UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 686/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 51.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích51.82 Kb.
#24546

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 686/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phân bổ kinh từ nguồn

thu tiền sử dụng đất của các hộ được cấp đất tái định cưCHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 154/2010/QĐ-UBND ngày 10.12.2010 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn thu từ tiền sử dụng đất của các hộ được cấp đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng của các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, như sau:

1. Tổng số tiền sử dụng đất: 14.515 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ: 14.515 triệu đồng

- Trích quỹ phát triển đất: 4.354 triệu đồng;

- Điều hoà ngân sách tỉnh: 2.032 triệu đồng;

- Các công trình của huyện, xã: 8.129 triệu đồng;

(Chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các đơn vị được phân bổ kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh quyết toán đảm bảo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Cục thuế Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tử Quỳnh

TỔNG HỢP PHÂN BỔ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số: 686/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dư án

Tng

Hạ tng

DA

Điều hòa 20% về NS tnh

80% các công trình của TP, xã, phường

30% quỹ phát triển đất
Tổng số

14.512

0

2.032

8.127

4.354

1

TĐC khu nhà ở đường Trần Hưng Đạo, Ngọc Hân Công Chúa

501
70

281

150

2

TĐC xây dựng đường Ngọc Hân Công Chúa

5.813
814

3.255

1.744

3

TĐC mờ rộng trường THCS Thị cầu

2.408
337

1.348

722

4

TĐC Hoà Long - Kinh Bắc

2.006
281

1.123

602

5

TĐC Hồ Ngọc Lân

824
115

461

247

6

TĐC Chùa Hàm Long

390
55

218

117

7

TĐC dự án K15

718
101

402

215

8

TĐC phòng giáo dục

1852
259

1.037

556

Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 51.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương