UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UBtải về 11.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.93 Kb.
#8061

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HÀ TĨNH

________

Số: 1473 QĐ/UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 10 năm 1996QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức vào ngành Y tế

_________UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 32 TCCP-BCTL ngày 20/01/1996 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ; Công văn số 7798/TCCB ngày 27/10/1995 của Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thi tuyển vào các ngạch chuyên môn ngành Y tế;

- Xét nhu cầu biên chế của ngành Y tế tỉnh năm 1997;

- Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.- Nay thành lập Hội đồng thi tuyển công chức vào ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1- Ông: Nguyễn Xuân Cầu, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

2- Ông: Nguyễn Huy Thành, Giám đốc Sở Y tế làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3- Ông: Nguyễn Gia Duyệt, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y làm Uỷ viên Hội đồng.

4- Bà: Vũ Thị Hà, Chuyên viên tiếp nhận thuyên chuyển Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh làm Uỷ viên Hội đồng.

5- Ông: Bùi Quang Tâm, Trưởng Phòng Tổ chức Sở Y tế làm Thư ký Hội đồng.Điều 2.- Hội đồng thi tuyển công chức có nhiệm vụ tổ chức thi tuyển công chức vào ngành Y tế theo quy định tại công văn số 7798/TCCB ngày 27/10/1995 của Bộ Y tế; Được sử dụng con dấu của Sở Y tế để giao dịch trong thời gian làm nhiệm vụ thi tuyển.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Hội đồng Thi tuyển công chức vào ngành Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như trên

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

- Chủ tịch UBND các huyện, thị- Lưu: VT.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Mạo


Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 11.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương