VIỆn kiểm sát nhân dân tối caotải về 18.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.97 Kb.
#3078

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 1049/QĐ-VKSTC-V11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu

nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT (01b), Vụ 11 (01b).
KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thủy KhiêmVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 1049/QĐ-VKSTC-V11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu

nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT (01b), Vụ 11 (01b).
KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thủy Khiêm


tải về 18.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương