TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 9.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.99 Kb.
#7828
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1448 TC/UBTH Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 1995


QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh

VÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 26-CP cña ChÝnh phñ vÒ

chuyÓn giao mét sè nhiÖm vô tõ së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi

sang N«ng nghiÖp & PTNT Thanh Ho¸

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05-7-1994

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 26-CP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chuyÓn mét sè nhiÖm vô tõ Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi sang mét sè ngµnh. Th«ng t­ sè 14 LB-TT ngµy 20/5/1995 cña Liªn Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi - Bé N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp thùc phÈm vÒ triÓn khai NghÞ ®Þnh 26-CP.

- Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay chuyÓn giao chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc : Mét sè nhiÖm vô tõ së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi sang N«ng nghiÖp & PTNT Thanh Ho¸ qu¶n lý.

- NhiÖm vô di d©n ph¸t trtiÓn vïng kinh tÕ míi (Chi côc di d©n ph¸t triÓn kinh tÕ míi Thanh Ho¸).

- Ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t n«ng th«n do UNISEP tµi trî.

§iÒu 2 : Giao cho Gi¸m ®èc së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, chñ ®éng bµn víi Së N«ng nghiÖp phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ n­íc, Ng©n hµng, Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh thùc hiÖn bµn giao theo nguyªn t¾c : Nguyªn tr¹ng; lao ®éng, ®Êt ®ai, vËt t­, tiÒn vèn, c«ng nî, ch­¬ng tr×nh dù ¸n, hå s¬ l­u tr÷ v.v.. cã ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1995 (thêi ®iÓm duyÖt quyÕt to¸n 6 th¸ng ®Çu n¨m 1995).

- Thêi h¹n hoµn thµnh bµn giao chËm nhÊt ®Õn ngµy 15/8/1995. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ.§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, cïng c¸c ngµnh nãi ë ®iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy, Chi côc di d©n ph¸t triÓn vïng kinh tÕ míi vµ ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t n«ng th«n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- Bé L§-TBXH ®Ó

- Bé n«ng nghiÖp . b¸o

- Trùc TØnh uû c¸o

- L­u VP. §· ký


Mai Xu©n Minh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương