Ủy ban nhân dân huyện yên châu số: 347tải về 10.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.56 Kb.
#27874

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU


Số: 347/UBND-TNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2016

V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện
Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức sử dụng đất.


Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Châu đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Châu.1. Nội dung công bố gồm: Quyết định của UBND tỉnh; Báo cáo thuyết minh; Bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

2. Thời gian công bố: Từ nay đến hết năm 2016.

3. Địa điểm công bố:

3.1. Địa điểm cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, (Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu).

3.2. Địa điểm tại các xã, thị trấn: Trụ sở UBND các xã, thị trấn

(Có sao gửi tài liệu kèm theo)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các xã, thị trấn có nhu cầu tra cứu số liệu, thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoặc UBND các xã, thị trấn để được khai thác./.
Nơi nhận:

- TT. UBND huyện;

- Như trên;

- Đài TTTH huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Chuyên viên khối kinh tế;- Lưu: VT, TNMT (Hoàng …..b).


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hà Như Huệ


tải về 10.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương