Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 42.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích42.66 Kb.
#26524
ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-  - §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 861 /Q§ - CT Thn 12

Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005
quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t

triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa
- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ®· ®­îc Quèc héi kho¸ 11 kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§ - CP ngµy 07/02/2005 vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 24/Q§ - TTg ngµy 01/02/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2010.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 05/2003/TT - BKH ngµy 22/7/2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc h­íng dÉn néi dung, tr×nh tù lËp, thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi l·nh thæ.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh Hãa t¹i v¨n b¶n sè 274/KH§T - TH ngµy 21/3/2005 vÒ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ phª duyÖt ®Ò c­¬ng nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020.QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Phª duyÖt ®Ò c­¬ng, nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020; víi néi dung chñ yÕu sau:

I- Tªn dù ¸n: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020.

II- Chñ ®Çu t­: UBND huyÖn Th¹ch Thµnh.

III- Giíi h¹n ph¹m vi quy ho¹ch:

Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020.IV- Môc tiªu quy ho¹ch:

X©y dùng Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020 phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn, nh»m tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, n©ng cao møc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c d©n téc; x©y dùng Th¹ch Thµnh trë thµnh huyÖn cã c¬ cÊu kinh tÕ c«ng - n«ng nghiÖp - dÞch vô; gãp phÇn tÝch cùc ph¸t triÓn khu kinh tÕ ®éng lùc phÝa B¾c cña tØnh.V- Néi dung nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n quy ho¹ch:

1- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc ph¸t triÓn.

a- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn.

- C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn: VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, hÖ sinh th¸i, khÝ hËu, thêi tiÕt...

- C¸c tµi nguyªn: §Êt ®ai, rõng, kho¸ng s¶n, nguån n­íc, tµi nguyªn du lÞch,...; ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån tµi nguyªn cho ph¸t triÓn.

b- Nguån nh©n lùc.

- Quy m«, c¬ cÊu, chÊt l­îng d©n sè.

- §Æc ®iÓm vµ ph©n bè d©n c­.

- Sè luîng, chÊt l­îng lao ®éng.c- C¸c nÐt ®Æc thï v¨n ho¸ d©n téc, phong tôc, tËp qu¸n; nghÒ truyÒn thèng....

d- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc ph¸t triÓn.

2- Ph©n tÝch, ®¸nh gÝa thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn ®Õn 2005, nhËn ®Þnh ®iÓm xuÊt ph¸t cña thêi kú quy ho¹ch.

a- §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi ( thêi kú nghiªn cøu 1995 - 2005 ):

- T¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ huyÖn:

+ Tèc ®é t¨ng tr­ëng chung; cô thÓ c¸c khu vùc: N«ng - l©m - Thñy s¶n; c«ng nghiÖp - x©y dùng; dÞch vô.

+ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ qua c¸c thêi kú ( ph©n tÝch theo gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ t¨ng thªm, lao ®éng ):

* C¬ cÊu theo ngµnh.

* C¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ.

+ §¸nh gi¸, nhËn ®Þnh xu thÕ ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.

- KÕt qu¶ s¶n xuÊt l­¬ng thùc, lµm hµng xuÊt khÈu.

- Thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm.

- T¨ng thu nhËp, n©ng cao møc sèng d©n c­, gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo.

- Thùc hiÖn thu, chi ng©n s¸ch.

- Gi¶m tû lÖ sinh, thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè - kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.

- Ch¨m sãc søc khoÎ, t¨ng tuæi thä.

- X©y dùng nÕp s«ng v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn.b- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Çu t­ trªn ®Þa bµn.

- Tæng møc ®Çu t­ toµn x· héi ( 1996 - 2005 ).

- KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­.

- KÕt qu¶ ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm.

- T¨ng n¨ng lùc hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, lµm thay ®æi bé mÆt n«ng th«n.

c- §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: C¬ cÊu s¶n xuÊt, c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp chñ lùc, h×nh thµnh c¸c vïng c©y chuyªn canh, vïng nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn l©m nghiÖp: C¬ cÊu vèn rõng, t¨ng ®é che phñ; c¸c s¶n phÈm l©m nghiÖp, cung cÊp nguyªn liÖu cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp rõng.

- HiÖn tr¹ng khai th¸c diÖn tÝch mÆt n­íc ph¸t triÓn nu«i thuû s¶n, c¸c s¶n phÈm chÝnh.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp: C¬ cÊu c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm chÝnh; ®¸nh gi¸ vai trß cña c«ng nghiÖp trong thóc ®Èy ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ huyÖn, sù h×nh thµnh c¸c khu, côm c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè m¹ng l­íi th­¬ng m¹i, c¸c dÞch vô: Tµi chÝnh, ng©n hµng, m¹ng l­íi tÝn dông...

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi: Gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸ TDTT, ph¸t thanh - truyÒn h×nh,...

- §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng n¨ng lùc hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng:

+ M¹ng l­íi giao th«ng, hÖ thèng thuû lîi, m¹ng l­íi ®iÖn, b­u chÝnh - viÔn th«ng, hÖ thèng tr¹m tr¹i kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt, khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m...

+ HÖ thèng tr­êng häc, tr­êng dËy nghÒ, bÖnh viÖn, tr¹m x¸, s©n vËn ®éng, nhµ v¨n ho¸,...

+ C¸c trung t©m côm x·, c¸c tô ®iÓm kinh tÕ; m¹ng ®« thÞ; kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp,...

d- §¸nh gi¸ nh÷ng biÕn ®éng vÒ m«i tr­êng.

e- Cñng cè quèc phßng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ.

f- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc qua 10 n¨m ph¸t triÓn (1996 - 2005), nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm; nhËn ®Þnh ®iÓm xuÊt ph¸t cña kinh tÕ huyÖn.

3- Dù b¸o c¸c yÕu tè t¸c ®éng bªn ngoµi ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn thêi kú quy ho¹ch:

- Kh¸i qu¸t nhËn ®Þnh xu thÕ ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, t×nh h×nh thÞ tr­êng khu vùc, triÓn väng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi tØnh, kh¶ n¨ng tham gia c¹nh tranh héi nhËp cña c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt tõ huyÖn.

- Dù b¸o kh¶ n¨ng thu hót nguån ®Çu t­ tõ bªn ngoµi.

- Dù b¸o c¸c t¸c ®éng cña quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· toµn tØnh, c¸c quy ho¹ch ngµnh, lÜnh vùc ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn:

+ C¸c môc tiªu chiÕn l­îc cña tØnh ®Æt ra ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn.

+ C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t­ cña Trung ­¬ng, cña tØnh bè trÝ trªn ®i¹ bµn.

+ C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, cña tØnh thùc hiÖn trªn ®Þa bµn huyÖn.

- Tæng hîp ph©n tÝch, nhËn ®Þnh nh÷ng lîi thÕ so s¸nh vµ h¹n chÕ chñ yÕu ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú quy ho¹ch.4- §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh thêi kú 2006 - 2020:

a- X¸c ®Þnh c¸c quan ®iÓm, môc tiªu ph¸t triÓn.

- X¸c ®Þnh quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ c¸c môc tiªu chung.

- X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®Þnh h­íng.

* Tèc ®é t¨ng tr­ëng tõng thêi kú: 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020; c¬ cÊu kinh tÕ 2010; 2015; 2020.

* Thu nhËp ®Çu ng­êi ( tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh 1994, gi¸ hiÖn hµnh ).

* S¶n xuÊt l­¬ng thùc vµ c¸c s¶n phÈm mòi nhän.

* GÝa trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu.

* Thu ng©n s¸ch.

* Gia t¨ng n¨ng lùc c¬ së h¹ tÇng, t¨ng tèc ®é ®« thÞ ho¸.

* Gi¶m tû lÖ sinh hµng n¨m; tèc ®é t¨ng d©n sè.

* Sè lao ®éng ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm.

* Tû lÖ lao ®éng ®­îc ®µo t¹o.

* Gi¶m tû lÖ hé ®ãi, nghÌo.

* Tû lÖ sè x· ®¹t phæ cËp THCS, sè tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia.

* Tû lÖ sè d©n ®­îc ch¨m sãc søc khoÎ.

* Gi¶m tû lÖ trÎ em suy dinh d­ìng.

* T¨ng tuæi thä b×nh qu©n ng­êi d©n.

* N©ng cao møc sèng tinh thÇn, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸,..., kh¾c phôc tÖ n¹n x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng.b- X©y dùng vµ lùa chän ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn.

- X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn ( tèi thiÓu 2 PA ).

- X¸c ®Þnh c¨n cø lùa chän ph­¬ng ¸n t¨ng tr­ëng, c¬ cÊu kinh tÕ, vµ c¬ cÊu ®Çu t­.

- Dù b¸o kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ( tõ c¸c nguån: ng©n s¸ch tËp trung, c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n, vèn doanh nghiÖp, vay tÝn dông, vèn huy ®éng tõ d©n vµ lao ®éng c«ng Ých; vèn ODA, FDI, NGO...).

- Lùa chän vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n chñ ®¹o.

c- Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc.

c.1- Ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt.

- N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp:

+ §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn n«ng - l©m nghiÖp ( tµi nguyªn ®Êt, gièng, tr×nh ®é canh t¸c, tiÕn bé kü thuËt, hÖ thèng h¹ tÇng phôc vô n«ng nghiÖp,....).

+ X¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ c¬ cÊu n«ng - l©m - thuû s¶n, c¸c s¶n phÈm mòi nhän.

+ Bè trÝ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn.

* Ph¸t triÓn c¸c nhãm c©y chñ lùc; x©y dùng c¸c vïng chuyªn canh, vïng c©y nguyªn liÖu g¾n víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn.

* X©y dùng kinh tÕ trang tr¹i; x©y dùng c¸c m« h×nh s¶n xuÊt t¨ng gi¸ trÞ thu ®­îc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch canh t¸c.

* X©y dùng c¬ cÊu vèn rõng, x©y dông vïng nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n; ph¸t triÓn kinh tÕ ®åi rõng, m« h×nh s¶n xuÊt l©m - n«ng kÕt hîp.

* Khai th¸c mÆt n­íc ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n; x©y dùng m« h×nh n«ng - l©m - thuû s¶n kÕt hîp.

+ Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n: ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phô trong n«ng nghiÖp, TCN lµng nghÒ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n g¾n víi ph©n c«ng lao ®éng t¹i chç; x©y dùng m« h×nh hé s¶n xuÊt cã thu nhËp trªn 50 triÖu ®ång/hé/n¨m.

+ Dù kiÕn ph©n c«ng lao ®éng n«ng - l©m - thuû s¶n.- C«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp:

+ §¸nh gÝa kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ( nguyªn liÖu,c«ng nghÖ, lao ®éng, h¹ tÇng c«ng nghiÖp...).

+ X¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.

+ Ph¸t triÓn vµ bè trÝ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ( c¸c c«ng nghiÖp g¾n vïng nguyªn liÖu, KCN tËp trung, côm c«ng nghiÖp - TCN võa vµ nhá...).

+ Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp n«ng th«n, phôc håi vµ ph¸t triÓn nghÒ truyÒn thèng...

+ X¸c ®Þnh x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn: 2006 - 2010; 2011 - 2015; 2016 - 2020.

+ Dù kiÕn nhu cÇu lao ®éng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - thñ c«ng nghiÖp.

- Th­¬ng m¹i - dÞch vô:

+ Ph¸t triÓn m¹ng l­íi chî n«ng th«n, trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c dÞch vô cung cÊp vËt t­, c¸c ®¹i lý thu mua - tiªu thô s¶n phÈm,...

+ X©y dùng lùc l­îng vËn t¶i, hÖ thèng kho tµng, bÕn b·i...

+ Ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch.

+ C¸c dÞch vô kü thuËt, tµi chÝnh, ng©n hµng, th«ng tin, b¶o hiÓm,...

c.2- Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi.

- Ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng, thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng:

+ X¸c ®Þnh quy m« d©n sè hîp lý cho tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn.

+ X©y dùng chØ tiªu gi¶m tû lÖ sinh, tiÕn tíi ®¹t tû lÖ sinh thay thÕ.

+ X¸c ®Þnh quy m« lao ®éng, dù kiÕn ph©n c«ng lao ®éng, c©n ®èi lao ®éng trªn ®Þa bµn.

- Ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o.

- Ph¸t triÓn m¹ng l­íi y tÕ, n©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n.

- Ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ v¨n minh.

- Ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c,...

d- Ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng.

- Më réng vµ n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng .

- Më réng, hoµn thiÖn m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng.

- Ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn.

- Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thuû lîi.

- X©y dùng bæ sung vµ hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng x· héi ( gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, TDTT, ph¸t thanh - truyÒn h×nh,... ).

- Ph¸t triÓn m¹ng ®« thÞ, c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n.

e- B¶o vÖ m«i tr­êng.

- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn t×nh tr¹ng suy gi¶m m«i tr­êng.

- §Ò suÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng.

g- Cñng cè quèc phßng, an ninh.

5- X¸c ®Þnh danh môc c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­:

- Tæng hîp danh môc ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­: 2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020.

- X¸c ®Þnh c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ­u tiªn ®Çu t­.

- X¸c ®Þnh c¸c tiÓu vïng l·nh thæ ­u tiªn ®Çu t­.

- Dù kiÕn huy ®éng ®Çu t­ vµ ph©n kú ®Çu t­.

6- Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch:

- C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t­.

- N©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng.

- KhuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ míi, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng.

- C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch.
VI- S¶n phÈm dù ¸n:

1- ThuyÕt minh quy ho¹ch:

- B¸o c¸o tæng hîp quy ho¹ch .

- B¸o c¸o tãm t¾t.

2- Bé b¶n ®å quy ho¹ch tû lÖ 1/25.000: 1 b¶n hiÖn tr¹ng vµ 1 b¶n ®å quy ho¹ch phôc vô héi nghÞ b¸o c¸o, tr×nh duyÖt.
VII- Thêi gian thùc hiÖn:

Hoµn thµnh x©y dùng quy ho¹ch, tr×nh phª duyÖt trong quý III n¨m 2005.


IIX- Kinh phÝ lËp thiÕt kÕ quy ho¹ch:

- Ng©n s¸ch tØnh hç trî 50 triÖu ®ång.

- UBND huyÖn Th¹ch Thµnh huy ®éng thªm c¸c nguån vèn hîp ph¸p ®Ó thùc hiÖn hoµn chØnh quy ho¹ch theo ®óng quy ®Þnh.

§iÒu 2: - Giao Së Tµi chÝnh c¨n cø ®Ò c­¬ng nhiÖm vô ®­îc duyÖt, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc h­íng dÉn, gióp ®ì chñ ®Çu t­ lËp dù to¸n kinh phÝ thiÕt kÕ quy ho¹ch tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, lµm c¨n cø cho huyÖn thùc hiÖn.

- Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chñ tr×, phèi hîp víi Së Tµi chÝnh c©n ®èi bè trÝ phÇn vèn ng©n s¸ch tØnh hç trî, tr×nh UBND tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh.


§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së Tµi chÝnh, Së X©y dùng, Chñ tÞch UBND huyÖn Th¹ch Thµnh vµ c¸c Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu III Q§.

- CT, c¸c PCT UBND tØnh. ( §Ó B/c¸o ).

- L­u VP.

- Thn205110 §Ò c­¬ng QH tæng thÓ ph¸t

triÓn KT - XH huyÖn Th¹ch Thµnh 2020.
NguyÔn V¨n Lîi (®· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu

tải về 42.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương