TRƯỜng cao đẲng sơn la cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc



tải về 47.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích47.42 Kb.
#27450

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH - CĐSL





Sơn La, ngày tháng 03 năm 2013


KẾ HOẠCH

Thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La


Ngày 03/12/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 946 - TB/TU về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc ngày 21/11/2012 với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La.

Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc quán triệt thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Trường Cao đẳng Sơn La ngày 13 tháng 01 năm 2013 về Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo cho các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên được nghiên cứu, nắm vững các nội dung kết luận, chủ trương chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ nhà trường theo Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc với các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

3. Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn trường để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, tăng cường giáo dục toàn diện (nhân cách, kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp) đối với học sinh sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đất nước; phát triển toàn diện nhà trường nhanh, mạnh và vững chắc trong năm học 2012 - 2013 và các năm học tiếp theo.



II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tới toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trong nhà trường.

Các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trên cơ sở chương trình, kế hoạch triển khai của nhà trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai cụ thể gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của tổ chức đoàn thể.

Giới thiệu rộng rãi về các nội dung nghiên cứu, quán triệt trên Thông tin Khoa học - Đào tạo, website của nhà trường và website của các đơn vị.



2- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

Các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể căn cứ chủ trương chỉ đạo của nhà trường và chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Việc tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ cần hoàn thành theo đúng tiến độ quy định của nhà trường.

3- Thực hiện kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết năm học đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức triển khai nghiên cứu và thực hiện của các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả đã đạt được và những nội dung chưa được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thông qua các đợt sơ kết học kỳ, tổng kết năm học để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, giải pháp thực hiện cho học kỳ và năm học tiếp theo.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng của nhà trường, các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh sinh viên tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

2. Tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong tổ chức thực hiện.

3. Tập trung xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể các nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, hoàn thành trong tháng 3 và 4/2013 để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm học 2012 - 2013 và các năm học tiếp theo.

4. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc tổ chức triển khai các kế hoạch thực hiện nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

(Thực hiện theo các nội dung phân công trong phụ lục kèm theo kế hoạch).

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch

Các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch của nhà trường về triển khai thực hiện các nội dung Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch thực hiện các nội dung trong Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 946 - TB/TU ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, yêu cầu các đơn vị và đề nghị các đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);

- Thường trực HĐND Tỉnh (Báo cáo);

- Thường trực UBND Tỉnh (Báo cáo);

- BTV Đảng ủy (Báo cáo);

- Các Phó Hiệu trưởng (Chỉ đạo TH);

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: TCCB, VT./.


(Đã ký)

Nguyễn Huy Hoàng



Phụ lục:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ: 946 - TB/TU NGÀY 03/12/2012

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SƠN LA

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-CĐSL ngày tháng 3 năm 2012 của Trường Cao đẳng Sơn La)


TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Tiếp tục giữ vững truyền thống của Nhà trường là một trường đào tạo về sư phạm; làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên, trước hết cần trú trọng đặc biệt tới giáo dục nhân cách đồng thời với việc đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên; việc triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cần theo hướng đặt hàng nhằm phát huy tính thiết thực và hiệu quả của các đề tài trong quá trình ứng dụng vào thực tiễn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy tính tự giác, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc quản lý bảo vệ tài sản chung của Nhà trường.

Chương trình hành động

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên

- Trung tâm Hướng nghiệp và Xúc tiến việc làm

- Phòng Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế

- Phòng Quản trị cơ sở vật chất

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- BCH Hội sinh viên


Tháng 3/2013

II

Quan tâm đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch các hạng mục công trình; nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý về quy hoạch, nâng cấp; xây dựng các hạng mục công trình phải trên cơ sở chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Kế hoạch triển khai thực hiện

Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Hiệu trưởng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Thiết bị - Công nghệ

- Phòng Quản trị cơ sở vật chất

- Phòng Thanh tra - Pháp chế

- BCH Công đoàn



Tháng 4/2013

III

Thường xuyên làm tốt công tác thống kê, báo cáo số học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt với Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Hội đồng nhân dân và UBND Tỉnh Sơn La để có phương án bố trí, sắp xếp công việc. Nhà trường cần nghiên cứu, đưa ra hình thức bồi dưỡng, nâng cao khả năng tư duy, nhận thức chính trị đối với học sinh, sinh viên năm cuối.

Kế hoạch triển khai thực hiện

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Hiệu trưởng

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

- Trung tâm Hướng nghiệp và Xúc tiến việc làm

- Phòng Đào tạo

- Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM

- BCH Hội sinh viên

- Hội Khuyến học


Tháng 3/2013

IV

Tăng cường quan hệ với các tỉnh bạn Lào; xây dựng phương án đưa sinh viên đã tốt nghiệp kết quả cao sang dạy học ở các tỉnh bạn Lào; bên cạnh đó cần quan tâm, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khác.

Kế hoạch triển khai thực hiện

Đồng chí Vũ Ngọc Núi - Phó Hiệu trưởng

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế


- Phòng Công tác học sinh, sinh viên

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Trung tâm Hướng nghiệp và Xúc tiến việc làm


Tháng 4/2013

V

Việc nâng cấp (hoàn thiện Đề án nâng cấp nhà trường lên đại học) cần quan tâm đến những điều kiện thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra đối với Nhà trường.

Kế hoạch triển khai thực hiện

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Đào tạo

- Phòng Thiết bị - Công nghệ

- Phòng Quản trị cơ sở vật chất

- Thư viện


Tháng 3/2013

VI

Xây dựng phương án đề xuất với tỉnh về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Nhà trường; quan tâm công tác quy hoạch, phát triển nông - lâm nghiệp; làm tốt công tác vận động nhân dân đến định cư ở nơi khác để giải phóng mặt bằng và giao đất cho Nhà trường; sớm triển khai lập dự án về công trình cấp thoát nước để phê duyệt.

Kế hoạch triển khai thực hiện

Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Hiệu trưởng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Thiết bị - Công nghệ

- Phòng Quản trị cơ sở vật chất





Tháng 4/2013







Каталог: vpdu -> attachments -> article
vpdu -> Hướng dẫn số 09-hd/ubkttw ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- qđ/tw ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý VI phạm kỷ luật đảng viên VI phạm
article -> Hướng dẫn số 22-hd/vptw, ngày 6/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp
vpdu -> Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
vpdu -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
vpdu -> UỶ ban kiểm tra trung ưƠng quyếT ĐỊNH
vpdu -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 5099/QĐ- bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vpdu -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
vpdu -> Ban chấp hành trung ưƠng số: 218-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
vpdu -> ĐẢng cộng sản việt nam số: 220-QĐ/tw hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy đỊNH

tải về 47.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương