The simple present tense and simple past tensetải về 203.41 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích203.41 Kb.
#3710
  1   2   3
GRAMMAR UNIT 1- LOP 10

THE SIMPLE PRESENT TENSE AND SIMPLE PAST TENSE
1. Simple present:

a


KĐ: S + V1 (s /es)

PĐ: S + do / does + not + V1 NV: Do / Does + S + V1 …?) Động từ thường:

I, you, we, they → do

He, she, it → does

Ex: The sun rises in the east

She doesn’t cook every day.

Do they often visit their aunt?


b
KĐ: S + am / is /are + adj ….

PĐ: S + am /is / are + not + adj …

NV: Am / is / are + S + adj …?
) Động từ “To BE” :

I → am


He, she, it → is

You, we, they → are


Ex: English is the international language.

She isn’t at home now.

Where are you from?Dùng để diễn đạt:

Các trạng từ thời gian đi với thì hiện tại đơn:

 • every (day/ week / month/ year)

 • Three times a week, twice a month, once a week, from time to time…

 • as a rule

 • always (luôn luôn)

 • usually ( thường xuyên)

 • often (thường)

 • sometimes = occasionally = at times (thỉnh thoảng)

 • seldom (ít khi)

 • rarely (hiếm khi)

 • normally (thông thường)

 • never (không bao giờ)

 • all the time (luôn luôn) = at all times

 • seldom (ít khi)

rarely (hiếm khi)

 • normally (thông thường)

 • never (không bao giờ)

 • all the time (luôn luôn) = at all times


 • câu phát biểu tổng quát, sự thật hiển nhiên, chân lý EX: The sun rises in the East

 • Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra theo thời gian biểu hoặc chương trình, kế hoạch đã định theo thời gian biểu. Ex: The train leaves at seven twenty-three tomorrow morning.

 • cảm giác trạng thái ở hiện tại

Các động từ chỉ trạng thái cảm giác, cảm xúc, giác quan, sở hữu :


feel * (cảm thấy) - seem ( dường như) - look * (trông có vẻ)

be (thì là ở) - think * (nghĩ là) - have (có) = possess (sở hữu) = own

know (biết) - understand ( hiểu) - forget (quên)

remember (nhớ) - like (thích) - hate (ghét)


Ex: I think you are right. (but: I’m thinking of this exercise)

Your hands feel cold. (but: I’m feeling cold)

At present he has three cars.
2
KĐ: S + V2

PĐ: S + did not + V1

NV: Did + S + V1 …?
. Simple past:

a) Động từ thường:


Ex: Columbus discovered South America in 1492.

We saw him yesterday.

The boy used to play football.


KĐ: S + was/ were + adj

PĐ: S + was/ were + adj

NV: Was/ Were + S + adj…?
b) Động từ “To be
Ex: It was hot yesterday.

They were on business last week.


Cách dùng:

 • hành động xảy ra ở thời gian rõ ràng trong quá khứ.

Tom went to Paris last week.

 • Diễn tả một hành động diễn ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ, nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt.

She worked as a secretary for five years and now she is a teacher.

 • Thói quen trong quá khứ.

I used to play football when I was a little boy.

Các trạng từ đi với thì QKĐ:


 • Yesterday : hôm qua

 • last week / month / year : tuần / tháng / năm trước

 • Two weeks ago : 2 tuần cách nay

 • In 1995 : năm 1995

- When S was young/ little boyB. Exercises Unit 1- Class 10

Exercise 1: Put the verb in the bracket into the simple present tense.

1. I ………………………….(eat) my breakfast in the kitchen every day.

2. These boys often ……………….………(play) football at weekends.

3. It ……………………...(rain) in the winter.

4. She ……………………………….(go) to school three days a week.

5. My little boy often ……………..…………(watch) cartoon film.

6. She …………………………..(study) English very well.

7. My father often ……………………………(play) tennis in the morning.

8. Ann ……………………………… (speak) German very well.

Exercise 2: Put “DO or DOES” into the following sentences to make questions

9………. the students study hard every day?

10………..Mr. Brown go to his office every day?

11………..you want cream and sugar in your coffee?

12….…….the children go to bed very early?

13 ……. …that girl come from South Africa?

14…………you know that Italian student?

15…………Miss Lan prefer coffee to tea?

16…………your English lessons seem very difficult?.

Exercise 3: Put the verb in brackets into the simple past tense.

22. He …………………………….…(live) in London last year.

23. He ………………………..(live) in London from 1980 to 1985.

24. They …………………………..(sell) their house several days ago.

25. When…………….…you ………….…..(see) her ?

26. …………………..he come to see you last night ? Yes he came.

27. She ………………….……..(met) me in the street last Sunday.

28. I ……………………..….(wait) for the telephone call all this morning.

29. I………………………..……..(study) music when I was at school.

30. They ………………………………..(sell) their house last year.

31. They ………………………….…(walk) to the corner two days ago.

32. Professor . ………………………….…(teach) another class last year.

33. We ………………………….….(spend) two weeks in Japan in 2000.

34. He ………………………………..…..(meet) his friends some days ago.

35. We ……………………….…….(speak) to our friends last week.

Exercise 4: Make intergotive and nagative form from these sentences.

36. Jack went to the shop.

→ ………………………………………………………………………………… ?

→ …………………………………………………………………………………

37. He bought some eggs.

→ ………………………………………………………………………………. ?

→ ………………………………………………………………………………

38. He took off his hat.

→ ………………………………………………………………………………. ?

→ ………………………………………………………………………………

39. Joe fell and hurt his arm.

→ ………………………………………………………………………………….?

→ ………………………………………………………………………………

Exercise 5: Put (DID , WAS or WERE ) into the brackets.

40. Where ……you born? Where …………..your mother born?

41. When …………………..you start school?

42. How many schools …………….you go to ?

43. What …………………. your favourite subject?

44. Where ……....you live when you ……………..a child?

45. …… they live in a house or a flat?

Exercise 6: Choose the best answer for each of the following sentences.

46. I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ………

A. go on B. go off C. go away D. go up

48. I was born and grew up on the ……………….. of the Red River.

A. shops B. restaurants C. offices D. banks

49. Mr. Lam goes to work on foot once a week. It means he ………… walks to work.

A. never B. sometimes C. often D. usually

50. My aunt is a ……………. teacher.

A. history B. historic C. historical D. historian

51. “……………… do you get to school ?” “ By bike.”

A. What B. How C. How often D. How far

52. When I was a child, I usually ………….. fishing with my brother.

A. go B. went C. gone D. use to go

53. We ………………… dinner at home on Saturdays.

A. haven’t had B. didn’t had C. aren’t have D. don’t have

54. Are you contented ………………….. your present job, Mrs. Tuyet?

A. to B. for C. with D. of

55. What time is the flight ………………… to arrive?A. due B. plan C. thought D. bound
Exercise 7: Choose the best answer.


 1. Water at 100 degree Centigrade.

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 203.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương