Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1423/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.68 Kb.
#7588

straight arrow connector 2ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 1423/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Hưng Yên, ngày 22 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Khoái Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 15/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Khoái Châu.

Điều 2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Khoái Châu là tổ chức xã hội của những nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của huyện Khoái Châu và công dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Tổ chức và hoạt động của Hội theo Điều lệ được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Khoái Châu, các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí và phương tiện hoạt động.Trụ sở của Hội đặt tại khu nhà làm việc của các Hội thuộc trụ sở UBND huyện Khoái Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Khoái Châu và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Doãn Thế Cường

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 10.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương