UỶ ban nhân dân huyện yên châu số: 140tải về 47.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích47.3 Kb.
#22183


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU


Số: 140/TB-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2016


THÔNG BÁO

Dự kiến lịch công tác tuần thứ 4 tháng 7 năm 2016 của Thường trực UBND huyện

(từ ngày 25/7/2016 - 31/7/2016)
THỜI GIAN


HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ


NỘI DUNG LÀM VIỆC


CƠ QUAN CHUẨN BỊ NỘI DUNG


PHÂN CÔNG LĐ, CB VĂN PHÒNG

Thứ 2 ngày 25/7/2016

Sáng

Chiều

1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Tiếp công dân

- Hop tổng kết 10 năm thực hiện Luật QP


- Ban Tiếp dân
- Đ/c Hà, Tú1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Tiếp công dân

- Họp làm việc với BQL bảo vệ rừng

- Ban Tiếp dân
- Đ/c Hà, Tú
Thứ 3 ngày 26/7/2016

Sáng

Chiều

1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Dự HN sơ kết dự án HIV tại tỉnh

- Họp BCĐ 65 tại tỉnh


- VP

- LĐVP


1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Dự lế trao tặng Danh hiệu bàn mẹ VN anh hùng tại tỉnh

- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7


- VP


- LĐVP


Thứ 4 ngày 27/7/2016

Sáng

Chiều

1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7

- Làm việc tại cơ quan


- VP


- LĐVP


1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc với Điện lực Sơn La


- VP


- LĐVP


Thứ 5 ngày 28/7/2016

Sáng


Chiều1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Làm việc tại cơ quan

- Tiếp xúc cử tri tại Chiềng Pằn

- VP

- LĐVP


1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Làm việc tại cơ quan

- Tiếp xúc cử tri tại Viêng Lán


- VP


- LĐVP


Thứ 6 ngày 29/7/2016

Sáng


Chiều1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Làm việc tại cơ quan

- Họp BCĐ xây dựng NT mới


- VP


- LĐVP


1. Đ/c: Hà Như Huệ

2. Đ/c: Nguyễn Văn Chiến

3. Đ/c: Lường Trung Hiếu


- Chủ tịch UBND

- Phó CT UBND

- Phó CT UBND


- Đi bồi dưỡng kiến thức QP an ninh tại Trường quân sự quân Quân khu 2

- Dự HN tổng kết dự án SEQUAP tại tỉnh

- Làm việc tại cơ quan

- GD&ĐT- LĐVP


Thứ 7, CN ngày 30,31/7/2016Nghỉ


* Ghi chú:

- Đề nghị các đồng chí LĐ, CV Văn phòng căn cứ vào dự kiến lịch của thường trực HĐND-UBND huyện và được phân công phục vụ, chủ động phối hợp các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác (giấy mời, phòng họp ...) để đảm bảo phục vụ cho các cuộc làm việc, cuộc họp của thường trực thành công. Bộ phận quản trị hành chính chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ các chuyến công tác của TT kịp thời.

- Đề nghị các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị được giao chuẩn bị nội dung cần chuẩn bị kỹ nội dung, chủ động phối hợp với văn phòng thẩm định nội dung trước khi trình ra cuộc họp./.Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;

- Các đ/c UVUBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các cơ quan gửi qua phần mềm QLVB liên thông;

- Lưu: VT, VP, D(01), bản.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Hưng
tải về 47.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương