UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNHtải về 9.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.99 Kb.
#4145

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1129 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 9 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc hỗ trợ vốn cho các huyện, thị xã trồng cây vụ Thu và Đông Xuân năm 1993 - 1994.

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Căn cứ Chỉ thị số 28-CT/UB ngày 30 tháng 8 năm 1993 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc trồng cây vụ Thu và Đông Xuân năm 1993-1994.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - Nay trích kinh phí trong chương trình 327 - CT của tỉnh, tổng số là 60 triệu đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn) để hỗ trợ cho các huyện và thị xã trồng cây vụ thu và Đông xuân 1993 - 1994, cụ thể như sau:

1. Huyện Hương Khê: : 5.0 triệu đồng

2. Huyện Hương Sơn : 5.5 triệu đồng

3. Huyện Kỳ Anh : 5.5 triệu đồng

4. Huyện Cẩm Xuyên : 5.5 triệu đồng

5. Huyện Thạch Hà : 5.5 triệu đồng

6. Huyện Can Lộc : 5.5 triệu đồng

7. Huyện Đức Thọ : 5.5 triệu đồng

8. Huyện Nghi Xuân : 5.5 triệu đồng

9. Thị xã Hà Tĩnh : 10.0 triệu đồng

10. Thị xã Hồng Lĩnh : 10.0 triệu đồng

Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện thị xã chịu trách nhiệm sử dụng số vốn trên đúng mục đích, có hiệu quả, nhằm tạo nên 1 phong trào trồng cây gây rừng sôi nổi rộng khắp trên địa bàn

Sở Lâm nghiệp chịu trách nhiệm quy hoạch vùng trồng, cơ cấu cây trồng, cung ứng giống và cây hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các huyện, thị xã.Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Các thành viên trong ban chỉ đạo Chương trình 327 của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

- Như điều 3

- Ban 327-CT TW

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh

- ĐC Chủ tịch, các PCT

- Lưu Vt-TK/NLTM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

K/T CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Trạch

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 9.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương