THÀnh phố HẠ longtải về 13.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.3 Kb.
#26003

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG


Số: 805/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng,

nhiệm kỳ 2011-2016


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của UBND phường Bạch Đằng tại tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 28/02/2011 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bạch Đằng, nhiệm kỳ 2011-2016, cụ thể như sau:


1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân phường là: 25 đại biểu.

2. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường là 05 đơn vị:

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm khu vực bỏ phiếu số 1 và khu vực bỏ phiếu số 2 được bầu 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm khu vực bỏ phiếu số 3 được bầu 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3 gồm khu vực bỏ phiếu số 4 được bầu 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4 gồm khu vực bỏ phiếu số 5 và khu vực bỏ phiếu số 6 được bầu 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5 gồm khu vực bỏ phiếu số 7 được bầu 05 đại biểu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC phường Bạch Đằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- TT Thành ủy, TT HĐND,

UBND TP (b/c);

- Ủy ban bầu cử TP (b/c);

- UBBC, TT HĐND

phường Bạch Đằng (t/h);

- Như Điều 2 (t/h);

- Lưu VT.TM. UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đào Xuân Đan


Каталог: Documents -> van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> Ủy ban nhân dân thành phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> Ủy ban nhân dân thành phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> Ủy ban nhân dân thành phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> Ủy ban nhân dân thành phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> Ủy ban nhân dân thành phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> THÀnh phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> THÀnh phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> THÀnh phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> THÀnh phố HẠ long
van%20ban%20bau%20cu%20cua%20Thanh%20pho -> THÀnh phố HẠ long

tải về 13.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương