UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNHtải về 9.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.04 Kb.
#3393

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1075 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HàTĩnh, ngày 21 tháng 8 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc cho làm lại trên nền đất cũ nhà thờ xứ Thượng Bình,

xã Hương Long, huyện Hương khê

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Căn cứ Nghị định 69 - HĐBT ngày 21 tháng 3 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về các hoạt động của Tôn giáo;

- Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân huyện Hương khê, Ban tôn giáo chính quyền tỉnh và ý kiến của các ban ngành hữu quan.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Cho phép làm lại Nhà thờ xứ Thượng Bình, Xã Hương Long, huyện Hương khê, với kích thước như sau:

- Chiều rộng : 14 mét (mười bốn mét)

-Chiều dài : 40 mét (Bốn mươi mét)

- Chiều cao: 18 mét( Mười tám mét) (Tính từ đỉnh thánh giá xuống mặt nền)

- Địa điểm: Trên nền Nhà Thời cũ.

Điều 2. - Giao cho Linh mục Nguyễn Quang Dụ , Ban hành giáo xứ, Ban kiến thiết nhà Thờ xứ Thượng Bình thực hiện đúng theo điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo nghị định 385-HĐBT ngày 07/11/1990 của Hội đồng bộ trưởng.

- Về tổ chức xây dựng Nhà thờ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, lao động, không ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và các mặt công tác ở địa phương.

- Giao cho Uỷ ban Nhân dân huyện Hương khê, Uỷ ban Nhân dân xã Hương Long, ban Tôn giáo chính quyền tỉnh hướng dẫn, kiểm tra để bảo đảm thực hiện đúng quyết định.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hương khê, Ban tôn giáo chính quyền tỉnh, Uỷ ban Nhân dân xã Hương Long và những người có tên ghi ở điều 2 căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận

- Như điều 2,3

- Các ngành, ban hữu quan

- Lưu VT, Ban TCCQTM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/ CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TICHHJ

Nguyễn Văn Mão

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 9.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương