Ubnd tỉnh quảng bình sở NỘi vụtải về 160.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích160.98 Kb.
#10792

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NỘI VỤSố: 173/HD-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2012


HƯỚNG DẪN

Thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo

nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015


Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015; Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi tắt là Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình) như sau:I. CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI

1. Đối tượng

- Việc xác định đối tượng thu hút nhân tài đảm bảo theo quy định tại Điều 1 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình;

- Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình nếu là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người đã có thời gian công tác có đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên thì được thu hút bằng hình thức tiếp nhận vào các vị trí việc làm theo các quy định hiện hành về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức;

- Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình nếu không phải là cán bộ, công chức, viên chức và không có thời gian công tác có đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên thì được thu hút bằng hình thức hợp đồng lao động, bố trí công tác sau đó sẽ ưu tiên tuyển dụng (không qua thi tuyển hoặc xét tuyển) khi có biên chế;

- Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình thu hút bằng hình thức hợp đồng lao động, bố trí công tác sau đó sẽ ưu tiên tuyển dụng (không qua thi tuyển hoặc xét tuyển) khi có biên chế;

- Đối tượng thu hút nhân tài được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản về các danh hiệu được công nhận, văn bằng đã tốt nghiệp; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoắc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, sau đại học loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp loại xuất sắc hệ chính quy tại các trường đại học công lập ở trong nước, Bác sỹ tốt nghiệp loại khá trở lên các trường đại học công lập được căn cứ vào xếp loại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan đề nghị thu hút nhân tài hoặc cơ quan sử dụng nhân tài báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ hoặc thi tốt nghiệp để Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ xem xét báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

- Các đối tượng không được áp dụng:

+ Các đối tượng tốt nghiệp đại học hệ chính quy liên thông; Bác sỹ cử tuyển hoặc chuyên tu;

+ Các đối tượng đã được tiếp nhận, tuyển dụng làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh trước khi chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình có hiệu lực.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình.3. Hồ sơ bao gồm

- Công văn đề nghị thu hút nhân tài và dự kiến bố trí cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đề nghị hoặc cơ quan sử dụng nhân tài (đính kèm danh sách và hồ sơ cá nhân của người được đề nghị);

- Đơn tự nguyện và cam kết phục vụ công tác tại tỉnh Quảng Bình (theo mẫu số 1 đính kèm);

- Bản đánh giá nhận xét của cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu là cán bộ, công chức, viên chức; nếu chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức thì có phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; nếu học ở nước ngoài thì phải có nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam tại nơi học tập, nghiên cứu hoặc lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức hoặc Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với những người chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực). Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt (có chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Quyết định công nhận các công trình, đề tài nghiên cứu hoặc bằng phát minh sáng chế (nếu có).

4. Quy trình thực hiện

4.1. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu, ngành, nghề, lĩnh vực cần thu hút hàng năm; lập danh sách (theo Biểu số 1 đính kèm) và hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục I của Hướng dẫn này gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý cán bộ.

4.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ và các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thu hút nhân tài.

a) Hội đồng thẩm định có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Phó chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau khi được thu hút;

- Các ủy viên khác là đại diện một số cơ quan chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ có liên quan, trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định:

- Thẩm định hồ sơ và các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút;

- Báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan thành lập Hội đồng về kết quả thẩm định hồ sơ thu hút nhân tài;

- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4.3. Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thẩm định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ có văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định thu hút nhân tài đối với các đối tượng, cụ thể:

- Đối với người được thu hút nếu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ tại Quyết định số 525-QĐ/TU ngày 17/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 13 QĐ/BCSĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ;

- Trên cơ sở Quyết định thu hút nhân tài của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quyết định bố trí công tác đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể.- Trên cơ sở Quyết định thu hút nhân tài của UBND tỉnh, Sở Nội vụ Quyết định bố trí công tác đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

- Trên cơ sở Quyết định thu hút nhân tài của cấp có thẩm quyền, Thủ trưởng các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh Quyết định bố trí công tác đối với công chức, viên chức được thu hút để bố trí ở các tổ chức, đơn vị sự nghiệp;

- Trên cơ sở Quyết định thu hút nhân tài của cấp có thẩm quyền, UBND huyện, thành phố Quyết định bố trí công tác đối với công chức, viên chức được thu hút để bố trí ở các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND cấp xã;

5. Chế độ và hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ thu hút

5.1. Chế độ thu hút

- Theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình;

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm;

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành.

5.2. Thủ tục hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ thu hút.

Cán bộ, công chức, viên chức sau khi có Quyết định thu hút và bố trí công tác của cấp có thẩm quyền thì cơ quan, đơn vị đó lập hồ sơ gửi về Sở Tài chính để cấp tiền hỗ trợ thu hút cho đơn vị chi trả theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn của cơ quan, đơn vị đề nghị cấp tiền hỗ trợ thu hút (kèm danh sách trích ngang của người được thu hút);

- Quyết định thu hút và bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

6. Trách nhiệm của người được thu hút

- Trong thời gian cam kết làm việc nếu người được thu hút vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chính sách của tỉnh đối với người đó:

+ Tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Chuyển công tác đến cơ quan khác mà không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

+ Không thực hiện đúng sự phân công công tác cơ quan, đơn vị;

Xếp loại công tác 02 (hai) năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ.

- Nếu người được thu hút bồi hoàn không đầy đủ toàn bộ kinh phí của tỉnh đã cấp theo quy định thì chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan, đơn vị sử dụng đối tượng thu hút thông báo bằng văn bản về địa phương nơi đối tượng thu hút đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thông báo đến cơ quan, đơn vị đối tượng thu hút chuyển đến công tác.

II. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

1. Đối tượng

Việc xác định đối tượng đào tạo nhân tài đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình.

Những đối tượng nằm trong quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2005-2010 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu:

+ Đi học trước ngày 10/11/2011 thì tính theo mức hỗ trợ cũ quy định tại Quyết định số 244/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định 244).

+ Đi học từ ngày 10/11/2011 nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ không được hỗ trợ kinh phí.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Được quy định tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 7 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình;

- Đối với các đối tượng quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 6 phải bắt buộc có tên trong danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố; đồng thời trong quá trình công tác cán bộ, công chức, viên chức lập được thành tích đặc biệt xuất sắc và được khen thưởng, được tặng thưởng một trong các hình thức hoặc danh hiệu sau đây:

+ Huân chương các loại;

+ Các danh hiệu vinh dự của Nhà nước gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc nhân nhân; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú;

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng cấp Nhà nước;

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên;

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

+ Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được cấp bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả được Hội đồng khoa học của tỉnh xác nhận.

3. Hồ sơ bao gồm

- Công văn đề nghị cử đi đào tạo nhân tài của cơ quan, đơn vị (đính kèm danh sách và hồ sơ cá nhân của người được đề nghị cử đi đào tạo);

- Đơn xin cam kết trước khi được cử đi đào tạo nhân tài (theo mẫu số 2 đính kèm);

- Bản đánh giá nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan, đơn vị;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo (có chứng thực). Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt (có chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cử đi bồi dưỡng để nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài thì phải có trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sỹ thuộc các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và trong công văn đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài phải nói rõ: Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức dự kiến cử đi bồi dưỡng (đang công tác hoặc dự kiến bố trí công tác ở các vị trí của ngành, lĩnh vực liên quan đến giao tiếp với người nước ngoài); Thời gian dự kiến bồi dưỡng; Ngoại ngữ dự kiến bồi dưỡng; Dự toán kinh phí dự kiến cho mỗi người/khóa.

4. Quy trình thực hiện

4.1. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu, ngành, nghề, lĩnh vực cần đào tạo nhân tài hàng năm (kể cả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại nước ngoài); lập danh sách (theo Biểu số 2 đính kèm) và hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục II của Hướng dẫn này gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý cán bộ.

4.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ và các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cử đào tạo nhân tài.

a) Hội đồng thẩm định có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Phó chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cử đi đào tạo;

- Các ủy viên khác là đại diện một số cơ quan chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ có liên quan, trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định:

- Thẩm định hồ sơ và các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo quy định cử đi đào tạo nhân tài;

- Báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan thành lập Hội đồng về kết quả thẩm định hồ sơ cử đào tạo nhân tài;

- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4.3. Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thẩm định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ có văn bản trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nhân tài.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ tại Quyết định số 525-QĐ/TU ngày 17/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 13 QĐ/BCSĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ;

- Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quyết định cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

- Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh, Sở Nội vụ Quyết định cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức cấp xã.

5. Chế độ, quyền lợi và thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo

5.1. Chế độ, quyền lợi của những người được đào tạo nhân tài theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình.

5.2. Thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo:

Cán bộ, công chức, viên chức sau khi có Quyết định cử đi đào tạo của cấp có thẩm quyền thì cơ quan, đơn vị đó lập hồ sơ gửi về Sở Tài chính để cấp tiền hỗ trợ đào tạo cho đơn vị chi trả theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn của cơ quan, đơn vị đề nghị cấp tiền hỗ trợ đào tạo (kèm danh sách trích ngang của người được cử đi đào tạo);

- Quyết định cử đi đào tạo nhân tài của cơ quan có thẩm quyền.

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tạm thời của cơ sở đào tạo (nếu cấp đợt 2).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành đánh giá lại công tác cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, phân loại trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu về số lượng, ngành, nghề thu hút, đào tạo nhân tài (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thông báo ngành nghề thu hút, đào tạo nhân tài của năm tiếp theo. Riêng năm 2012, đề nghị gửi đăng ký nhu cầu trước ngày 30/3/2012. Quá thời hạn nêu trên nếu cơ quan, đơn vị không gửi kế hoạch đăng ký xem như không có nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài trong năm.

Vào tháng 5tháng 11 hàng năm các cơ quan, đơn vị tập hợp hồ sơ thu hút, đào tạo nhân tài gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý để thẩm định thu hút, đào tạo nhân tài.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (b/c)

- HĐND tỉnh; (b/c)

- UBND tỉnh; (b/c)

- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh; (Đã ký)

- Các Sở, Ban ngành, đơn vị cấp tỉnh;

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;

- Website tỉnh;

- Lưu VT,CCHC. Nguyễn Văn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN CAM KẾT

Thực hiện Chính sách thu hút nhân tài

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Ban tổ chức Tỉnh ủy;


- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Tôi tên là: ………………………………………………. Nam; Nữ:………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………..

Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………

Đơn vị hiện nay đang công tác: ………………………………………………

Tốt nghiệp (đại học, thạc sỹ, tiến sỹ) năm: …………… Trường ……………

………………………………………………………………………………..

Ngành học: ……………………..; Hệ đào tạo ……….. ; Xếp loại ………….

Ngày tháng năm tuyển dụng………....; Chức vụ hiện tại ……………………

Sau khi nghiên cứu Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Bình, bản thân tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn để công tác tại Trường Đại học Quảng Bình lâu dài.

Tôi xin Cam kết thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân sau khi được các cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác. Nếu không thực hiện đúng các quy định, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đã được cấp và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Quảng Bình, ngày …. tháng … năm 2012.

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN CAM KẾT

Thực hiện Chính sách đào tạo nhân tài

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Ban tổ chức Tỉnh ủy;


- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Tôi tên là: ………………………………………………. Nam; Nữ:………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………..

Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………

Đơn vị hiện nay đang công tác: ………………………………………………

Tốt nghiệp đại học năm: …………… Trường ………………………………

………………………………………………………………………………..

Ngành học: ……………………..; Hệ đào tạo ……….. ; Xếp loại ………….

Ngày tháng năm tuyển dụng………....; Chức vụ hiện tại ……………………

Đăng ký dự thi sau đại học (ThS, NCS) chuyên ngành ………………………

Trường đăng ký dự tuyển: ……………………………………………………

Thời gian đào tạo …………………………………………………………….

Lý do xin đăng ký đào tạo ……………………………………………………

Tôi xin Cam kết thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân sau khi được cư đi đào tạo theo Chính ách đào tạo nhân tài của tỉnh. Nếu không thực hiện đúng các quy định, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo đã được cấp và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.


Quảng Bình, ngày …. tháng … năm 2012.

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Biểu số 1

KẾ HOẠCH THU HÚT NHÂN TÀI NĂM ….


TT

Đơn vị bố trí thu hút

BIÊN CHẾ

Nhu cầu vị trí cần thu hút

Yêu cầu chuyên môn cần tuyển

Số lượng cần thu hút

Thu hút vào ngạch

Mã số ngạch

Dự kiến bố trí sử dụng ở (Phòng, ban…)

Được giao

Hiện có

Trình độ

Ngành chuyên môn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Khối Văn phòng Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi cục, Bệnh viện, Trường…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Đại học Quảng Bình
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

UBND huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Quảng Bình, ngày tháng năm


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
line 1Biểu số 2
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ QUY HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN TÀI GIAI ĐOẠN 2011-2015


TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Năm tuyển dụng vào biên chế nhà nước

Trình độ chuyên môn đại học; Trường đào tạo

Trình độ chuyên ngành đề nghị Quy hoạch cử đi đào tạo theo Chính sách đào tạo nhân tài

Ghi chú

Nam

Nữ

Thạc sỹ chuyên ngành, Cơ sở đào tạo

Tiến sỹ chuyên ngành, Cơ sở đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

II

Chi cục, Bệnh viện, Trường…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Đại học Quảng Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


(Danh sách này gồm có người)Quảng Bình, ngày tháng năm


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
tải về 160.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương