Ủy ban nhân dân tỉnh yên báItải về 10.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.93 Kb.
#3150

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1055/UBND-TNMT


V/v công bố công khai và thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 27/5/2013 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Yên Bái, ngày 31 tháng 05 năm 2013
Kính gửi:
  • Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  • HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

  • Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 27/5/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai và triển khai thực hiện các nội dung theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 27/5/2013 của Chính phủ (có Nghị quyết photo kèm theo).

2. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai các chỉ tiêu sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;

- Phòng CNTT – Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái;

- Các chuyên viên: TNMT, GT, CN, TH, NLN, XD, NC;

- Lưu: VT.CHỦ TỊCH


Đã ký


Phạm Duy Cường

Каталог: Lists -> AnnoucementTinhUy -> Attachments
Attachments -> UỶ ban nhân dâN
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 170/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO 389 Số: 79/tb-bcđ389 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái số: 65/kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
Attachments -> TỈnh yên bái số: 109 /kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
Attachments -> Ủy ban nhân dân liêN ĐOÀn lao đỘng tỉnh yên báI

tải về 10.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương