UỶ ban mttq việt nam (1)tải về 12.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.86 Kb.
#2281
Mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

(1)………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI

LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

Hồi.........giờ ……ngày........tháng.......năm 2016, tại (3)................................................, đã tiến hành hội nghị cử tri nơi trú để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội/đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Họ và tên người chủ trì hội nghị:..................................... Chức vụ...........................

- Họ và tên thư ký hội nghị:................................................ Chức vụ...........................

1. Thành phần hội nghị gồm:


+...................................

+...................................

+...................................

- Tổng số cử tri (trong thôn/tổ dân phố) được mời:...............

- Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị:............................................................................

2. Họ và tên người ứng cử:

1.....................................

2....................................

3....................................

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người ứng cử:

1...................................

2...................................

3...................................

4. Hội nghị đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức........................................ (4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử như sau:

1...................................

2...................................

3...................................

- Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử cần phải xác minh (nếu có) (5).

- Hội nghị kết thúc hồi:.............giờ ……. cùng ngày.
THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký tên) (ký tên, đóng dấu)

(ghi rõ họ tên) (ghi rõ chức vụ và họ tên)
Ghi chú: Mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH áp dụng đối với Hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo quy định tại Điều 45 và Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác, làm việc hoặc tên xã/phường/thị trấn nơi người ứng cử cư trú.

(2) Ghi rõ "NƠI CƯ TRÚ" hoặc "NƠI CÔNG TÁC".

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị (ghi rõ nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị đặt trụ sở đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc tên thôn, tổ dân phố đối với hội nghị cử tri nơi cư trú).

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.(*) Biên bản này phải được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

tải về 12.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương