TÊN ĐỀ TÀI “ nghiên cứu cơ SỞ khoa học và thực tiễN ĐỂ XÂy dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori và ĐẤt hiếm trong đẤT, ĐÁ, NƯỚc trên hệ thiết bị icp-ms agilent 7700x”tải về 80.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích80.69 Kb.
#35117
Phụ lục 01: Tóm tắt báo cáo kết quả đề tài

TÊN ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÓM NGUYÊN TỐ URANI, THORI VÀ ĐẤT HIẾM TRONG ĐẤT, ĐÁ, NƯỚC TRÊN HỆ THIẾT BỊ ICP-MS AGILENT 7700x”(Mã số: TNMT.03/10-15)

1. Thông tin chung về đề tài

1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Quốc Hùng;

Email: hungxn156@gmail.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:

- ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Thư ký đề tài

- TS. Lưu Xuân Đĩnh

- KS.Phạm Văn Nhuần

- KS.Trần Tú Anh

- KS. Trương Văn Dương

- KS. Nguyễn Huy Thiệp

- ThS. Nguyễn Đăng Thành

1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 • Xây dựng quy trình phân tích urani, thori trong đất, đá trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 • Xây dựng quy trình phân tích urani, thori trong quặng trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 • Xây dựng quy trình phân tích urani, thori trong nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 • Xây dựng quy trình phân tích các nguyên tố đất hiếm trong quặng trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 • Liên kết phòng thí nghiệm ICP-MS Agilent 7700x của Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm với ít nhất 01 phòng thí nghiệm Quốc tế và có sự công nhận lẫn nhau về kết quả phân tích urani, thori và đất hiếm.

1.5. Nội dung nghiên cứu

 1. Thu thập, tổng hợp tài liệu về hệ ICP-MS.

 2. Tối ưu hóa các thông số chạy máy để phân tích mẫu:

 3. Lựa chọn mẫu để khảo sát theo các cấp hàm lượng.

 4. Xây dựng quy trình phân tích urani, thori và các nguyên tố đất hiếm trong đất, đá, quặng trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 5. Xây dựng quy trình phân tích urani, thori trong nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 6. Nghiên cứu, khảo sát, tối ưu hóa các điều kiện chuẩn bị mẫu phân tích:

 7. Phân tích thử nghiệm urani, thori, và các nguyên tố đất hiếm theo quy trình.

 8. Phân tích thử nghiệm urani, thori và các nguyên tố đất hiếm theo quy trình hóa học cổ điển có sử dụng mẫu chuẩn để đối sánh.

 9. Gửi mẫu ra phòng thử nghiệm quốc tế có chất lượng để so sánh kết quả phân tích.

 10. Xử lý số liệu thống kê các kết quả phân tích để đưa ra các đặc trưng đo lường.

 11. Hoàn thiện 04 quy trình phân tích trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x.

 12. Xây dựng dự thảo làm cơ sở khoa học cho định mức kinh tế của các quy trình phân tích.

1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015

1.7. Kinh phí phê duyệt: 1501 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1501 triệu đồng;

2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu

2.1. Mở đầu (giới thiệu vắn tắt về xuất xứ của đề tài/dự án).

Trong công tác đánh giá, thăm dò, khai thác khoáng sản, thiết bị ICP-MS được sử dụng để khảo sát các loại mẫu nhằm tìm kiếm những lớp quặng tiềm năng. Giới hạn phát hiện rất nhỏ và phổ ICP-MS đơn giản, đặc biệt đối với những nguyên tố có phổ phát xạ phức tạp như các nguyên tố đất hiếm, U, Th nên rất khó khăn khi áp dụng ICP-OES. Do đó, việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật phân tích ICP-MS các nguyên tố đất hiếm, U, Th trong mẫu địa chất mà không một thiết bị nào có thể so sánh được.

Việc liên kết với các phòng thí nghiệm hiện đại trên thế giới và tham gia các chương trình phân tích thành thạo/liên phòng trong lĩnh vực phân tích các nguyên tố đất hiếm (REE), U, Th, là điều kiện để có được sự công nhận đạt liên kết chuẩn quốc tế.

Do vậy, Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm xây dựng đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori và đất hiếm trong đất, đá, nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x” là cần thiết để phục vụ cho công tác địa chất cũng như công tác môi trường.

2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lược, không quá hai trang giấy); • Tổng hợp, đối sánh các phương pháp phân tích urani, thori và các nguyên tố đất hiếm, làm rõ ưu, nhược điểm của hệ ICP-MS, từ đó đưa ra được cách thức vận hành thiết bị tối ưu và phát huy được thế mạnh của hệ thiết bị cũng như hạn chế những tác động xấu không mong muốn đến hệ thiết bị.

 • Nghiên cứu, sử dụng phương pháp mô hình hóa thực nghiệm một yếu tố để tìm ra điều kiện tối ưu cho quá trình phân tích urani, thori các nguyên tố đất hiếm bắt đầu từ công tác gia công, phân hủy mẫu, tách loại các nguyên tố gây ảnh hưởng đến phép đo cũng như các điều kiện đo các nguyên tố trên. Từ đó, xây dựng quy trình phân tích chúng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x.

 • Phân tích thử nghiệm để đánh giá độ ổn định của phương pháp khi phân tích các nguyên tố trên theo quy trình được xây dựng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x.

 • Áp dụng phương pháp toán học xử lý thống kê các kết quả phân tích urani, thori và các nguyên tố đất hiếm trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x để có luận chứng khoa học cho việc đưa ra các đặc trưng đo lường.

 • Nguyên tắc đánh giá độ tin cậy và loại bỏ các sai số của quy trình phân tích dựa trên các kết quả phân tích được đánh giá theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 17025:2005 (VILAS).

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;

Các sản phẩm khoa học: • Quy trình phân tích urani, thori trong đất, đá trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích urani, thori trong quặng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích urani, thori trong nước trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích các nguyên tố đất hiếm trong quặng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x.

 • Dự thảo cơ sở khoa học cho định mức phân tích urani, thori, các nguyên tố đất hiếm trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

Các công bố khoa học (các bài báo trong nước và ngoài nước và tên tạp trí khoa học, năm công bố....):

Công tác đào tạo sau đại học (01 thạc sĩ được hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu của đề tài; số lượng đã bảo vệ 01)

2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở hữu công nghiệp...);

2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; • Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu có giá trị thực tiễn cho các phòng thí nghiệm phân tích U, Th và các nguyên tố đất hiếm trong đất, đá, quặng và nước.

 • Phục vụ việc phân tích U, Th và các nguyên tố đất hiếm trong các nhiệm vụ địa chất – khoáng sản và các công tác môi trường cho kết quả tin cậy.

2.6. Kết luận

Đã thực hiện đúng nội dung và tiến độ của đề tài theo hợp đồng KHCN đã ký với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

2.7. Kiến nghị

Đã thực hiện đúng nội dung và tiến độ của đề tài theo hợp đồng KHCN đã ký với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

Đến nay, tiến độ đề tài chậm hơn so với đề cương được phê duyệt, Liên đoàn kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép Liên đoàn được tiến hành các hạng mục công việc còn lại để hoàn thành sớm đề tài.

Đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, nhằm đưa ra quy trình phân tích các nguyên tố đất hiếm ( trong quặng đất hiếm ) và urani, thori (trong đất, đá, quặng và nước) trên hệ thiết bị hiện đại ICP – MS Agilent 7700x, đưa phòng Thí nghiệm ICP – MS Agilent 7700x của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tham gia vào hệ thống Phòng thí nghiệm quốc tế về phân tích urani, thori và đất hiếm; kính đề nghị Tổng cục và các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện về mặt pháp lý để có đủ cơ sở thanh toán chi phí trong năm 2016 của đề tài.3. Tóm tắt tiếng Anh

 1. Project title:

Researching practical and scientific basis to set up analysis procedures for element groups of uranium, thorium and rare earth in soil, rocks and water on ICP-MS system by Agilent equipment 7700x.

2. Duration: 18 months

3. Under the program:

" Study science and technology to improve basic research capacity on geology, minerals and to assess mineral value and conserve geological heritage to serve the country's sustainable development during the period 2010 - 2015 ".4. Project manager

Mr. Do Quoc Hung, Master of Chemistry, Deputy Director in charge of the Center for Rare-radioactive experiments analysis

Office Phone: +84437643948 Mobile: +84.0982024014

Fax: +84.4.37643755; Email: hungxn156@gmail.com

Office address: Xuan Phuong - Tu Liem Distric – Hanoi Capital

5. Project Implementation Organization

Geological Division for Radioactive and Rare Minerals responsible by Mr. Nguyen Truong Giang – Head of the Division

Tel: (04) 37643948; Fax: (04) 37643755; Email: dcxahiem@dgmv.gov.vn;

Address: Xuan Phuong - Tu Liem - Hanoi;

Project Management Agency: General Department of Geology and Minerals – MONRE

6. Project’s Target:

i. Set up analysis procedures for uranium, thorium in soil and rocks on ICP-MS system by equipment Agilent 7700x.

ii. Set up analysis procedures for uranium, thorium in ores on ICP-MS system by equipment Agilent 7700x.

iii. Set up analysis procedures for uranium, thorium in water on ICP-MS system by equipment Agilent 7700x.

iv. Set up analysis procedures for rare earth elements in ores on ICP-MS system by equipment Agilent 7700x.

v. Set a link between ICP-MS lab of Geological Division for Radioactive and Rare Minerals and at least 1 international laboratory to get mutual recognition for the results of uranium, thorium and rare earth analysis.7. The contents of cooperation with international lab

To implement the objectives (v) above for setting up a link between ICP-MS lab of Geological Division for Radioactive and Rare Minerals and at least 1 international laboratory to get mutual recognition for the results of uranium, thorium and rare earth analysis.Phụ lục 02: Tóm tắt hoạt động ứng dụng và chuyển giao kết quả

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori và đất hiếm trong đất, đá, nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x

2. Kết quả hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài:

2.1. Sản phẩm/kết quả được ứng dụng:

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài các quy trình phân tích đã ứng dụng và được chứng nhận các chỉ tiêu Vilas U, Th và 16 nguyên tố đất hiếm phân tích trên hệ thống ICP-MS Agilent 7700x.

2.2. Tổ chức/ cá nhân ứng dụng kết quả:

- Tên tổ chức/ cá nhân: Trung Tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ-Hiếm, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm.

- Điện thoại: 0437 643 829

2.3. Hình thức ứng dụng kết quả:

Kết quả đề tài được chuyển giao trực tiếp cho Trung Tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ-Hiếm, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm.

2.4. Đánh giá ứng dụng kết quả của đề tài:

- Thời gian bắt đầu ứng dụng: tháng 01 năm 2015

- Hiệu quả ứng dụng (văn bản quản lý; đổi mới công nghệ; tăng năng suất; nâng cao độ tin cậy...)

Nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích U, Th và các nguyên tố đất hiếm.

3. Kết quả hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài:

3.1. Sản phẩm/kết quả được chuyển giao: • Quy trình phân tích urani, thori trong đất, đá trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích urani, thori trong quặng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích urani, thori trong nước trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x

 • Quy trình phân tích các nguyên tố đất hiếm trong quặng trên hệ thiết bị Agilent ICP-MS 7700x.

3.2. Tổ chức/ cá nhân nhận chuyển giao kết quả:

- Tên tổ chức/ cá nhân: Trung Tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ-Hiếm, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm.

- Điện thoại: 0437 643 829

3.3. Phương thức chuyển giao kết quả:

Kết quả đề tài được chuyển giao trực tiếp cho Trung Tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ-Hiếm, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm.

3.4. Đánh giá chuyển giao kết quả của đề tài:

- Thời gian bắt đầu chuyển giao kết quả: tháng 01 năm 2015

- Hiệu quả chuyển giao kết quả (đổi mới công nghệ; tăng năng suất; nâng cao độ tin cậy...)

Nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích U, Th và các nguyên tố đất hiếm.

4. Kiến nghị việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu:

Việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài vào phân tích U, Th và các nguyên tố đất hiếm cho kết quả có độ tin cậy cao nhưng chưa có bộ đơn giá để áp dụng.

Kính đề nghị Tổng cục và các cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch để xây dựng bộ đơn giá phân tích các nguyên tố U, Th và các nguyên tố đất hiếm trên hệ thống ICP-MS.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ,tên và chữ ký)


Phụ lục 3. Báo cáo hợp kết quả thực hiện

LĨNH VỰC xxx

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên Chương trình

2. Thời gian thực hiện

3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chương trình đã thực hiện

4. Kinh phí:

5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chương trình

5.1. Mục tiêu

5.2. Nội dung

5.3. Dự kiến sản phẩm6. Các chỉ tiêu đánh giá

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đánh giá việc thực hiện chương trình

Yêu cầu đánh giá các kết quả nghiên cứu bám sát theo khung chương trình

1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chương trình

1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chương trình

Nội dung 1.

Nội dung 2.

2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chương trình

2.1. Kết quả khoa học

Công bố

Tài liệu hướng dẫn2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chương trình

2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ

2.4. Các kết quả nổi bật của chương trình

3. Tổ chức quản lý thực hiện chương trình

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

D. KIẾN NGHỊ

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Tổng Cục Quản lý đất đaiSố TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian

 Kinh phí

Phê duyệt

Kinh phí thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAIĐơn vị Chủ trì thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường


Số TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian

 Kinh phí

Phê duyệt

Kinh phí thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc
Каталог: qlkhcn -> Documents -> KyYeu

tải về 80.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương