UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH



tải về 8.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.53 Kb.
#4220

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1137 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc bổ sung thành viên tham gia Đoàn công tác tại xã trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Căn cứ thông báo số 40 TB/Tài chính - Vật giá ngày 01 tháng 8 năm 1993 của Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Sau khi xin ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ, và thống nhất với đồng chí trường đoàn công tác của tỉnh tại xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh (Tại quyết định số 962 ngày 02 tháng 8 năm 1993) và các ban ngành liên quan



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Bổ sung các đồng chí sau đây làm thành viên Đoàn công tác của tỉnh tại xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh:

1. Phạm Ngọc Thạch, Trưởng phòng Nghiệp vụ Công An tỉnh.

2. Trần Công Trường, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

3. Nguyễn Tiến Nhiệm, Cán bộ công an tỉnh

4. Phan Xuân Dũng: Cán bộ công an tỉnh.

Điều 2. - Các đồng chí được bổ sung tham gia Đoàn công tác tại điều I, quyết định này chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đồng chí Trưởng đoàn công tác của tỉnh tại quyết định số 962 ngày -2 tháng 8 năm 1993 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đồng chí ghi ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyểt định này./.



Nơi nhận

Tt Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; Đc Chủ tịch các PCT.

- Như điều 3

- Lưu VT, NC/UB



TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

K/T CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mão

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 8.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương