UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 44.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích44.36 Kb.
#881

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘISố: 5218 /UBND-KT

V/v tổ chức thực hiện xác định

đơn giá thuê đất trên địa bàn

thành phố Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Tờ trình số 4572/TTrLN-STC-QLCS ngày 14/10/2011 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế Hà Nội và các Công văn: số 2128/STC-QLCS ngày 21/5/2012 và số 2831/STC-QLCS ngày 25/6/2012 của Sở Tài chính Hà Nội về việc xác định đơn giá thuê đất và tổ chức triển khai xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn bàn thành phố Hà Nội.

Về việc này, Uỷ ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1/ Để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý các tồn tại Liên ngành thành phố đã triển khai thực hiện trong năm 2010, hai tháng đầu năm 2011, chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2831/STC-QLCS ngày 25/6/2012 về hệ số điều chỉnh giá đất và việc tổ chức triển khai xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: Từ 01/01/2010 đến 28/2/2011: thống nhất áp dụng hệ số (theo Phụ lục số 01 đính kèm) nhân với đơn giá đất quy định hàng năm của UBND thành phố Hà Nội để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn Thành phố; Đối với các trường hợp này, nếu chủ đầu tư hoặc người sử dụng đất không lựa chọn áp dụng phương pháp theo hệ số thì được phép thực hiện áp dụng phương pháp, quy trình xác định giá đất theo hình thức thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, Liên ngành thẩm định, xác định theo đúng quy định.

2/ Từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 30/9/2012: các trường hợp áp dụng hệ số để tính giá đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, thực hiện hệ số (theo Phụ lục số 02 đính kèm) nhân với đơn giá đất quy định hàng năm của UBND thành phố Hà Nội để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn Thành phố.

3/ Trường hợp các tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất đối với thửa đất thuê có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên, đồng thời có mức điều chỉnh giá đất từ 20% trở lên so với giá đất quy định của UBND Thành phố: Sở Tài chính có tờ trình báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trước khi quyết định. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất có điều kiện như trên, UBND cấp huyện có văn bản gửi Sở Tài chính để thẩm định và thực hiện như các trường hợp của các tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất.

Trong qua trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


- Như trên;

- Chủ tịch UBND TP (để b/c);

- PCT: Nguyễn Huy Tưởng,

Vũ Hồng Khanh;

- PVPGiao, TH, KTc;

- Lưu VT.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)Nguyễn Huy Tưởng


PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Công văn số 5218 /UBND-KT ngày 5 tháng 7 năm 2012

của UBND thành phố Hà Nội)


Thời gian


Khu vực

4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình)

Các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Các xã giáp ranh nội thành;

thị trấn; các phường thuộc thị xã Sơn Tây

Các xã còn lại

Quý I/2010

2

1,5

1,3

1

Quý II/2010

2

1,5

1,3

1

Quý III/2010

2

1,5

1,3

1

Quý IV/2010

2

1,5

1,3

1

Tháng 1 và tháng 2/2011

2

1,5

1,3

1


PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Công văn số 5218 /UBND-KT ngày 5 tháng 7 năm 2012

của UBND thành phố Hà Nội)


Thời gian


Khu vực

4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình)

Các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Các xã giáp ranh nội thành;

thị trấn; các phường thuộc thị xã Sơn Tây

Các xã còn lại

Tháng 3/2011

2

1,5

1,3

1

Quý II/2011

2

1,5

1,3

1

Quý III/2011

2

1,5

1,3

1

Quý IV/2011

2

1,5

1,3

1

Quý I/2012

2

1,5

1,3

1

Quý II/2012

2

1,5

1,3

1

Quý III/2012

2

1,5

1,3

1

Каталог: cgtdt -> web -> images -> upload1 -> file
file -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
file -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
file -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
file -> Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘI
file -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
file -> THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

tải về 44.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương