Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích28.71 Kb.
#12831


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 843a / KH- ĐHQB Quảng Bình, ngày 03 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường” giai đoạn 2013-2016

của Trường Đại học Quảng Bình

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ban Điều hành Đề án 1928 Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 như sau:I. Mục đích, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn Trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.2. Yêu cầu

a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

b) Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa ở tất cả các bậc học và trình độ đào tạo.

2. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn pháp luật, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn giáo dục công dân. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn giáo dục công dân và lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên môn pháp luật.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa. Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa phù hợp với từng bậc học, trình độ đào tạo.

4. Tiếp tục cử cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh và bộ tổ chức.

5. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấp một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa.

6. Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách pháp luật của Nhà trường.

7. Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Nhà trường.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2013

- Tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012, nhân rộng các mô hình, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 và kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của Trường.

- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2016, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của Trường đến các khoa, phòng, ban, trung tâm và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên môn pháp luật; báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn giáo dục công dân của Nhà trường. Cử cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy các môn pháp luật tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh và bộ tổ chức.

- Xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh - sinh viên giai đoạn 2013-2016.

- Tổ chức hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường.

- Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.

b) Năm 2014

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2013.

- Tiếp tục rà soát số lượng giáo trình, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường.

- Tiếp tục tổ chức khảo sát tình hình đào tạo giáo viên môn giáo dục công dân về năng lực đào tạo, chương trình giáo dục và các điều kiện đào tạo.

- Tiếp tục cử cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên và giảng viên giảng dạy môn pháp luật tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh và bộ tổ chức.

- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

- Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn pháp luật.

- Tham gia hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi cấp tỉnh.

- Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các trường, các tỉnh, nước ngoài về giáo dục pháp luật trong nhà trường.

c) Năm 2015

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2014.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham gia hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi cấptỉnh và toàn quốc.

- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 của Nhà trường giai đoạn 2013-2016 tại các đơn vị trực thuộc.

- Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2015.

d) Năm 2016

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2015.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016. Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.2. Trách nhiệm thực hiện

Nhà trường yêu cầu các khoa, phòng, ban, trung tâm và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ cần bám sát Kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo về Nhà trường (qua Phòng TC-HC-TH) trước ngày 05/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Điều hành Đề án tỉnh Quảng Bình và Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 của Bộ GD&ĐT./.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc; (đã ký)

- Website Trường;- Lưu: VT, TC.
PGS.TS. Hoàng Dương Hùngtải về 28.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương