Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.91 Kb.
#3134

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1053/UBND-XDCB


V/v chủ trương đầu tư đấu nối hệ thống đường ống cấp nước từ trạm cấp nước xã Xuân Lai cấp cho thôn Đổng Lâm xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

Sở Xây dựng.

Sau khi xem xét đề nghị của UBND xã Quỳnh Phú tại công văn số 74/CV-UBND ngày 21/4/2016, về việc đầu tư đấu nối hệ thống đường ống cấp nước từ trạm cấp nước xã Xuân Lai cấp cho thôn Đổng Lâm xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND xã Quỳnh Phú tại công văn số 74/CV-UBND ngày 21/4/2016 (sao gửi kèm theo), đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở: KH & ĐT, NN & PTNT;

- UBND huyện Gia Bình;

- Trung tâm nước sạch vệ sinh MTNT;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng


tải về 7.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương