VIỆn kiểm sát nhân dân tối cao số: 06tải về 53.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích53.81 Kb.
#30365


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO


Số: 06 /HD-VKSTC-V8CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

H­ƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM

VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2016

Triển khai thi hành nghiêm túc Luật tổ chức VKSND năm 2014, các đạo luật mới về tư pháp và thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC-VP ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”; trên cơ sở kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2015 và những dự báo về tình hình vi phạm, tội phạm. Năm 2016, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung thực hiện nh­ư sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong toàn Ngành.

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

2. Yêu cầu

Triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị, Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát và Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2016.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kịp thời làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm; kiên quyết kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục và chấm dứt vi phạm.

Thường xuyên rà soát, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành.II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai thực hiện những quy định mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành luật, trong đó chú ý đến những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đảm bảo nhận thức thống nhất và thực hiện hiệu quả trong toàn Ngành.

2. VKSND cấp tỉnh đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo yêu cầu các Nghị quyết của Quốc hội và những chỉ tiêu nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục tập trung phát hiện vi phạm trong việc xét miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; các vi phạm trong công tác quản lý dẫn đến tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ, vi phạm nội quy, phạm tội mới, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xác định nguyên nhân, điều kiện để kiến nghị khắc phục; bảo đảm các đề nghị về xét miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án của Viện kiểm sát đều được chấp nhận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các kiến nghị, kháng nghị bảo đảm được cơ quan hữu quan chấp nhận đạt trên 80%; phúc tra 100% số kháng nghị, kiến nghị đã ban hành.

Quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kịp thời phát hiện và kiên quyết yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; khắc phục việc chậm hoặc không phát hiện vi phạm pháp luật, tội phạm tại nơi giam giữ, nhất là tại các trại giam, hoặc khi phát hiện vi phạm nhưng thiếu kiên quyết trong ban hành kháng nghị, kiến nghị. Năm 2016, toàn Ngành xác định nội dung đột phá là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú tại địa phương”.3. Tăng c­ường kiểm tra, h­ướng dẫn đối với VKS cấp dưới về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, chỉ đạo kịp thời, chính xác và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của VKS cấp dưới (mỗi năm VKSND cấp tỉnh phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn ít nhất đư­ợc 20% số VKSND cấp huyện).

VKS các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện các hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật” kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của Bộ luật hình sự.4. Thực hiện nghiêm Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; các quy chế phối hợp công tác trong việc thực hiện chức năng giữa VKS với các cơ quan hữu quan, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

III. BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

1.1. VKSND cấp tỉnh quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; chủ động nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tăng, giảm số lượng ng­ười bị tạm giữ, tạm giam trong các giai đoạn tố tụng, nhằm đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam theo đúng các quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với VKSND cấp cao cũng như các khâu nghiệp vụ trong Ngành để theo dõi các tr­ường hợp VKS quyết định không phê chuẩn, quyết định không gia hạn, các tr­ường hợp thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam… nhằm bảo đảm các quyết định phải được thực hiện nghiêm túc;

1.2. Chú trọng kiểm sát việc phân loại giam giữ, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người chưa thành niên với người thành niên... nhằm chống thông cung, ngăn chặn hiện tượng đầu gấu. Kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ nhằm hạn chế các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết do đánh nhau, tự sát, mang vật cấm vào nơi giam giữ, vi phạm nội quy, phạm tội mới tại nơi giam giữ...; chú trọng kiểm sát về chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, sau khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực, chú ý đến việc thực hiện chế độ đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ người bị kết án tử hình nhằm hạn chế các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị tạm giữ, người bị tạm giam; kịp thời phát hiện việc giam giữ người trái pháp luật, những trường hợp để quá hạn tạm giữ, tạm giam, tích cực phát hiện và làm rõ các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục và đề xuất xử lý vi phạm.

2. Kiểm sát thi hành án hình sự

2.1.Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án của Tòa án; kiểm sát 100% việc ra Quyết định thi hành án hình sự của Tòa án trong thời hạn luật định; kiểm sát 100% hồ sơ bị án bị phạt tù đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án; kịp thời phát hiện các quyết định thi hành án hình sự còn sai sót, các trường hợp chậm ra quyết định thi hành án, chậm áp giải, chậm ra quyết định truy nã. Ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục nhằm bảo đảm bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc, kịp thời, đúng theo quy định.

2.2. Kiểm sát thi hành án phạt tù

Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về thủ tục thi hành án; phối hợp chặt chẽ với Tòa án và Cơ quan thi hành án hình sự để nắm kết quả truy bắt, đề ra biện pháp nhằm giảm số bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội.

Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp, tăng cường kiểm sát đột xuất, tập trung phát hiện vi phạm trong công tác quản lý giam giữ dẫn đến việc phạm nhân mang vật cấm vào nơi giam, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới; các trường hợp trốn, chết do đánh nhau, tự sát; đặc biệt là những vi phạm, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người chấp hành án; xác định nguyên nhân, điều kiện để kiến nghị, kháng nghị khắc phục và chấm dứt vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình giam giữ. Bảo đảm các hành vi vi phạm của người chấp hành án phạt tù phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân, tập trung vào việc thực hiện chế độ lao động của phạm nhân, lưu ý những vi phạm trong việc bố trí phạm nhân lao động vào ngày nghỉ, sử dụng phạm nhân lao động tại các khu sản xuất xa trung tâm, việc phân phối và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, hoạt động căng tin.

Kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, hồ sơ miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù, tập trung kiểm sát phát hiện những vi phạm trong việc đề nghị và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; Tham gia 100% các Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; bảo đảm 100% các trường hợp Viện kiểm sát đề nghị hoãn, miễn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đều được chấp nhận.

2.3. Kiểm sát thi hành án hình sự ngoài hình phạt tù

Nắm chắc số liệu người bị kết án tử hình và kết quả giải quyết ở các giai đoạn tố tụng, số bị án có đủ điều kiện nhưng Tòa án chậm ra quyết định thi hành án và chậm tổ chức thi hành; chú trọng kiểm sát về trình tự, thủ tục, hồ sơ thi hành án và hoãn thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật; hàng tháng phối hợp cơ quan Công an, Tòa án ở địa phương rà soát, đối chiếu lập danh sách người bị kết án tử hình báo cáo về VKSND tối cao để tổng hợp chung.

Để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và nội dung khâu đột phá năm 2016, toàn ngành xác định tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm sát thi hành án đối với Tòa án; Cơ quan thi hành án hình sự; Cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, người bị phạt quản chế, cấm cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự; Kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

2.4. Tiếp tục triển khai công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng trình tự, thủ tục xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án theo Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 08/4/2015 và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC-V4 ngày 22/4/2015 của VKSND tối cao.

3. VKSND cấp tỉnh chủ động triển khai, hướng dẫn VKSND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; rà soát lại hệ thống văn bản liên quan, kịp thời phát hiện những quy định còn đang bất cập, khó thực hiện để đề nghị cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chức năng xem xét bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp; trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và các Quy chế phối hợp giữa VKS với các cơ quan hữu quan, nhằm bảo đảm phù hợp và thực hiện tốt các quy định mới của pháp luật;

4. Đối với những vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua công tác kiểm sát, VKS các cấp phải kiên quyết kiến nghị, kháng nghị đồng thời theo dõi việc tiếp thu, thực hiện các nội dung đã kháng nghị, kiến nghị;

Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng và đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, VKS cấp trên tổ chức thực hiện kiểm tra hướng dẫn và kiểm sát theo chuyên đề, trong đó tập trung kiểm tra, hướng dẫn đối với VKS cấp dưới về kỹ năng phát hiện vi phạm, việc ban hành kiến nghị, kháng nghị và các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị; qua đó khắc phục tình trạng một số VKS địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù tại trại giam dẫn đến chậm hoặc không phát hiện vi phạm, tội phạm, những thiếu sót sơ hở trong quản lý hoặc thiếu kiên quyết trong ban hành kháng nghị, kiến nghị; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu về phúc tra các kháng nghị, kiến nghị theo Hướng dẫn số 20 /HD-VKSTC-V4 ngày 15/3/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tăng cường công tác phối hợp giữa VKS các cấp trong hoạt động trực tiếp kiểm sát trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự và nhà tạm giữ Công an cấp huyện nơi để vi phạm xảy ra thường xuyên, kéo dài chậm được khắc phục; những nơi hoạt động kiểm sát hiệu quả chưa cao, chậm phát hiện hoặc không phát hiện vi phạm.

Thường xuyên rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo về VKSND tối cao để nghiên cứu đề xuất sửa đổi cho phù hợp.Lưu ý: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát, sau khi ban hành Quyết định kiểm sát trực tiếp trại giam, VKSND cấp tỉnh gửi quyết định kiểm sát đến VKSND tối cao (Vụ 8) theo quy định và Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an ( Cục C86, Tổng cục VIII) để phối hợp chỉ đạo trại giam thực hiện.

5. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tiếp nhận và giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền, chú ý đến nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực.

6. Đề ra các biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Trên cơ sở kết quả của công tác quản lý tình hình, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh quyết định lựa chọn phương thức kiểm sát, bố trí cán bộ, kiểm sát viên, thời gian, phương tiện, cho phù hợp để hoạt động kiểm sát đạt kết quả.

Tổng hợp, báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) những vi phạm phổ biến, kéo dài trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị cơ quan hữu quan khắc phục.

Theo định kỳ, VKSND cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 09/01/2013 của VKSND tối cao về quản lý và báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC-V4 ngày 31/5/2013 về thực hiện công tác quản lý tình hình, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Báo cáo cần nêu rõ: Số lượng kiến nghị, kháng nghị đã ban hành. Số kiến nghị, kháng nghị cơ quan hữu quan tiếp nhận, chấp nhận. Số kiến nghị, kháng nghị không được chấp nhận. Lý do không được chấp nhận. Tổng số trường hợp VKS đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, trong đó số trường hợp đề nghị được chấp nhận. Số trường hợp đề nghị không được chấp nhận. Lý do không được chấp nhận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, VKSND tối cao yêu cầu các VKSND địa phương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:1. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác, Hướng dẫn của VKSND tối cao và tình hình chính trị tại địa phương, VKSND cấp tỉnh xây dựng Hướng dẫn công tác đối với VKSND cấp huyện và xây dựng Chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,thi hành án hình sự năm 2016, quy định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, phân công nhiệm vụ và biện pháp triển khai thực hiện, gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trư­ớc ngày 30/01/2016.

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012, được bổ sung theo Quyết định số 122/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

3. Kiện toàn đủ đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có năng lực làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ở VKSND cấp tỉnh và cấp huyện.

4. Thời gian hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ xong trước ngày 30/11/2016.

Nhận đ­ược Hư­ớng dẫn này, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát quân sự trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai công tác và thực hiện nhiệm vụ, gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo bằng văn bản về VKSND tối cao (Vụ 8) để hướng dẫn chỉ đạo./.Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC (để b/c);

- VKSQSTW (để chỉ đạo thực hiện);

- Các VKSND cấp cao (để phối hợp);

- VKSND các tỉnh, thành phố (để tổ chức thực hiện);

- Văn phòng VKSTC (Phòng Tham mưu- Tổng hợp);

- Trư­ờng Đại học kiểm sát Hà Nội;

& PH Trường ĐTBDNVKS tại TPHCM;

- Lãnh đạo và các phòng Vụ 8;

- Lư­u: VT, Vụ 8.


TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ,

TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ


(Đã ký)

Vũ Huy Thuận


tải về 53.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương