THỜi khóa giảng dạy tại khóa tu học phật pháp pháP Úc châu kỳ 13tải về 33.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích33.16 Kb.
#17903
THỜI KHÓA GIẢNG DẠY

TẠI KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP PHÁP ÚC CHÂU KỲ 13

(28-12-2013 đến ngày 01-01-2014)

Thời gian

Thứ  bảy 28/12/2013

Chủ nhật  29/12/2013

Thứ hai 30/12/2013

Thứ ba 31/12/2013

Thứ tư 1/1/2014

5am

Thức chúng

Thức chúng

Thức chúng

Thức chúng

Thức chúng

6am

Di chuyển đến đất trại

Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Minh Hiếu

Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị: HT Bảo Lạc

Công phu: u khuya + Thiền hành
Khai thị:  HT Quảng Ba

Công phu khuya
Khai thị: HT Như Huệ

7.30am

 

Tảo thực

Tảo thực

Khai thị: Tảo thực

Tảo thực

9am-11.30am

Lễ Khai Mạc

 


Hội Thảo Phật Pháp 1
HT Bảo Lạc (chủ tọa)
TT Thích Bổn Điền
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Tâm Minh
TT. Thích Giác Tín
TT Thích Đạo Thông
ĐĐ Thích Viên Trí
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
SC Thích Nữ Như Như
 

Hội Thảo Phật Pháp 2
HT Trường Sanh (chủ tọa)
TT Nguyên Trực
TT Thích Như Định
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Phổ Huân
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
SC Thích Nữ Thảo Liên
Đh. Lâm Như Tạng

 


Hội Thảo Phật Pháp 3
HT Quảng Ba (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ. Thích Đạo Hiển
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
SC Thích Nữ Huệ Khiết
SC Thích Nữ Đạo Hỷ

 


Lễ Bế Mạc

 


9am-11.30am

Lễ Khai Mạc

Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
( Ven Thong Phap)

 


Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
(Ven Quang Ba
& Ven Thong Phap)


Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
(Ven Nguyen Tang
& Ven Thong Phap)

 Lễ Bế Mạc

 


12.00pm

Ngọ trai

Ngọ trai

Ngọ trai

Ngọ trai

Ngọ trai

2.30pm-3.30pm

2pm-3.30pm Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp
HT. Trường Sanh
HT. Minh Hiếu


2.30pm-3.00pm
Khóa Lễ Cầu Nguyện


2.30pm-3.00pm
Khóa Lễ Cầu Nguyện
 Họp HĐĐH


 

 

3.30pm-5.00pm

 


Lớp giáo lý 1
Tu là
chuyển nghiệp

(ĐĐ Hạnh Tri,
ĐĐ Viên Trí)
 

Lớp giáo lý 3
Lược giảng
 Kinh Phổ Môn

(TT Nhật Tân,
TT Tâm Minh)


Lớp giáo lý 5
Pháp Môn Niệm Phật
(TT Đạo Thông
ĐĐ Phổ Huân)

 


Lớp giáo lý 7
Lớp giáo lý 5
Lược giảng
Kinh Di Đà

(TT Như Định,
TT Giác Tín)


Rời đất trại

3.30pm-5.00pm

Lớp Thiếu Nhi
Historical Evidences of the Sakya Muni Buddha
 (Ven Thong Phap)

Lớp Thiếu Nhi
The Future Buddha
(Ven Thong Phap)

Lớp Thiếu Nhi
Buddhists and different
marriage religions
(SC Giác Anh)

4.30pm-5.30pm - Thi Cuối Khóa lớp người lớn và lớp Thiếu Nhi [Học viên tham dự tự nguyện]

Rời đất trại

6.00pm

Vãng thực

Vãng thực  - Họp HĐGP

Vãng thực

Vãng thực

Rời đất trại

8pm-9.30pm

 


Lớp giáo lý 2
Bố Thí, Cúng Dường
 & Phóng Sanh

(TT Nguyên Tạng,
ĐĐ Viên Tịnh)


Lớp giáo lý 4
Sám Hối Nghiệp Chướng
(Ni Sư Như Tuyết
Ni Sư Viên Thông)


Lớp giáo lý 6
Thất Thánh Tài
(HT Quảng Ba)


Văn Nghệ Thiền Trà

 


Rời đất trại

8pm-9.15pm

Lớp Thiếu Nhi
Was Buddha an Incartion of God ?
 (Ven Thong Phap)

Lớp Thiếu Nhi
Buddha's birthday
 and Ullambana Day
(ĐĐ. Hạnh Tri)

Lớp Thiếu Nhi
Questions & Answers
(Ven Vien Tri
& Ven Thong Phap)


Văn Nghệ Thiền Trà

 Rời đất trại

10.30pm

Niệm Phật chỉ tịnh

Niệm Phật chỉ tịnh

Niệm Phật chỉ tịnh

Niệm Phật chỉ tịnh

Rời đất trại

 

 

tải về 33.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương