V/v phối hợp bảo vệ thi công đ ư ờng cao tốc Nội Bài Lào Cai tại xã Hoàng Đ an, huyện Tam d ươ ngtải về 30.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích30.67 Kb.
#26529

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC
Số: 862/UBND-CN2
V/v phối hợp bảo vệ thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương”


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị: Giao thông vận tải, Thanhtra tỉnh, Công an tỉnh, Tư pháp, tài nguyên và Môi

trường, xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và

PTNT, Đài Phát thanh & TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,

Viện KSND, TAND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổng công ty đầu tư phát triển đường Cao tốc

Việt Nam (VEC);

- Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Dương tổ chức bảo vệ thi công (BVTC) dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Hoàng Đan từ ngày 03/3 đến ngày 18/3/2012. Để công tác Bảo vệ thi công an toàn, đúng pháp luật, đạt được mục tiêu đã đề ra; Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:

1. Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh (Trụ sở tiếp dân của tỉnh) cử cán bộ lãnh đạo và số chuyên viên có kinh nghiệm chủ động phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ UBND huyện Tam Dương, VEC trong công tác tiếp dân, giải thích pháp luật, giải quyết các vướng mắc, KNTC phát sinh của các hộ dân có liên quan đến dự án, theo đúng quy định của pháp luật, trong thời gian BVTC.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với CÔng an tỉnh và UBND huyện Tam Dương thực hiện công tác phân luồng giao thông, thanh tra xử lý vi phạm về giao thông (cả người và phương tiện tham gia giao thông) theo quy định của pháp luật, trong thời gian BVTC.

3. Sở xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, tài chính, Nông nghiệp và đến rung nứt nhà ở và công trình, đất đai, sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, phương án bồi thường GPMB, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp do bị ảnh hưởng,... theo quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ của tỉnh.

4. Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền công khai quan điểm chỉ đạo, chủ trương, phương án BVTC của UBND huyện Tam Dương, thực hiện các phóng sự, phổ biến pháp luật liên quan đến dự án đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai để toàn thể nhân dân nắm được, ủng hộ và chấp hành, không có hành vi chống đối cản trở thi công.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Viện KSND, TAND huyện Tam Dương phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương để thống nhất xử lý các trường hợp cố tình vi phạm luật cản chở, chống đối việc BVTC của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy, Ban NC (p/h);

- CPCT, CPVP;

- Như trên;

- CV: CN2, NC1, TD1;

- Lưu: VT.

(K-27b)TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Đăngtải về 30.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương