UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập- tự do- hạnh phúctải về 15.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.10.2017
Kích15.16 Kb.
#33689
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ————

Số: 3660 /UBND-NC Quy Nhơn, ngày 06 tháng 12 năm 2006

V/v di chuyển giàn khoan của Công ty thăm dò và khai thác dầu khí


Kính gửi: - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Sở Thuỷ sản

- UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ,

Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn


Theo thông báo và đề nghị của Công ty thăm dò và khai thác dầu khí thuộc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam tại văn bản số 2494/TDKT-CNKMT ngày 01/12/2006 về việc di chuyển giàn khoan tự nâng ADRIATIC-XI từ Vịnh Bắc Bộ vào thềm lục địa phía Nam, dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 02/12/2006 ( có văn bản và lịch trình kèm theo); để tạo điều kiện cho Công ty thăm dò và khai thác dầu khí thực hiện việc di chuyển giàn khoan được an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1/ Sở Thuỷ sản, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thông báo cho ngư dân và các tàu thuyền đang hoạt động trong phạm vi và hành trình di chuyển giàn khoan biết để có biện pháp phòng tránh, không để xảy ra tai nạn khi di chuyển giàn khoan.
2/ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi lịch trình di chuyển giàn khoan của Công ty thăm dò và khai thác dầu khí để có biện pháp phối hợp xử lý, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;;

- Cảng vụ Quy Nhơn;

- Công an tỉnh;

- Công ty TD và KT dầu khí ( TP.HCM);

- CVP, PVP Nguyễn Đức Thi;- Lưu: VT, K11, K10(vs-16b) Nguyễn Văn Thiệntải về 15.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương