TỔng công ty viwaseen công ty cp khoan và XÂy dựng viwaseetải về 70.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích70.32 Kb.
#1289

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN

CÔNG TY CP KHOAN VÀ XÂY DỰNG

VIWASEEN.3
Số:10 /HĐQT-KXD

V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu

ra công chúng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng – Viwaseen.3)

(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 13/GCN-UBCK ngày 25 tháng 01 năm 2011và Quyết định số 336/QĐ-UBCK ng ày 25/4/2011 V/v chấp nhận gia hạn giấy chứng nhận chào b án cổ phiếu ra công chúng)


Kính gửi:

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khoan và xây dựng – Viwaseen.3

Địa chỉ trụ sở chính : Km14+500 quốc lộ 1A – Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại : 04.38615419, 04.3686.5650

Fax : 04.36860383
I. Cổ phiếu chào bán:


 1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng –Viwaseen.3

 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

 3. Mệnh giá : 10.000đồng ( Mười nghìn đồng)

 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 1.000.000CP

 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 10.000.000.000đ

 6. Ngày phát hành : 9/2/2011

 7. Ngày bắt đầu chào bán : 9/2/2011

 8. Ngày kết thúc chào bán : 25/5/2011

 9. Thời hạn đăng ký mua : từ ngày 9/2/2011 đến ngày 25/5/2011

 • Giai đoạn 1: Bán cho cổ đông hiện hữu : từ ngày 9/2/2011 đến ngày 9/3/2011

 • Giai đoạn 2: Gia hạn bán cho cổ đông hiện hữu : từ ngày 10/3/2001 đến ngày 18/4/2011

 • Giai đoạn 3: Xử lý sổ cổ phần không bán hết : từ ngày 10/3/2001 đến ngày18/4/2011

 • Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : từ ng ày 9/2/2011 đến ngày 25/5/2011

 1. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : 25/5/2011II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

 1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không cóIII. Đại lý phân phối:

  1. Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu

Giá chào bán

(đ/cp)


Số cổ phiếu chào bán


Số lượng cổ phiếu đăng ký mua

Số lượng cổ phiếu được phân phối

Số người đăng ký mua

Số người được phân phối

Số người không được phân phối

Số cổ phiếu còn lại

Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9=3-5

10

1. Người lao động trong DN

10.000


58.800

58.800

58.800

14

14

0

0

5,88%

2. Cổ đông hiện tại

10.000

776.700

776.700

776.700

48

48

0

0

77,67%

3. Người đầu tư ngoài DN

10.000

164.500

164.500

164.500

14

14

0

0

16,45%

4. Người nước ngoài

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng số

10.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

76

76

0

0

100%


V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

 2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 10.000.000.000 đồng.

 3. Tổng chi phí : 0 đồng.

 • Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

 • Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng

 • Phí kiểm toán: 0 đồng

 1. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 10.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:


STT

Danh mục

Số lượng cổ phiếu

Số tiền

(1000 đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Tổng vốn chủ sở hữu

2.000.000

20.000.000

100%

2

Cổ đông sáng lập

0

0
3

Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên.

1.090.000

10.900.000

54,5%

4

Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu .

432.350

4.323.500

21,6175%

5

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu .

477.650

4.776.500

23,8825%
Trong đó:

- Cổ đông trong nước

2.000.000

20.000.000

100%
- Cổ đông người nước ngoài

0

0

0

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:
TT

Tên

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ

Địa chỉ

1

Tổng Công ty Viwaseen

1.090.000

54,5%

52 Quốc Tử Giám - Đống Đa – Hà Nội
Cộng

1.090.000

54,5%


Nơi nhận:

 • Như trên

 • Lưu HĐQT, TCKT,VTGIÁM ĐỐC CÔNG TY

đã ký

Nguyễn Hữu Hành
tải về 70.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương