TRƯỜng cao đẲng sơn la số: 87/QĐ-CĐsl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích10.49 Kb.
#29947

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Số: 87/QĐ-CĐSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sơn La, ngày 13 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ, viên chức đi tập huấn

chế độ kế toán với doanh nghiệp nhỏ và vừa
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định số 751/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ vào Giấy mời số 10/GM-SNV ngày 29/12/2012 về việc tập huấn chế độ kế toán với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tài chính Sơn La;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử các Ông (Bà):

1. Bà Lù Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa Kinh tế;

2. Bà Nguyễn Thúy An, Giảng viên Khoa Kinh tế

đi dự lớp tập huấn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do Sở Tài chính Sơn La phối hợp với Vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính phối hợp tổ chức.Thời gian: 02 ngày từ 8h ngày 14/03/2012 đến hết ngày 15/03/2012.

Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Công đoàn Sơn La.

Điều 2. Trong thời gian đi dự lớp tập huấn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bà Lù Thị Vân Anh và bà Nguyễn Thúy An được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và nhà trường.

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường, Bà Lù Thị Vân Anh và Bà Nguyễn Thúy An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo);

- Như Điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Huy Hoàng


tải về 10.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương