Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích16.24 Kb.
#2858
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1028/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất để trồng mới

bằng cây Cao su tại Tiểu khu 202, Ban QLRPH Đồng NaiỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

Căn cứ Công văn số 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển diện tích đất có rừng sang trồng Cao su;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 543/UBND-SX ngày ngày 05/3/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án Liên doanh trồng Cao su với Công ty CPĐT Quỳnh Vy và Công ty CPĐT An Phước;

Căn cứ Công văn số 1116/UBND-SX ngày 22/4/2008 về việc bổ sung diện tích cho Công ty CPĐT Quỳnh Vy và Công ty CPĐT An Phước liên doanh trồng Cao su;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại: Công văn số 386/SNN-LN ngày 07/5/2008 về việc cho phép Công ty CPĐT Quỳnh Vy và Công ty CPĐT An Phước thực hiện Dự án Liên doanh trồng Cao su tại tiểu khu 187, 197, 202; Công văn số 388/SNN-LN ngày 07/5/2008 về việc phê duyệt các dự án cải tạo rừng nghèo trồng Cao su tại Tiểu khu 202; Công văn số 456/SNN-LN ngày 20/5/2008 về việc điều chỉnh Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 và Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Dự án Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất để trồng mới bằng cây Cao su (kèm theo Dự án), với những nội dung chính như sau:

- Diện tích, vị trí, quy hoạch: 225,3 ha tại Khoảnh 5, 6, 8, 9, 10 - Tiểu khu 202 - Ban QLRPH Đồng Nai (huyện Bù Đăng) thuộc quy hoạch rừng sản xuất, trong đó:

* 54,8 ha rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh (IIIA1).

* 27,7 ha đất trống (IC).

* 142,8 ha đất xâm canh (giải tỏa, đền bù theo đúng quy định hiện hành).

- Loài cây, phương thức trồng: Trồng mới hoàn toàn bằng cây Cao su trên 225,3 ha.

- Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu từ năm 2008.

- Thời gian thuê đất lâm nghiệp: 02 chu kỳ sản xuất của cây Cao su (50 năm).

- Chủ đầu tư: Công ty CPĐT Quỳnh Vy đầu tư 100%;

- Tỷ lệ hưởng lợi từ sản phẩm liên doanh: Hết thời kỳ kiến thiết cơ bản, Công ty CPĐT Quỳnh Vy bàn giao lại cho Ban QLRPH Đồng Nai 10% diện tích Cao su tốt nhất; 90% diện tích Cao su còn lại được chuyển sang hình thức thuê đất lâm nghiệp.Điu 2. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn Ban QLRPH Đồng Nai và Công ty CPĐT Quỳnh Vy trình tự, thủ tục: Khai thác tận thu, tận dụng lâm sản; cho thuê đất lâm nghiệp và thực hiện Dự án theo đúng qui định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Giám đốc: Ban QLRPH Đồng Nai, Công ty CPĐT Quỳnh Vy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)

tải về 16.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương