Ubhc tØnh Thanh ho¸ ban th­ ký néi chÝnh ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 8.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.64 Kb.
#7381

UBHC tØnh Thanh ho¸

ban th­ ký néi chÝnh

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1402 Q§/TKNC
Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1958Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 577 TTg ngµy 27/11/1957 cña Thñ T­íng phñ vµ Th«ng t­ sè 1801 TT/LB ngµy 24-12-57 cña Liªn bé Néi vô - C«ng an vÒ viÖc cÊp "GiÊy chøng minh cho nh©n d©n, c¸n bé, c«ng nh©n, nh©n viªn cña ChÝnh phñ".

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Thµnh lËp mét Ban l·nh ®¹o ë tØnh gåm cã:

- ¤ng Vâ QuyÕt, ®¹i diÖn UBHC tØnh, Tr­ëng ban.

- ¤ng L­u V¨n §« Tr­ëng ty C«ng an, Ban viªn.

- ¤ng Lª Nguyªn Thµnh, Phã ty V¨n ho¸, Ban viªn.

Ban l·nh ®¹o cã nhiÖm vô tæ chøc, l·nh ®¹o toµn bé c«ng t¸c cÊp ph¸t GiÊy chøng minh, bao gåm viÖc ®Æt kÕ ho¹ch cÊp ph¸t, viÖc tæ chøc bé m¸y thi hµnh, viÖc gi¸o dôc huÊn luyÖn cho c¸n bé, nh©n viªn c«ng t¸c, viÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn s©u réng trong nh©n d©n, viÖc kiÓm tra ®«n ®èc sù thùc hiÖn vµ viÖc tæng kÕt toµn bé c«ng t¸c cÊp ph¸t sau khi ®· lµm xong.

§iÒu 2: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, «ng Tr­ëng ty C«ng an, «ng Tr­ëng ty V¨n ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Ty C«ng an.

- Ty V¨n ho¸.

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương