TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNGtải về 11.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.29 Kb.
#7804
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG

Kiểm tra giao khoán đất theo Nghị định số 01/CP của Chính phủ và Quyết định 1119/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Phước(Kèm theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND

ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh)I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Đoàn Kiểm tra rà soát việc giao khoán đất của các đơn vị đã thực hiện theo Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ và Quyết định á 1119/QĐ-UB ngày 15/7/1997 của UBND tỉnh, nhằm giúp UBND tỉnh đánh giá đúng tình hình giao khoán đất trong thời gian qua, phát hiện những điểm bất hợp lý, sai trái trong quá trình thực hiện để xử lý và điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.2. Yêu cầu

Kiểm tra khẩn trương về thời gian, kiểm tra có trọng tâm, kiểm tra một số đơn vị trong ngành có khối lượng giao khoán với diện tích lớn tập trung hoặc diện tích nhỏ lẻ nhưng là những điểm nóng, sử dụng đất không ổn định.

Đoàn tiến hành thực hiện khi có Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh, theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thức kiểm tra, Đoàn có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh đúng thời gian quy định.


II. NỘI DUNG KIỂM TRA


- Kiểm tra hồ sơ, thủ tục và đối tượng giao khoán.

- Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng giao khoán.

- Việc chuyển nhượng hợp đồng giao khoán trong thời gian qua.

- Cơ cấu cây trồng, hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất từ khi nhận khoán đến nay.III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: Như Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phương pháp kiểm tra:

Đoàn Kiểm tra nội dung nào phải có biên bản làm việc nội dung đó. Kết thúc kiểm tra, Đoàn có báo cáo kết quả kiểm tra gửi Chủ tịch UBND tỉnh.Trên cơ sở Đề cương này, Trưởng đoàn Kiểm tra có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện./.


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước

tải về 11.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương