U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 990 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa viêt namtải về 11.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.34 Kb.
#23786

U

Ỷ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAM
Số:990 /UBND-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 17 tháng 4 năm 2006

Về giải ngân kinh phí thực hiện công tác

BTTH - GPMB đoạn cuối đường ĐT 610

(Km39+209,61-Km40+430,59).

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông - Vận tải, Tài chính.

- Kho bạc nhà nước tỉnh.

Sau khi xem xét Tờ trình số: 282/TT-QLGT ngày 07/4/2006 của Sở Giao thông - Vận tải về việc cho phép giải ngân nguồn kinh phí ĐBTH - GPMB theo Quyết định số: 3321/QĐ-UBND ngày 06/09/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án ĐBTH - GPMB phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT 610, lý trình Km39+209,61-Km40+430,59; Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:


1/ Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT 610, lý trình Km39+209,61-Km40+430,59, xét điều kiện hồ sơ dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2003 (Quyết định số: 628/QĐ-UB ngày 18/2/2003), trong thời gian chờ các cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định cuả nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; UBND tỉnh đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh cho Sở Giao thông - Vận tải (chủ đầu tư) được giải ngân nguồn vốn đã được UBND tỉnh quyết định bố trí để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT 610, lý trình Km39+209,61-Km40+430,59 trong năm 2006.
2/ Sở Giao thông - Vận tải có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Quế Sơn thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng theo đúng Quyết định số: 3321/QĐ-UBND ngày 06/9/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án ĐBTH - GPMB phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến ĐT 610, lý trình Km39+209,61-Km40+430,59 và khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gởi Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- TT UBND tỉnh, CPVP;

- UBND huyện Quế Sơn;.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Lưu VT-KTTH-KTN.()TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Lê Minh Ánh

Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam

tải về 11.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương