Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích12.76 Kb.
#12304
UBND TØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1882 /Q§ - CT

Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2005

quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH

Ng©n H¹nh, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn,

huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§ - CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1357 TC/Q§/TCT ngµy 30/12/1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ Khung gi¸ thuª ®Êt;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 4307/2004/Q§ - UB ngµy 30/12/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc Quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1535/Q§ - UB ngµy 11/5/2004 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thu håi ®Êt t¹i x· Ho»ng Tr­êng, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸, giao cho C«ng ty TNHH Ng©n H¹nh;

- Theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ - Chñ tÞch Héi ®ång gi¸ ®Êt cÊp tØnh, t¹i Tê tr×nh sè 1302/TT - H§G§ ngµy 08/7/2005 vÒ viÖc phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH Ng©n H¹nh, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸; KÌm theo Biªn b¶n cña Héi ®ång gi¸ ®Êt tØnh häp ngµy 24/6/2005.


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Phª duyÖt gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt cña C«ng ty TNHH Ng©n H¹nh, t¹i khu Du lÞch sinh th¸i biÓn H¶i TiÕn, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸; nh­ sau:

Tæng diÖn tÝch ®Êt giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt: 20.000 m2; cô thÓ nh­ sau:

- Môc ®Ých sö dông ®Êt: X©y dùng nhµ biÖt th­ ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

- Gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt: 25.000 ®ång/1m2.

- Tæng tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép lµ: 20.000 m2 x 25.000 ®/1m2 = 500.000.000 ®ång. ( N¨m tr¨m triÖu ®ång ).

* Gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt trªn kh«ng bao gåm chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ phôc vô dù ¸n.
§iÒu 2. - C¸c Së: Tµi chÝnh, X©y dùng, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Côc ThuÕ Thanh Ho¸ vµ UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, cïng c¸c ngµnh h÷u quan cã tr¸ch nhiÖm:

+ ChØ ®¹o, kiÓm tra ®¬n vÞ sö dùng ®Êt sö dông ®óng môc ®Ých, x©y dùng ®óng mÆt b»ng quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt vµ nép tiÒn thuª ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý vµ sö dông theo chÕ ®é quy ®Þnh.

+ H­íng dÉn ®¬n vÞ lµm c¸c thñ tôc vÒ sö dông ®Êt tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh theo ®óng LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

- C«ng ty TNHH Ng©n H¹nh cã tr¸ch nhiÖm:

+ Bá vèn ®Çu t­ x©y dùng theo dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt vµ toµn bé kinh phÝ båi th­êng GPMB, chi phÝ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ phôc vô dù ¸n.

+ Nép mét lÇn toµn bé sè tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc.


§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Ng©n H¹nh; Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh./.

N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§. Phã Chñ tÞch

- Chñ tÞch UBND tØnh. ( §Ó B/c¸o ).

- L­u VP.

- Thn 205270 Gi¸ thu tiÒn SD§ cña C/ty

TNHH Ng©n H¹nh t¹i H¶i TiÕn-HH ( 13 ).Chu Ph¹m Ngäc HiÓn

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 12.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương