

Ts.Ninh taëng 22/9/2011 (taøi lieäu photo 92 trang)

IIC1-11

641

Ñaùnh giaù nguy cô nhieãm vi truøng thöïc phaåm

19

00823

Clinical Epidemiology- R.Brian Haynes, David L.Sackett, Gordon H.Guyatt , Peter Tugwell- W&W- 2006

02

Ts.Ninh taëng 7/2010(taøi lieäu photo)

IC3-17

610.1

Dòch teã khaùm chöõa beänh

20

00825

Applied longitudinal data analysis for epidemiology – Jos.W.R.Twisk- Cambridge University- 2003

02

Khoâng roõ (taøi lieäu photo 294 trang )

IC3-18

610.1

ÖÙng duïng phaân tích döõ lieäu dòch teã hoïc

21

00827

Clinical epidemiology and biostatistics- Rebecca G.Knapp, M.Clinton Miller III- W&W- 1992

02

Bs.Thieän taëng (13/11/92 taøi lieäu photo 435 trang )

IC3-19

610.1

Dòch teã vaø thoáng keâ trong khaùm chöõa beänh

22

00856

Guidelines on studies in environmental epidemiology- International programme on chemical safety – 2005

01

Khoâng roõ

IC3-20

610.1

Höôùng daãn nghieân cöùu dòch teã moâi tröôøng

23

00860

Screening in Chronic Disease- Monographs in epidemiology and biostatiscs volume 19- Alan S.Morrison- Oxford University -1992- 254 trang

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

IC3-21

610.1

Dòch teã (nghieân cöùu beänh maïn tính)

24

00861

Epidemiology for Public Health Practice- Robert H.Friis, Thomas A.Sellers- Jones and Bartltt Publishers- 2004-616 trang

01

Khoâng roõ

IC3-22

610.1

Dòch teã trong thöïc haønh söùc khoûe coäng ñoàng

25

00872

Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases- Department of Health and Human services Centers for disease control and prevention- 2009

01

Ts.Ninh (05/1/2010) taøi lieäu phoâ toâ

IIID3-8

614

Dòch teã vaø phoøng ngöøa beänh

26

00891

From Theory to Practice in Environmental Epidemiology: Developing, Conducting and Disseminating Health Reseach- University of Alberta (Canada) Europe- WHO-2008 - 226 trang

01

Ts.Ninh (16/11/2009) taøi lieäu photo

VIB3-1

610.1

Dòch teã moâi tröôùng

27

00912

Dịch tễ học cơ sở- R.Beagiehole-R.Bonita- T.Kjellstrom- NXB Y học – WHO- 1993 – 188 trang

01

không rõ

IC3-23

610.1

Dịch tễ học

28

00961

Principles of Epidemiology in Public Health Practice- An introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics- CDC

02

Viện VSYTCC photy

ID3-20

610.2

Những nguyên tắc dịch tễ cơ bản trong thực hành sức khỏe cộng đồng- Ứng dụng dịc tễ và sinh thống kê

29

00978

Guidelines on studies in environmental epidemiology – international programme on chemical safety – environmental health criteria 27- download trên mạng ngày 12/2/2005

03

Không rõ (tài liệu photo)

VIB3-3

610.1

Hướng dẫn nghiên cứu dịch tễ học môi trường

30

01205

Description and comparison of the methods of cluster sampling and lot quality assurance sampling to assess immunization coverage- WHO – 2001

01

Ts.Ninh (9/2010) tài liệu photo

IC3-24

507

Mô tả và so sánh các phương pháp nhóm mẫu và mẫu ngẫu nhiên để đánh giá miễn dịch

31

01209

Introduction and methods – Assessing the environmental burden of disease at national and local levels- Annette Pruss-Ustun, Colin Mathers, Carlos Corvalan, Alistair Woodward- WHO- 2003- 76 trang

01

Không rõ

IC3-25

610.1

Dẫn nhập và các phương pháp – Đánh giá môi trường sinh bệnh ở quốc gia và địa phương

32

01253

Epidemiology – Leon Gordis- Sauders- 2009-375 trang

02

Viện VSYTCC photo (06/9/2011)

IC3-26

610.1

Dịch tễ học

33

01254

Clinical Epidemiology the essentials- Robert H.Fletcher, Suzanne W.Fletcher- Lippincott Williams&Wilkins- 2005- 252 trang

02

Viện VSYTCC photo (06/9/2011)

IC3-27

610.1

Dịch tễ học khám chữa bệnh

34

01502

Dịch tễ học (sách đào tạo sau đại học MS D14.Y.05)- Ts.Vũ Hoàng Lan, Ths.Lã Ngọc Quang – Trường Đại học Y tế công cộng – NXB Y học – 2011- 202 trang

01

Ts.Ninh (14/10/2011)

IC3-28

610.1

Dịch tễ học

35

01766

Đề án đào tạo dịch tễ học thực địa tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)- 2011-233 trang

01

Ts.Ninh (11/2011)

XIVC2-2

610.1

Đề án đào tạo dịch tễ học thực địa

36

01772

WHO CVD- Risk management package for low – and medium – resource settings- WHO-2002-36 trang

02

Viện photo (tài liệu photo 12/2011)

XIVC2-3

610.1

Quản lý nguy cơ

37

01836

Communicable disease epidemiological profile- WHO-2009-236 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IC3-29

610.1

Dịch tễ học bệnh lây nhiễm

38

01845

Questionnaire design- reproductive health epidemiology series module 4- CDC- 2003-69 trang

01

Ts.Ninh (21/2/2012)

IC3-30

507

Thiết kế bảng câu hỏi

39

01858

Public health surveillance applied to reproductive health- reproductive health epidemiology series module 1- CDC- 2003-127 trang

01

Ts.Ninh

IC3-32

610.2


Giám sát sức khỏe cộng đồng áp dụng sức khỏe sinh sản

40

01914

Maternal health epidemiology- CDC-2003-74 trang

01

Ts.Ninh
(21/2/2012)

IC3-33

610.1

Dịch tễ học sức khỏe người mẹ

41

2171

Thực hành dịch tễ học thực địa (Đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa)- Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 449 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-4

610.1

Thực hành dịch tễ học thực địa

42

2172

Dịch tễ học hiện đại (sách đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 335 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-5

610.1

Dịch tễ học hiện đại

43

2174

Dịch tễ học môi trường (sách đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I dịch tễ học thực địa)- Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 64 trang

05

rung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-6

610.1

Dịch tễ học môi trường

44

2176

Dịch tễ học trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (sách đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I dịch tễ học thực địa ) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 128 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-7

610.1

Dịch tễ học trong an toàn sức khỏe nghề nghiệp

45

2177

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm phổ biến – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 534 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-8

610.1

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

46

2182

Dịch tễ học cơ sở và các bệnh phổ biến (sách đào tạo Bác sỹ chuyên khoa định hướng y học dự phòng)- Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 320 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC2-9

610.1

Dịch tễ học cơ sở và các bệnh phổ biến

47

2238

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health- Alexander Kramer, Mirjam Kretzschmar, Klaus Krickeberg, 2010,443 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-6

519

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health

48

2246

From Theory to Practice in Environmental Epidemiology: Developing, Conducting and Disseminating Health Research- University of Alberta Canada, WHO, 2008, 226 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-10

610.2

From Theory to Practice in Environmental Epidemiology: Developing, Conducting and Disseminating Health Research

49

2252

Epidemiology - Beyond the basics- Moyses Szklo and F.Javier Nieto, 2007,489 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-11

610.1

Epidemiology - Beyond the basics

50

2255

Environmental Epidemiology: A textbook on study methods and public health applications- Dean Baker, Tord Kfellstom, Rebecca Calderon, Harris Pastides, 1999, 342 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-12

610.1

Environmental Epidemiology: A textbook on study methods and public health applications
51

2268

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research- Bryan Kestenbaum, MD MS University of Washington, Seattle, 180 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-13

610.1

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research

52

2283

Epidemiology – Yigzaw Kebede, University of Gondar, 2004, 79 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-14

610.1

Epidemiology

53

2284

Environmental health Sesseon #6- Environmental Epidemiology- Earl Wall, 2010, 43 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-15

610.1

Environmental health Sesseon #6- Environmental

Epidemiology54

2287

Understanding the Fundamentals of Epidemiology- Victor J.Schoenbach, Ph.D, Wayne D.Rosamond, Ph.D, 2000, 572 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-13

610.2

Understanding the Fundamentals of Epidemiology

55

2291

Environmental Epidemiology in the South-East Asia Region- Report of Training Workshop New Delhi, 29 November- 3 December 1999- WHO, 2000, 35 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-17

610.2

Environmental Epidemiology in the South-East Asia Region- Report of Training Workshop New Delhi, 29 November- 3 December 1999


tải về 147.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương